امضای قرارداد به شرط حمایت اتحادیه اروپا

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

2 سـال پیـش بـود کـه بیـژن زنگنـه اعـلام کـرد، صنعـت پتروشـیمی بـه 70 میلیـارد دلار سـرمایه خارجـی بـرای توسـعه خـود نیـاز دارد. رقمـی کـه تأمیــن آن بــه بعــد از توافــق هســتهیی و رهایــی اقتصــاد از بنــد تحریمهــا موکـول شـده بـود.

بـا بـه سـرانجام رسـیدن توافـق هسـتهیی همـه چیـز داشـت بـه خوبـی پیــش میرفــت تــا امیدهــا بــرای تحقــق ســرمایهگذاری خارجــی تقویــت ش ـود. ب ـه نظ ـر میرس ـد رون ـد رو ب ـه بهب ـود تعام ـلات خارج ـی در بالادس ـت و پاییندســت صنعــت نفــت بــا روی کار آمــدن دولــت جمهوریخــواه در امریــکا بــا کنــدی همــراه شــده اســت. هرچنــد در مقــام عمــل، هنــوز خدشــهیی بــه «برجــام» وارد نشــده امــا حضــور شــخصی ماننــد ترامــپ در رأس کار دولــت ایالاتمتحــده ممکــن اســت کمپانیهــای خارجــی را مجــددا دچــار تردیــد و نگرانــی کــرده باشــد.

نخســتین واکنشهــا بــه فعــل و انفعــالات اتفــاق افتــاده در امریــکا و تأثیــر آن بــر روابــط ایــران بــا شــرکتهای نفتــی بینالمللــی و خصوصــا اروپایــی را میتــوان در اظهــارات اخیــر مقامــات توتــال فرانســه و باســف آلم ـان مش ـاهده ک ـرد. توت ـال ش ـرکتی ب ـود ک ـه پ ـس از رف ـع تحریمه ـا اراده خــود را بــرای بازگشــت بــه ایــران نشــان داده و در ایــن زمینــه پیشقــدم شـده بـود. در آبانمـاه سـال جـاری بـود کـه مرضیـه شـاهدایی، مدیرعامـل شـرکت ملـی پتروشـیمی در نشسـتی خبـری اعـلام کـرد کـه قـرار اسـت ایـن شــرکت فرانســوی 2 واحــد اتانکراکــر و پلیاتیلــن در ایــران احــداث کنــد. در بهمنمـاه سـال جـاری نیـز 3 مدیـر ایـن شـرکت بـه تهـران سـفر کردنـد و جلســهیی بــا مدیــران NPC برگــزار کردنــد. جلســه ای کــه در آن ژان ژاک موســکونی، معــاون ارشــد توتــال در بخــش پالایشــگاهی و مدیرعامــل سـابق پتروشـیمی قطـر، سـرژ لـورک، معـاون خاورمیانـه و آسـیای توتـال در توسـعه کسـبوکار پالایشـی و شـیمیایی و اریـک کنـه، مدیـر ارشـد تجـارت توتـال حضـور داشـتند تـا فرانسـویها عـلاوه بـر حضـور در بخـش بالادسـتی صنعــت نفــت ایــران و میدانهــای آزادگان و پارسجنوبــی، نــگاه ویژهایــی نیــز بــه بخــش پاییندســتی ایــران دارنــد.

امـا چنـد روز پـس از ایـن جلسـه اظهارنظـری از سـوی پاتریـک پویانـه، مدیرعامــل ایــن شــرکت منتشــر شــد کــه بــازی را کمــی پیچیدهتــر کــرد. پویان ـه در واکن ـش ب ـه فض ـای مبهم ـی ک ـه از س ـوی دول ـت امری ـکا در رابط ـه بـا توافـق هسـته ای و همکاریهـای اقتصـادی بـا ایـران ایجـاد شـده اسـت ب ـه تحریمه ـای تعلیقش ـده توس ـط ب ـاراک اوبام ـا اش ـاره ک ـرد. تحریمهای ـی کـه تعلیـق آنهـا تـا تابسـتان اعتبـار دارد و پـس از آن نیازمنـد تصمیـم مجـدد ترامــپ در رابطــه بــا ادامــه یــا توقــف آن اســت. بــا وجــود اینکــه اظهــارات مدیــر توتــال خطــاب بــه امریکاییهــا بــود، امــا چنیــن اظهارنظرهایــی موجـی از تحلیلهـا را بـا محوریـت تردیـد توتـال بـرای حضـور در برداشـت؛ بــه نحویکــه عدهایــی حضــور ایــن شــرکت در آزادگان، پارسجنوبــی و ایضـا پروژههـای پاییندسـتی نظیـر سـاخت 2 واحـد پتروشـیمی را منتفـی دانس ـتند.

هرچنــد پــس از ایــن اظهارنظرهــا، مقامهــای ایرانــی بارهــا اعــلام کردن ـد ک ـه توت ـال ب ـه فعالیته ـای خ ـود در چارچ ـوب تفاهمنامهه ـا ادام ـه خواهــد داد.

