برگزاری نشست کانونهای محیط زیستی شهر تهران

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

نشســت نماینــدگان کانونهــای محیــط زیســتی مناطــق 22 گانــه بــا رییـس حفاظـت محیطزیسـت شـهرتهران در غرفـه اداره کل محیطزیسـت اســتان تهــران در شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی محیطزیســت برگ ـزار ش ـد.

در ایـن نشسـت، مسـائل و مشـکلات محیـط زیسـت شـهری در مناطـق شـهر تهـران بررسـی و محدودیتهـای موجـود در ایـن حـوزه مطـرح شـد.

محمـد حسـین بازگیـر، رییـس حفاظـت محیـط زیسـت شـهر تهـران در ایـن نشسـت گفـت: کانونهـا میتواننـد در امـر پایـش و دیـده بانـی مسـائل و مشــکلات بــا اداره حفاظــت شــهر تهــران همــکاری کننــد و در زمینــه آمــوزش، فرهنگســازی و اطــلاع رســانی هماهنگترعمــل کننــد.

وی در ادامــه ایــن نشســت گفــت: مــا بــرای ارتقــاء محیــط زیســت شــهری پایتخــت میزبــان جلســات دورهای مســتمر بــا کانونهــای محیــط زیســتی تهــران هســتیم.

بازگیــر اظهــار کــرد: برخــی افــراد مفهــوم مدیریــت واحــد را مطــرح میکننــد؛ امــا مدیریــت واحــد بــه ایــن معنــی نیســت کــه تصمیــم گیرنــده و مجـری کلیـه امـور یـک نفـر باشـد؛ چـرا کـه در ایـن صـورت فسـاد ایجـاد می شــو د .

رییــس حفاطــت محیــط زیســت شــهرتهران بــا اشــاره بــه ایــن کــه برخیهـا مقایسـه هایـی از بودجـه نهادهـای فرهنگـی بـا محیـط زیسـت را مطـرح میکننـد و آن را نادرسـت مـی داننـد، افـزود: آموزش و فرهنگسـازی امـری تخصصـی اسـت و مـا ادعایـی در ایـن زمینـه نداریـم؛ امـا متأسـفانه در فرهنگس ـازی نهاده ـای متول ـی فرهن ـگ، محی ـط زیس ـت معن ـا ن ـدارد.

بازگی ـر در ادام ـه ب ـا بی ـان اینک ـه مطالب ـات مردم ـی ب ـه درس ـتی هدای ـت نمیش ـود، تصری ـح ک ـرد: ب ـه ط ـور مث ـال م ـردم ب ـرای معض ـل گ ـرد و غب ـار، ســازمان حفاطــت محیــط زیســت را مســوول مــی داننــد و افــکار عمومــی هی ـچ مس ـوولیتی ب ـرای وزارت جهادکش ـاورزی تعری ـف نمیکن ـد. در حال ـی کــه متولــی قانونــی آبخیــزداری وزارت جهادکشــاورزی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.