تولید مالچ پلیمری دوستدار محیطزیست برای تثبیت ریزگردها

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

پژوهشــگران گــروه پژوهشــی شــیمی جهــاد دانشــگاهی خوزســتان ترکیـب پلیمـری و دوسـتدار محیطزیسـت بـرای تثبیـت خـاک بـا قابلیـت اســتفاده در بیابانزدایــی و تثبیــت ریزگردهــا تولیــد کردنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار ایســنا، ســینا کیانارثــی عضــو گــروه پژوهشــی شــیمی پژوهشــکده تکنولــوژی تولیــد جهــاد دانشــگاهی خوزسـتان در خصـوص ایـن پـروژه، اظهـار کـرد: ایـده تولیـد ایـن محصـول پـس از اعـلام نیـاز شـرکت فـولاد خوزسـتان در یـک جلسـه همـکاری مطـرح شـد؛ از آنجـا کـه نمونـهای متفـاوت از ایـن مالـچ پلیمـری در شـرکت فـولاد خوزســتان مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت، گــروه پژوهشــی شــیمی جهــاد دانشــگاهی خوزســتان بــا تکیــه بــر دانــش بومــی، بــه تحقیــق و تولیــد نمونــهای بهینــه بــا کارایــی بــالا از مالــچ پلیمــری بــرای شــرکت فــولاد خوزســتان اقــدام کــرد.

وی افــزود: در طــول یــک ســال تحقیــق کــه همــراه بــا تحویــل دو محمولـه ۰۰4 لیتـری بـه شـرکت فـولاد خوزسـتان بـود، تسـتهای میدانـی، کیفیــت مطلــوب ایــن محصــول را تأییــد کــرد؛ ایــن محصــول پلیمــری محلـول در آب قابلیـت اسـتفاده در زمینـه بیابانزدایـی و تثبیـت ریزگردهـا را نیـز دارد. مالـچ پلیمـری تولیـدی در پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد بـا نـام "پلـی فیکـس"، بـا ایجـاد یـک سـاختار شـبکهای در سـطح خـاک، از بادبـری و فرســایش بــه وســیله بــاد جلوگیــری میکنــد؛ ضمــن اینکــه خطــری نیــز بــرای محیطزیســت نــدارد.

عضــو گــروه پژوهشــی شــیمی پژوهشــکده تکنولــوژی تولیــد جهــاد دانشـگاهی خوزسـتان تصریـح کـرد: مالـچ پلیمـری تولیدشـده در مقایسـه بـا مالـچ نفتـی، رنـگ روشـنتری دارد و ظاهـر طبیعـت را نیـز زیبـا نگه مـیدارد؛ همچنیــن ایــن محصــول بــه ریشــه گیاهــان نیــز آســیبی وارد نمیکنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.