معماری سبز ایدهای برای کاهش تأثیر ساختوسازها بر اقلیم

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور ضمــن انتقــاد از معماریه ـای نوی ـن و تأثی ـر آن ب ـر اقلی ـم و طبیع ـت گف ـت: بای ـد ب ـا محی ـط زیس ـت مصالحــه کــرد، از جملــه راهکارهــای کاهــش تأثیــر ســاخت و ســازها بــر اقلیــم، معمــاری ســبز و معمــاری بومــی اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، محمدتقـی نظرپـور در همایـش ملی مدرسـه ایرانـی ـ معمـاری ایرانـی کـه در سـالن علامـه امینـی دانشـگاه تهـران برگـزار شـد بـا بیـان اینکـه فرآیندهـای یادگیـری در دنیـا روبـه رشـد اسـت گفـت: محیـط مـدارس تأثیـر زیـادی در یادگیـری و شـکوفایی خلاقیـت دانـش آمـوزان دارنـد. ایـده مدارس بـدون دیـوار مجـازی در سـده اخیـر در دنیـا بـه سـمت واقعـی شـدن رفتـه اسـت.

وی افـزود: وجـود فضاهـای بـاز، انعطـاف پذیـر و پویـا مـی توانـد امکانـات برابـر یادگیـری را بـرای همـه فراهـم سـازد. ایـن امـر روشـن اسـت کـه اقلیـم بـر معمـاری بنــا اثرگــذار اســت و از ســوی دیگــر روش زندگــی انســان در محیــط و طبیعــت تغییراتــی ایجــاد و حضــور انســان ایــن تغییــرات را بــر طبیعــت تحمیــل میکنــد.

رییــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور بــا بیــان اینکــه معمـاری نویـن امـروز، تنـوع سـاخت بناهـا در اقلیـم و مناطـق گوناگـون را از بیـن بـرده اس ـت اظه ـار ک ـرد: ب ـی توجه ـی ب ـه اقلی ـم و صرف ـا فراه ـم ک ـردن آس ـایش در داخ ـل فضاهـا باعـث مـی شـود طبیعـت و اقلیـم تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد کـه آلودگـی هـوا و وارونگـی از جملـه ایـن تأثیـرات اسـت و طبیعـت و زیسـت را بـه خطـر انداختـه اسـت.

نظرپـور ادامـه داد: امـروز تأثیـر سـاخت و سـازها بـر اقلیـم از جملـه مـوارد بحـث برانگیــز اســت کــه راهکارهایــی بــرای آن از جملــه ایــده معمــاری ســبز و معمــاری بومـی مطـرح مـی شـود. بایـد بـا محیـط زیسـت مصالحـه کـرد، در ایـن میـان توجـه بــه اقلیــم و بهــره بــرداری صحیــح از منابــع طبیعــی و صرفــه جویــی انــرژی هــم اهمیــت دارد.

وی تأکیـد کـرد: هویـت بخشـی در معمـاری ایـران بـر اسـاس الگوهـای ایرانـی و اسـلامی در سـخنان مسـوولان بارهـا مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت.

رییـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور بـا اشـاره بـه برگزاری همایـش مدرسـه ایرانـی ـ معمـاری ایرانـی کـه پـس از چندسـال احیـاء شـد گفـت: توجــه ویــژه ســند بــه هدایــت بخشــی مــدارس بــر اســاس الگــوی اســلامی ایرانــی ســازمان را بــرآن داشــت تــا اولیــن گام هــا را بــرای اجــرای یکــی از زیرنظــام هــای سـند بـردارد و بـرای تحقـق معمـاری ایرانـی در مدرسـه سـازی تـلاش کنـد.

نظرپــور ادامــه داد: از 112 چکیــده مقالــه ارســالی بــه دبیرخانــه همایــش، 91 مقالـه مـورد پذیـرش قـرار گرفـت. 297 طـرح نیـز دریافـت شـد کـه از ایـن میـزان 59 طــرح در بخــش دانشــجویی و 89 طــرح در بخــش اداری و ســتادی و 120 طــرح در بخـش پروژههـای شـاخص اجـرا شـده بـه دبیرخانـه واصـل شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.