ضرورت توجه به مدیریت صحیح پسماند

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

فرمانــدار شهرســتان بیلــه ســوار توجــه بــه مدیریــت صحیــح پســماند و اســتفاده ازروشهــای علمــی و نویــن در ایــن زمینــه را یکــی از امــور زیربنایــی جهــت توســعه هــر منطقــه دانســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، منطقــه اردبیــل، آرام حلیــم در جلســه کمیتــه مدیریــت پســماند شهرســتان بیلــه ســوار بــا بیــان اهمیــت توجــه بــه مقولــه پســماندها، گف ـت: مدیری ـت در تولی ـد، جم ـع آوری و بازگش ـت پس ـماند بــه چرخــه طبیعــت ســه اصــل مهــم در فرآینــد پســماند اســت.

وی توجــه بــه مدیریــت صحیــح پســماند و اســتفاده ازروشهــای علمــی و نویــن در ایــن زمینــه را یکــی از امــور زیربنایـی جهـت توسـعه هـر منطقـه دانسـت و عنـوان کـرد: تشـکیل کارگـروه مدیریـت پسـماند شهرسـتان خـود بیانگـر اهمیـت ایـن موضـوع اسـت و بایـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف ایــن کار گــروه تمامــی مصوبــات آن بــا جدیــت تمــام مــورد توج ـه و پیگی ـری و اج ـرا ق ـرار گی ـرد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وظایــف شــهرداری در خصــوص جمــع آوری و ســاماندهی نخالههــای ســاختمانی و زبالههـا در سـطح شهرسـتان، تصریـح کـرد: شـهرداریها بایــد نســبت بــه تعییــن یــک محــل مناســب جهــت ســاماندهی و انتقــال زبالههــای شــهری و نخالههــای س ـاختمانی ب ـا تأیی ـد محی ـط زیس ـت اق ـدام نماین ـد. حلی ـم افـزود: بایـد تدابیـری اتخـاد شـود و از طریـق محیط زیسـت و جهـاد کشـاورزی اطـلاع رسـانی شـود تـا کشـاورزان پـس از اس ـتفاده از کوده ـای ش ـیمیایی و س ـموم آنه ـا پس ـماند ای ـن مـواد را در محلهـای مناسـب و تعییـن شـده دفـن یـا امحـا کننــد.

وی افـزود: جمـعآوری پسـماند روسـتایی بـه خصـوص در مســیر جادههــای بیــن روســتایی بایــد در اولویــت بخشــداران و دهیــاران قــرار گیــرد و دهیــاران نســبت بــه جمــعآوری پســماند روســتایی اقــدام نماینــد. حلیــم بــا اشــاره بــه اینکــه بــا کشــتارگاههایی کــه اصــول بهداشــتی را رعایــت نمیکننــد بایــد برخــورد شــود، افــزود: تأمیــن گوشــت ســالم و بهداشــتی بــه عوامــل مختلفــی وابســته اســت کــه وجــود کشــتارگاههای بهداشــتی و مناســب یکــی از مراحــل تحقــق ســلامت گوشــت مصرفــی جامعــه میباشــد. فرمانــدار بیلــه ســوار در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مجــوز راهانــدازی کارخانــه آســفالت در شهرســتان فراهــم اســت، افــزود: اســتعلامات از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی تأییــد شــده اســت و ایــن کارخانــه در ســه راه خروســلو راهانــدازی میشــود. حلیــم در ادامــه عنــوان کــرد: طــرح مطالعــه مدیریــت پســماند شــهر جعفرآبــاد بصـورت کارشناسـی مطالعـه شـده اسـت و حـدود 60 درصـد پس ـماند ای ـن بخ ـش را زبالهه ـای خانگ ـی تش ـکیل میده ـد و شــش مــکان جهــت تعییــن محــل دفــع زبالههــا در ایــن طـرح پیشـنهاد شـده اسـت کـه از طریـق کارگـروه مدیریـت پســماند شهرســتان مــورد بررســی کارشناســی و موقعیــت ســنجی نهایــی قــرار خواهــد گرفــت.

وی آمــوزش و ارتقــای آگاهــی شــهروندان و همچنیــن ترویـج فرهنـگ تفکیـک زبالـه بـه طـور مشـخص را از عوامـل مهـم مدیریـت پسـماند در شهرسـتان عنـوان کـرد و افـزود: 72 درصـد پسـماند خانگـی پسـماندهای غذایـی هسـتند و 8 درصـد نیـز پسـماندهای پلاسـتیکی کـه در صـورت مدیریـت صحیـح و اسـتفاده از تکنولـوژی میتـوان بـه بازیافـت و یـک منبـع درآمـد تبدیـل شـود. رحیمـی رییـس اداره حفاظـت محیــط زیســت بیلهســوار نیــز گفــت: بــرای نخســتین بــار در اســتان اردبیــل کمیتــه تخصصــی مدیریــت پســماند کش ـاورزی و پس ـماند پزش ـکی ب ـه ص ـورت مج ـزا و زی ـر نظ ـر کارگ ـروه مدیری ـت پس ـماند شهرس ـتان تش ـکیل ش ـده اس ـت و برنامهریزیه ـای جامع ـی جه ـت نظ ـارت ب ـر پس ـماندهای کشــاورزی و پزشــکی صــورت میگیــرد.

وی بــر لــزوم تــلاش جهــاد کشــاورزی در حــوزه فرهنگســازی میــان کشــاورزان تأکیــد کــرد و افــزود: دومیـن دوره آموزشـی مشـترک نمایندگـی حفاظـت محیـط زیس ـت و مدیری ـت جه ـاد کش ـاورزی شهرس ـتان بیل ـه س ـوار در راســتای وظایــف کمیتــه پســماند کشــاورزی بمنظــور کاهــش اثــرات زیســت محیطــی پســماند کشــاورزی در ای ـن شهرس ـتان برگ ـزار ش ـد و کارشناس ـان ادارات حفاظ ـت محیـط زیسـت و جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بیله سـوار، در خصـوص لـزوم کاهـش مصـرف سـموم و کودهـای شـیمیایی و جایگزینــی آن بــا روش هــای متناســب بــا معیارهــای زیسـت محیطـی از جملـه کنتـرل بیولوژیـک و کودهـای آلـی مطالبــی را ارائــه کردنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.