محیط زیست بخش عمدهای از توقعات مردم کشور شده است

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، رییـس مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیم سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان اینکـه توقعـات مـردم نسـبت بـه گذشـته تغییـر یافتـه اسـت، گفـت: بخـش عمـدهای از توقعـات مـردم کشـور موضـوع محیـط زیسـت و رفـع آلودگـی هـوا اسـت.

علیاصغــر رجبــی در میزگــرد تخصصــی «تغییــر اقلیــم، مســوولیت هــای ســازمانی و خلأهــای قانونــی» اظهــار کــرد: در حــال حاضــر توقعــات مــردم در حــال عــوض شــدن اســت؛ یــک دوران خواســت هــای مردمــی محیـط زیسـت نبـود امـا در حـال حاضـر اکثـر سـاکنان شـهرهای مـا اولویـت خــود را محیــط زیســت میداننــد.

وی ادام ـه داد: مس ـوولان قب ـل از س ـفر ب ـه ه ـر اس ـتان و در نظ ـر س ـنجی هـای انجـام شـده اولویـت مـردم را رفـع آلودگی هـوا و توجـه به محیط زیسـت یافتهانـد و ایـن مهـم جزیـی از اولویـت هـای کشـور محسـوب میشـود.

رییــس مرکــزی ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان محیــط زیســت بــا انتقــاد از صحبــت هــای مطــرح شــده از ســوی برخــی مســوولان دولتــی نسـبت بـه سـازمان متبوعـش اظهـار کـرد: میگوینـد فـلان نیـروگاه عملیاتـی نش ـده ی ـا ش ـخص دیگ ـری اظه ـار داش ـته ک ـه ب ـه خاط ـر چه ـار «گ ـوره خ ـر» اجــازه فــلان پــروژه داده نشــده اســت؛ یــا افــراد دیگــری محیــط زیســت را محیــط ایســت مینامنــد.

رجبـی افـزود: بایـد از ایـن افـراد پرسـید کـه آیـا ایـن حـرف هـا درسـت اســت؛ یــا اینکــه بایــد مجــوز دهیــم، سدســازی کنیــم، منابــع آب را هــدر دهیـم و امـروز پشـت ایـن تریبـون بگوییـم کـه بایـد 20 میلیـون لیتـر آب از کشـاورزی برداریـم؛ اینهـا در صورتـی اسـت کـه خودمـان ایـن فعالیـت هـا را انجـام دادهایـم.

وی تصریـح کـرد: مـا میگوییـم قبـل از شـروع هـر پـروژهای بهتـر اسـت تفکــر لازم و زیســت محیطــی انجــام بگیــرد؛ لازم اســت هزینههــا را وارد کنیــم و بعــد از آن بهدنبــال توســعه باشــیم.

گفتنـی اسـت محمدرضـا نعمـت زاده؛ وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت چنـدی قبـل در نشسـت بـا فعـالان اقتصـادی اظهـار کـرد: یکـی از مناطـق ارزشـمند مـا بهـرام گـور اسـت کـه محیـط زیسـت بـر روی آن دسـت گذاشـته و مـن شـخصا ایـن منطقـه را دیـدهام؛ آنجـا بیابـان اسـت و چهـار تـا گـوره خـر در گوشـهای وجـود دارنـد کـه اگـر ایـن منطقـه را بـه معـدن کاران بدهنـد گــوره خرهــا را توســعه میدهنــد و بــه جــای چهــار تــا شــاهد هشــت گــوره خ ـر خواهی ـم ب ـود و ای ـن کار را ت ـا جای ـی توس ـعه میدهن ـد ک ـه کش ـور پ ـر از گـوره خـر خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.