مدل تعالی، پیشنهاد جدید صنعت پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

معــاون وزیــر نفــت گفــت: مــدل تعالــی صنعــت پتروشــیمی میتوانــد منجــر بــه پیشــرفت صنعــت پتروشــیمی در کشــور شــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس، «مرضیـه شـاهدایی» در مراسـم هفتمیـن جایـزه تعالـی صنعـت پتروشـیمی بــا بیــان اینکــه در اجــرای فعالیتهــا بایــد از تجربههــای موفــق جهانــی و اس ـتانداردها به ـره گرف ـت، گف ـت: ب ـا توج ـه ب ـه حض ـور هی ـأت ه ـای متع ـدد خارجــی در ایــران و در خواســت همــکاری، شــرایط بــرای توســعه فعالیــت ای ـن صنع ـت فراه ـم ش ـده اس ـت.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی افــزود: آمارهــا نشــان دهنــده رشــد تــوان و ظرفیــت صنعــت پتروشــیمی کشــور اســت کــه البتــه گســترش بیشــتری نیــز خواهــد یافــت.

بــه گفتــه شــاهدایی، رشــد و ارتقــای صنعــت پتروشــیمی در دنیــای رقابتـی و پیچیـده امـروز ضـرورت دارد. بهرهگیـری از مـدل تعالـی سـازمانی کــه یــک مــدل جهانــی بــرای ارزیابــی فعالیتهاســت در کنــار ســایر اقــدام ه ـا، ض ـروری اس ـت.

مراســم هفتمیــن جایــزه تعالــی صنعــت پتروشــیمی امــروز بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، «امیرحســین زمانــی نیــا» معـاون امـور بیـن الملـل وزیـر نفـت و فعـالان صنعـت پتروشـیمی در هتـل المپیــک تهــران برگــزار شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.