دریافت عنوان دولت محیط زیست از سوی مردم

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییسجمهــوری، همــگان را بــه حفــظ، حراســت و گســترش فضــای ســبز در کشــور فراخوانــد و تأکیــد کــرد کــه تــداوم شــادی و نشــاط مــا در گــرو حفــظ شــادابی درختــان و ســلامت محیــط زیســت اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه اطــلاع رســانی ریاســت جمهــوری، حجــت الاســلام و المسـلمین حسـن روحانـی همزمـان بــا آغــاز هفتــه منابــع طبیعــی و آبخی ـزداری و روز درخت ـکاری، پ ـس از کاشـت یـک نهـال، روز درختـکاری را مناســبتی حائــز اهمیــت توصیــف کــرد و گفــت: ضــروری اســت کــه مـردم در ایـن روز، مشـارکت بیشـتری در موضـوع کاشـت درخـت و گسـترش فضــای ســبز داشــته باشــند.

رییـس جمهـوری افـزود: البتـه روز درختـکاری بـه ایـن معنـا نیسـت کـه فق ـط آن درخ ـت بکاری ـم و ب ـه طبیع ـت توج ـه کنی ـم، بلک ـه معن ـای آن ای ـن اسـت کـه یکبـار دیگـر محیـط زیسـت، جنگلهـا و پوشـش طبیعـی کشـور و نحـوه مراقبـت از آن را مـورد بازنگـری قـرار دهیـم.

روحانـی اظهـار داشـت: درخـت همانگونـه کـه آیـت و نشـانه حق اسـت، نشــانهای نیــز از عملکــرد انسانهاســت، شــادابی و ســلامت درختــان بــه معنـای درسـتی رفتـار مـا بـا طبیعـت اسـت و وقتـی کـه درختـان و طبیعـت پژمـرده باشـند، یعنـی رفتـار مـا بـا آنهـا درسـت نبـوده اسـت.

رییــس جمهــوری تصریــح کــرد: امــروز حیــات مــا وابســته بــه محیــط زیســت اســت و موضــوع محیــط زیســت و حفاظــت از آن دیگــر بــه هیــچ وجــه، مســألهای تشــریفاتی و فرعــی نیســت، اگــر محیــط زیســت مــا دچــار مشــکل شــود، ســلامت جامعــه و مســایل اجتماعــی و حتــی امنیــت اجتماعــی در خطــر میافتــد.

روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز فشــار زیــادی روی منابــع آب، زمیــن و خــاک و هــوا وجــود دارد کــه بایــد ایــن فشــار از روی منابــع طبیعــی برداشـته شـود، خاطـر نشـان کـرد: راه کـم کـردن ایـن فشـار، بهرهگیـری از تکنولوژیهـای جدیـد، اعمـال مدیریـت صحیـح و ارتقـاء بهـرهوری اسـت. از فشـار بـه طبیعـت بایـد در مسـیر گـذر بـه سـمت بهـرهوری حرکـت کنیـم، بــه منابــع آبــی تعــادل بخشــیده و وضــع هــوا، آب، جنگلهــا و تالابهــا را بهبــود بخشــیم.

رییــس جمهــوری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه دولــت یازدهــم بــرای تحقــق توســعه پایــدار بــا رعایــت الزامــات حفاظــت از محیــط زیســت چــه اقداماتــی کــرده اســت؟، گفــت: ایــن دولــت از روز اول بــه مســأله محیــط زیســت، اهمیــت زیــادی داده اســت.

روحانـی اضافـه کـرد: دولـت تدبیـر و امیـد، شـورای عالـی محیـط زیسـت را احیـاء و جلسـات منظـم آن را برگـزار کـرده اسـت. همچنیـن در ایـن دولـت تهیــه پیوســت زیســت محیطــی بــرای طرحهــای بــزرگ و ملــی، تبدیــل بــه الزامـی قانونـی شـده اسـت.

رییـس جمهـوری اظهـار داشـت: امـروز وزارت نیـرو دقـت و سـختگیری بیشـتری نسـبت بـه بهرهبـرداری از منابـع آبـی زیرزمینـی، اعمـال میکنـد و اقدامـات اساسـی بـرای احیـاء تالابهـا، هورهـا و دریاچههـا انجـام شـده اسـت و در مسـیر تثبیـت احیـاء تعـداد زیـادی از تـالاب هـا و دریاچههایـی ق ـرار گرفتهای ـم ک ـه در ح ـال خشکش ـدن بودن ـد.

روحانــی تصریــح کــرد: اجــرای تعــدادی از ســدها بــه دلیــل نداشــتن پیوســتهای زیســتمحیطی متوقــف شــده و اجــرای برخــی طرحهــای بــزرگ از جملــه احــداث جادههــا و خطــوط ریلــی، بــرای رعایــت الزامــات زیســت محیطــی بــا تغییراتــی مواجــه شــده اســت.

رییــس جمهــوری اظهارداشــت: ایــن دولــت کــه بعضیهــا نــام دولــت محی ـط زیس ـت ه ـم ب ـه آن دادهان ـد، ب ـه مس ـأله حفاظ ـت از محی ـط زیس ـت بســیار اهمیــت داده و معتقــد اســت توســعه بایــد پایــدار باشــد و پایــداری توس ـعه در گ ـرو حفاظ ـت از محی ـط زیس ـت اس ـت چ ـرا ک ـه س ـلامت محی ـط زیســت، ضامــن حفــظ ســلامت و نشــاط جامعــه اســت.

روحانـی ادامـه داد: در اسـلام نیـز تأکیـد فراوانـی بـر ضـرورت حفاظـت از گیاهــان، آب، خــاک و حتــی حیوانــات شــده اســت و ســیره پیامبــر(ص) نیـز بـر همیـن مبنـا اسـتوار بـوده اسـت. امـروز در کشـورمان نیـز هـم رهبـر معظـم انقـلاب تأکیـد فراوانـی بـر ضـرورت حفاظـت از محیـط زیسـت دارنـد و سیاســتهای کلــی حفاظــت محیــط زیســت را ابــلاغ فرمودهانــد و قــوای مختل ـف کش ـورنیزعزم ج ـدی در ای ـن مس ـیر دارن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.