خوراک، نقطه عطف مزیت های صنعت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

تعییـن نـرخ گاز و خـوراک مایـع مصرفـی واحدهـای پتروشـیمی در بـازه زمانـی بلندمـدت موجـب مـی شـود تـا سـرمایه گـذاران در سـال هـای آتـی بـه افـق قیمتـی مشـخصی دسـت یابنـد و نگرانـی نوسـانات عوامـل تأثیرگذار بـر ایـن فرمـول رفـع شـود.

بـه گـزارش عـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری بـورس پـرس، مسـوولان ارشـد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا تأکیــد برایــن مطلــب کــه بانــک هــای داخلـی بـرای سـرمایه گـذاری در صنعـت پتروشـیمی ایـران کافـی نیسـتند، از ورود بانــک هــا و موسســه هــای مالــی بــرای ورود بــه ایــن صنعــت ارزش آفریـن اسـتقبال کـرده انـد.

امــروزه ســرمایه گــذاران در صــورت تعییــن نــرخ هــای بلنــد مــدت خــوراک مــی تواننــد امــکان ســنجی بهتــری بــرای حضــور در طــرح هــا و آین ـده ط ـرح ه ـای پتروش ـیمی در ه ـر کش ـوری داش ـته و اق ـدام ب ـه س ـرمایه گــذاری کننــد.

اگـر بخواهیـم علاقـه سـرمایه گـذاران را بـرای حضـور در ایـران عملیاتـی کنی ـم بای ـد س ـه اص ـل را رعای ـت کنی ـم: اول تعیی ـن قیم ـت خ ـوراک در دراز م ـدت ک ـه قاب ـل رقاب ـت ب ـا کش ـورهای رقی ـب باش ـد، دوم ایج ـاد زیرس ـاخت هـا از سـوی دولـت و سـوم ثبـات قوانیـن.

صنعـت پتروشـیمی ایـران کـه بـا اتکاء بـه خـوراک فـراوان مایـع و گازی، نیـروی کار تحصیـل کـرده و جـوان، موقعیـت جغرافیایـی منحصـر بفـرد بـا دسترسـی بـه آب هـای آزاد و نزدیکـی بـه بازارهـای هـدف، حمایـت هـای دول ـت و س ـرمایه گ ـذاری ه ـای کلان ص ـورت گرفت ـه، اکن ـون نقش ـی فرامل ـی و فــرا منطقــه ای در اقتصــاد ایــران داشــته و بــا وجــود اعمــال محدودیــت هــای گوناگــون سیاســی و تجــاری، موقعیــت ممتــاز خــود را در بازارهــای بی ـن الملل ـی حف ـظ ک ـرده اس ـت.

اکنـون فرمـول قیمـت خـوراک بـرای پتروشـیمی هـای موجـود و جدیـد در ایـران نهایـی شـده، بـر اسـاس ایـن فرمـول، وزارت نفـت ایـران مکلـف اسـت قیمـت خـوراک گاز و خـوراک مایـع تحویلـی بـه واحدهـای صنعتـی، پالایشـی و پتروشـیمی هـا را بـا رعایـت معیارهایـی ماننـد درآمـد حاصـل از فــروش گاز، قیمــت گاز و یــا مایــع تحویلــی بــرای ســایر مصــارف داخلــی، متوســط قیمــت گاز و یــا مایــع صادراتــی و وارداتــی و قیمــت محصــول تعییـن کنـد.

عــلاوه بــر ایــن مقــرر شــده، تخفیــف پلکانــی تــا 30 درصــد بــا انعقــاد قــرارداد بلنــد مــدت بــرای واحدهایــی کــه بتواننــد بــرای تأمیــن مــواد اولیـه واحدهـای پتروشـیمی داخلـی کـه محصـولات میانـی و نهایـی تولیـد میکننــد اعمــال شــود و زنجیــره ارزش افــزوده را افزایــش دهنــد. در ایــن ق ـرارداد، بن ـگاه های ـی ک ـه در مناط ـق کمت ـر توس ـعه یافت ـه راه ان ـدازی م ـی شــوند، از تخفیــف بیشــتری برخــوردار مــی شــوند.

ایــران بــا تعییــن بلنــد مــدت قیمــت خــوراک گازی مجتمــع هــای پتروشـیمی بـه نوعـی بـه سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی علاقـه منـد بـه حضـور در ایـن صنعـت چـراغ سـبز نشـان داد، چـراغ سـبزی کـه تـا 10 سـال آین ـده روش ـن خواه ـد مان ـد.

قـرار اسـت 21 درصـد از تولیـد یـک میلیـارد و 400 میلیـون متـر مکعبـی گاز ایـران بـه محصـولات پتروشـیمی تبدیـل شـود. امـروزه سـرمایه گـذاران در صـورت تعییـن نـرخ هـای بلنـد مـدت خـوراک مـی تواننـد امـکان سـنجی بهتـری بـرای حضـور در طـرح هـا و آینـده آن هـا داشـته و اقـدام بـه سـرمایه گـذاری کننـد.

تعییــن نــرخ گاز مصرفــی واحدهــای پتروشــیمی در بــازه زمانــی بلندم ـدت موج ـب م ـی ش ـود ت ـا س ـرمایه گ ـذاران، تولیدکنن ـدگان و فع ـالان در ایـن صنعـت در سـال هـای آتـی بـه افـق قیمتـی مشـخصی دسـت یابنـد و بــرای آنهــا نگرانــی از بابــت نوســانات عوامــل تأثیرگــذار بــر ایــن فرمــول وجــود نداشــته باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.