خودروها، مهم ترین عامل آلودگی هوای البرز

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مدی ـرکل حفاظ ـت محیطزیس ـت اس ـتان الب ـرز از س ـهم 62 درص ـدی خودروه ـا در آلودگــی هــوای کلانشــهر کــرج خبــر داد و گفــت: 85 درصــد آلودگــی ترافیکــی مربـوط بـه عبـور و مـرور درون شـهری و 15 درصـد از آن ناشـی از عبـور و مـرور بـرون شـهری اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار ایســنا، «حســین محمــدی» در حاشــیه همایـش نقـش شهرسـازی در بحـران آلودگـی هـوا کـه در باشـگاه میـلاد شـهرداری ک ـرج برگ ـزار ش ـد، گف ـت: م ـا در 11 م ـاه س ـال ح ـدود 295 روز ه ـوای س ـالم و پ ـاک داشــتیم کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا متوســط 11 ماهــه ســالهای 91 و 29، حــدود 30 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

وی افــزود: همچنیــن تعــداد روزهــای ناســالم در ســال 95 تقریبــا 35 درصــد کاهـش پیـدا کـرده کـه علـت اصلـی ایـن ارتقـا کیفیـت هـوا بـه توزیـع بنزیـن یـورو چهــار در کــرج و فردیــس، توزیــع نفــت و گاز اســتاندارد در ســطح اســتان و تبدیــل ســوخت مایــع حــدود 800 واحــد تولیــدی بــه گاز طبیعــی در ســه ســال گذشــته اســت.

وی اضافـه کـرد: عـلاوه بـر ایـن میتـوان جایگزینـی مـازوت در نیـروگاه منتظـر قائــم و رفــع محدودیتهــای فعالیــت معدنــی در شــهرهای اســتان را نیــز از دیگــر عوام ـل افزای ـش کیفی ـت ه ـوای اس ـتان در س ـال ج ـاری دانس ـت.

محمــدی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه وضعیــت منابــع آلاینــده در کلانشــهر کــرج اشــاره کــرد و اعــلام کــرد: براســاس مطالعاتــی کــه امســال انجــام دادیـم حـدود 62 درصـد سـهم آلودگـی مربـوط بـه خوردروهـا اسـت کـه 15 درصـد آن ناشـی از شـریانهای عبـوری بـرون شـهری و 85 درصـد بـه دلیـل ترافیـک درون ش ـهری اس ـت.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز ادامــه داد: بیشــترین ســهم آلودگــی ترافی ـک درون ش ـهری مرب ـوط ب ـه حم ـل و نق ـل عموم ـی، اتوب ـوس ه ـا و تاکس ـیها اســت و حــدود 38 درصــد آلودگــی مربــوط بــه منابــع ثابــت کــه صنایــع بیشــترین ســهم را دارنــد.

وی در ادامـه بـه برگـزاری همایـش نقـش شهرسـازی در بحـران آلودگـی اشـاره کــرد و تصریــح کــرد: یکــی از علتهــای آلودگــی در فصــل ســرما، پایــداری هــوا و وارونگــی دمــا اســت کــه ســاخت و ســازهای غیراصولــی و بــدون در نظرگرفتــن شــرایط اقلیــم مطمئنــا در ایجــاد جزایــر حرارتــی بــروز آن نقــش مؤثــری دارد.

محمــدی یــادآور شــد: ایــن نشــان میدهــد کــه معمــاری و شهرســازی بــر روی کیفیـت هـوا تأثیـر مسـتقیم دارد بنابرایـن امیدواریـم رویکـرد شهرسـازی بـه سـمتی بـرود کـه سـاختمان سـازی دارای پیوسـتهای محیـط زیسـتی باشـد و در طرحهــای تفصیلــی پیــش بینــی شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.