صرفه جویی 40 میلیارد لیتری مصرف بنزین در کشور

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

اجــرای طرحهــای زیســتمحیطی شــرکت ملــی پالایــش و پخــش از زمــان اجــرا تاکنــون بــه صرفهجویــی 40 میلیــارد لیتــری بنزیــن و کســب ســهم 25 درصــدی CNG در ســبد ســوخت کشــور منجــر شــده اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه اطلاعرســانی شــرکت ملــی پالایــش و پخــش، ایــرج کلهــری، مدیــر بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت ایــن شــرکت در مراســم برگــزاری شــانزدهمین نمایشــگاه بینالمللــی محیطزیســت تهــران گفــت: در طــرح CNG هــم اکنــون 2 هــزار و 300 جایــگاه عرضــه در سراســر کشــور فعــال و نزدیـک بـه 3 میلیـون و 500 هـزار دسـتگاه خـودروی گازسـوز در کشـور تـردد میکنـد.

بــه گفتــه وی، میــزان مصــرف ایــن تعــداد خــودرو بــه 20 میلیــون مترمکعــب میرســد کــه از زمــان اجــرای طــرح (ســال )1383 تاکنـون بیـش از 40 میلیـارد لیتـر در مصــرف بنزیــن صرفــه جویــی شــده اســت.

کلهــری، از دیگــر مــواردی کــه تأثیــر بســزایی بــر بهبــود کیفیــت هــوای کلانشــهرها داشــته بــه راه انــدازی 2 هــزار و 296 جایــگاه ســوخت CNG در ســطح کل کشــور، دوگانــه ســوز کــردن بیــش از 3 میلیــون خــودرو و تخصیــص ســهم 25 درصــدی ســوخت CNG در ســبد ســوخت کشــور اشــاره کــرد.

وی افـزود: مدیریـتHSE شـرکت ملـی پالایش و پخـش در راسـتای نظـارت و کنتـرل صحیـح سیسـتم مدیری ـت زیس ـت محیط ـی و حرک ـت در مس ـیر تحق ـق اهـداف کلان شـرکت، نظـارت بـر رونـد پیشـرفت پروژه هـای زیسـت محیطـی، مدیریـت پسـماندها و پسـاب هـای تولیـدی، کنتـرل آلودگـی هـوا، خـاک و آبهـای زیرزمینــی، شناســایی پتانســیلهای بهبــود در شـرکت هـای پالایـش نفـت و سـایر شـرکت هـای زیـر مجموعـه، بهبـود مسـتمر عملکـرد زیسـت محیطـی و ایجــاد نیــروی عظیــم همافزایــی در شــرکت هــا را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت کــه در ایــن راســتا از ســال 1390 اقــدام بــه تدویــن و اجرایــی نمــودن دســتورالعمل ارزیابــی عملکــرد زیســت محیطــی شــرکتهای پالایــش نفــت کــرد.

مدیــر بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت، هــدف از تدویــن دســتورالعمل ارزیابــی عملکــرد زیســتمحیطی شــرکتهای پالایــش نفــت را کمــک بـه اجرایـی کـردن الزامـات، قوانیـن و اسـتانداردهای زیسـتمحیطی موجـود از جملـه اسـتانداردهای بیـن المللـی ‪14001 ISO‬ و راهنمـایHSE-MS ، هدایـت سـازمان از سـمت تـلاش بیشـتر بـه سـمت مؤثـر بـودن فعالیتهــا، مشــخص کــردن شــاخصهای زیســت محیطــی براســاس اســتانداردها و الزامــات ملــی، ایجــاد رقابــت مثبــت بیــن شــرکتها جهــت بهبــود طرحریـزی و اجـرای تمهیـدات پیشـگیرانه، ارزیابـی عملک ـرد زیس ـت محیط ـی ب ـه ص ـورت سیس ـتماتیک، انتخــاب شــرکتهای برتــر در بخــش محیــط زیســت و در نهایــت HSE در ســطح شــرکت ملــی پالایــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران اعــلام کــرد. وی، در ادامــه از دیگــر دســتاوردهای ایــن اســتراتژی را اســتفاده از شــاخصهای پیشـگیرانه عـلاوه بـر شـاخصهای واکنشـی جهـت جلوگیـری از بـروز پیامدهـای زیسـت محیطــی، اســتفاده از نتایــج اندازهگیــری شــاخصها در ارزیابــی عملکــرد زیســتمحیطی شــرکتها، یکسانســازی رویــه و ســهولت در امــر مقایســه شــرکتها بـا اسـتفاده از شـاخصهای یکسـان، ایجـاد رقابــت مثبــت بیــن شــرکتها جهــت بهبــود طرحریـزی و اجـرای تمهیـدات پیشـگیرانه، پایــش بهبــود مســتمر در وضعیــت محیــط زیســت بــه صــورت کمــی در ســطح شــرکتهای تابعــه بیــان کــرد.

کلهـری یـادآور شـد: بـا توجـه بـه آمـار، تعهــدات وزارت نفــت در برنامــه جامــع آلودگـی هـوای کلانشـهرها، طـی چهـار سـال گذشـته بــا اجــرای پروژههــای بهبــود در پالایشــگاههای امــام خمینــی (ره)شــازند، اصفهــان و تهــران و تطبیــق کیفیــت ســوخت تولیــدی ایــن پالایشــگاهها بــا اســتانداردهای زیســت محیطــی و نیــز منطبــق بــا اســتاندارد جهانــی یــورو 4 انجــام شــده اســت.

بــه گفتــه وی، بهرهبــرداری از پروژههــای بهبــود کیفیــت فرآوردههــای نفتــی دیگــر پالایشــگاههای کشــور همچــون پالایشــگاههای آبــادان، بندرعبــاس، تبریــز و لاوان آغــاز شــده اســت کــه پیــش بینــی مــی ش ـود ب ـر همی ـن اس ـاس کیفی ـت کلی ـه ف ـرآورده ه ـای پالایشــگاه هــا منطبــق بــا اســتانداردهای زیســت محیطــی روز دنیــا شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.