جدیدتریــن تصویــر از فضــای ذهنــی اروپاییهــا در ایــن روزهــا بیــژن زنگنـه، وزیـر نفـت ترسـیم کـرد. وی پـس از دیـدار خـود بـا وزیـر هماهنگـی امــور اقتصــادی اندونــزی اعــلام کــرد کــه تصمیــم نهایــی توتــال منــوط ب ـه مش ـخص ش ـدن ای ـن موض ـوع اس ـت ک ـه در ص ـورت امض ـای ق ـرارداد ب ـا ایــران از نظــر تحریمهــا بــا مشــکل مواجــه نشــوند و اتحادیــه اروپــا از آنهــا حمایــت کنــد. بنابرایــن پرســش اصلــی گامــی اســت کــه بایــد اتحادیــه اروپــا بــرای آســوده کــردن خیــال کمپانیهــای خــود بــرای ورود بــه ایــران بــردارد. ایــن مســألهایی بــود کــه موضــوع پرســش ایــن روزنامــه از معــاون امــور بینالملــل وزارت نفــت و عضــو ســابق تیــم مذاکرهکننــده هســتهیی داد.کـه دیـروز در همایـش تعالـی صنعـت پتروشـیمی شـرکت کـرده بـود، را بـه خــود اختصــاص

زمانینیـا در مـورد ایـن موضـوع اظهـار کـرد، اتحادیـه اروپـا اعـلام کـرده کـه بـا ایـن شـرکتها بحـث کـرده و بـه آنهـا اطمینـان داده بـه برجـام پایبنـد خواهـد بـود. وی بیـان کـرد: «در صـورت صحـت ایـن حـرف (کـه براسـاس تحلیــل مــن درســت اســت)، هیچکــدام از شــرکتهای اروپایــی بــا مشــکل واشـنگتن مواجـه نخواهنـد شـد». وی گفـت کـه ایـن اظهارنظرهـا و تردیدها امـری طبیعـی اسـت، مشـکل عجیبوغریبـی بـه حسـاب نمیآیـد و تأکیـد کـرد دنیـا بـه تدریـج در حـال حصـول اطمینـان اسـت کـه برجـام بـه صـورت کامـل رعایـت خواهـد شـد.

زمانینیـا در مـورد توتـال بـه صـورت ویـژه تأکیـد کـرد کـه ایـن شـرکت مشــغول انجــام کارهــای خــود اســت و فعالیتهــای آنهــا بــا توقــف مواجــه نش ـده اس ـت.

ادامـه تمایـل توتـال بـرای ورود بـه بخـش پتروشـیمی ایـران بـا توجـه به فعـل و انفعـالات اخیـر، ابهـام دیگـری اسـت کـه مطـرح اسـت. هرچنـد مهـر تأییـد ادامـه مذاکـره بـا توتـال در بخـش پاییندسـتی نیـز توسـط شـاهدایی زده شــد. مدیرعامــل شــرکت ملــی پتروشــیمی اظهــار کــرد کــه مذاکــره بــا توتـال همچنـان ادامـه دارد، هرچنـد زمـان قطعـی اتمـام مذاکـرات و اعـلام نتیجـه مشـخص نیسـت.

در تکمیــل پــازل اطمینانبخشــی مقامــات ایرانــی از فعالیتهــای توتــال و دیگــر شــرکتهای اروپایــی، چنــد روز گذشــته ایلنــا خبــری را بــه نقــل از زنگنــه منتشــر کــرد کــه حاکــی از پیگیــری 3 قــرارداد جدیــد دیگــر در حــوزه صنعــت نفــت اســت. در ایــن خبــر بــه نقــل از وزیــر نفــت عنــوان شــده اســت: «قــرارداد بــا توتــال هــم جلــو مــیرود و از ســایر قراردادهــای مـا جلوتـر اسـت. بـه غیـر از توتـال کارهـای مربـوط بـه 3 قـرارداد دیگـر هـم در حـال انجـام اسـت». هرچنـد وزیـر نفـت احتمـال امضـای ایـن قراردادهـا در ایـن روزهـای آخـر سـال 95 را ضعیـف دانسـت و نتیجـه ایـن مذاکـرات را بـه سـال بعـد موکـول کـرد. بنابرایـن آنچـه از فحـوای کلام زنگنـه، زمانینیـا و شــاهدایی بــر میآیــد ایــن اســت کــه تــرس اروپاییهــا بهخصــوص فرانســویها از گزنــد تحریمهــای واشــنگتن انکارناپذیــر اســت، امــا ایــن مسـأله سـبب نشـده کـه آنهـا میـز مذاکـره را تـرک کننـد و کمـاکان بـا بیـم و امیـد بـه مذاکـرات و فعالیتهـای خـود در ایـران ادامـه دادهانـد تـا پـس از حصــول اطمینانهــای لازم آنهــا را بــه قراردادهــای رســمی تبدیــل کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.