تدوین برنامه زیست محیطی برای پاالیشگاه تهران

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مدیـر عامـل پالایشـگاه تهـران، از تدویـن برنامـه بلنـد مـدت مدیریتـی در حـوزه محیـط زیسـت در پالایشـگاه تهـران خبـر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مهــر، ناصــر بابایــی در شــانزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـی محیـط زیسـت بـا حضـور در غرفـه اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران، گفـت: ایـن برنامـه کـه تـا سـال 1400 هجـری شمسـی بایـد تحقـق یابـد بـه کاهـش 20 درصـدی انتشـار گازهـای گلخانهای منجـر مـی شـود.

وی افـزود: عـلاوه بـر ایـن بـرای جمـع آوری 10 هـزار تنـی هیدروکربـن هــای موجــود در هــوا (گازهــای آلــی رهــا شــده در هــوا) هــم برنامــه هایــی تهیـه کردیـم کـه بـزودی اجـرا مـی شـود.

مدیرعامـل پالایشـگاه تهـران بـا اشـاره بـه تأکیـد دیـن اسـلام بـه حفـظ محیــط زیســت، گفــت: تــلاش بــرای بهبــود وضعیــت محیــط زیســتی، موضوعـی اسـت کـه فراتـر از قانـون، تکلیـف اخلاقـی و شـرعی بـرای خـودم میدانـم چـرا کـه امـروز بـه ایـن آگاهـی رسـیدم کـه آلودگـی یـک منطقـه در بقی ـه مناط ـق ه ـم تأثی ـر گ ـذار اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.