نعمت زاده منجی صنایع پایین دستی پتروشیمی!

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

نخســتین جلســه ســتاد توســعه پاییــن دســتی پتروشــیمی در محــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و بــه ریاســت محمدرضــا نعمــتزاده برگــزار شــد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از پت ـرون، ب ـا حمای ـت وی ـژه وزارت صنع ـت، معــدن و تجــارت، نخســین جلســه ســتاد توســعه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی بــا حضــور مدیــران اتحادیــه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی، بــا هــدف بالفعــل نمــودن توانمنــدی هــای بالقـوه صنعـت پاییـن دسـتی پتروشـیمی ایــران تشــکیل شــد.

محمدرض ـا نعم ـت زاده ک ـه از وی ب ـه عنـوان پـدر صنعـت پتروشـیمی یـاد مـی شـود مـی توانـد در قامـت وزیـر صنعـت، معــدن و تجــارت نقــش منجــی صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی را ایفــا کنــد و تجربیــات خــود را در زمینــه توســعه ای ـن بخ ـش از صنع ـت بکارگی ـرد. صنای ـع پاییـن دسـتی پتروشـیمی نفـش بسـزایی در اش ـتغال زای ـی، توس ـعه ص ـادرات غی ـر نفتـی و ایجـاد رونـق در اقتصـاد کشـور ایفـا مـی کنـد بـه طـوری کـه بـه ازای هـر یـک میلیـون تـن مـواد پلیمـری، 200 هـزار فرصـت شـغلی بـه صـورت مس ـتقیم ایج ـاد م ـی ش ـود.

هــم اکنــون 16 میلیــون تــن ظرفیــت در حــوزه صنایــع پاییــن دســتی پتروشـیمی در کشـور وجـود دارد کـه تنهـا 4 میلیـون تـن از در حال اسـتفاده اســت. در ســال هــای اخیــر فعالیــن صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی بــا مشــکلات عدیــده ای همچــون تحریــم، تأمیــن مــواد اولیــه، نــرخ بــالای تســهیلات، مالیــات ارزش افــزوده و رکــود دســت و پنجــه نــرم کــرده انــد بـه طـوری کـه بسـیاری از واحـد هـا بـا تعدیـل و اخـراج نیروهـا بـا کمتریـن ظرفیــت خــود فعالیــت مــی کننــد. تشــکیل ســتاد توســعه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی امیدهــا را در دل فعالیــن ایــن حــوزه بــرای رونــق دوبــاره تولیــد زنــده کــرده اســت تــا بــا حمایــت مدیــران تصمیــم ســاز، موتــور تولیــد بــرای رقابــت صنعتگــران ایرانــی بــا رقبــای جهــای و منطقــه ای روشــن شــود.

اســتفاده از مزایــای توســعه صنایــع پاییــن دســت طبــق الگــوی کشــورهای مشــابه (عربســتان و تایلنــد)، بالفعــل نمــودن توانمنــدی هــای بالقــوه صنعــت پتروشــیمی ایــران، ایجــاد بنــگاه هــای رقابتـی دارای تولیـد محصـولات بـا ارزش افــزوده بالاتــر و ظرفیتهــای متناســب بـا بازارهـای جهانـی و برخـوردار از تـوان صـادرات پایـدار، اشـتغال زایـی بیشـتر بـا تکیـه بـر توسـعه تولیـدات پاییـن دســتی، ایجــاد هماهنگــی بیــن نهادهــا و ســازمان هــای متولــی صنایــع رقابتــی پلیمــری و شــیمیایی، کمــک بــه تحقــق تولیــد 126 میلیــون تــن در سـال 14۰4 از طریـق متـوازن شـدن صنعـت بـا گسـترش صنایـع پاییـن دســت از جملــه ضــرورت هــای شــکل گیــری ســتاد توســعه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.