راهکارهای ارتقا کارکردی ویندوز 10 کلود

Elm va Sanat Rooz - - It -

ســال گذشــته مایکروســافت اعــلام کــرد امکانــات واقعیــت ترکیبــی وینـدوز ‪)Windows Mixed Reality(‬ کـه قبـلا بـا نـام وینـدوز هولوگرافیـک شــناخته میشــد را بــه رایانههــای مجهــز بــه وینــدوز 10 اضافــه خواهــد کــرد. لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ویژگــی در آپدیــت Creators بــه سیســتم عامــل یــاد شــده اضافــه خواهــد شــد. هــم اکنــون مدتــی اســت کــه ردموندیهــا در حــال تســت واقعی ـت ترکیب ـی وین ـدوز توس ـط کاربــران وینــدوز اینســایدر هســتند. اضافــه شــدن واقعیــت ترکیبــی وینــدوز بــه رایانههــای مجهــز بــه وینــدوز 10 یــک خبــر بســیار مهــم بــرای کاربــران پلتفــرم مایکروســافت محســوب میشــود؛ ایــن شــرکت بــا همــکاری شــرکای تجــاری خــود قصــد دارنــد تــا همچنیــن یــک هدســت واقعیــت ترکیبــی تولیــد کننــد تــا کاربــران بــا اســتفاده از آن بتواننــد از تجربــهی کاربــری پلتفــرم وینــدوز یونیورســال در محیــط مجــازی لــذت ببرنــد.

حــال گفتــه میشــود کــه مایکروســافت احتمــالا قابلیتهــای واقعیــت ترکیبــی وینــدوز را بــه نســخهی کلــود وینــدوز 10 اضافــه نخواهــد کــرد. همانطــور کــه احتمــالا میدانیــد، ایــن شــرکت در حــال کار بــر روی یــک نسـخهی کلـود از وینـدوز 10 اسـت. ایـن ورژن از سیسـتم عامـل مـورد بحـث بـا امنیـت بیشـتر ارائـه خواهـد شـد و در اصـل یـک نسـخهی سـاده و سـبک از وینــدوز 10 پــرو یــا وینــدوز 10 اینترپرایــز اســت. در وینــدوز 10 کلــود کارب ـران فق ـط میتوانن ـد اپلکیش ـنهای ارائ ـه ش ـده در فروش ـگاه وین ـدوز را دانلـود کننـد و امـکان اجـرای اپلیکیشـنهای Win32 بـر روی ایـن نسـخه وجـود نـدارد.

در جدیدتریــن بیلــد وینــدوز 10 کلـود (بیلـد )15048 خبـری از قابلیـت واقعیـت ترکیبـی وینـدوز نیســت. امــا پلتفــرم واقعیــت ترکیبــی جدیــد مایکروســافت در بیلــد 15048 وینــدوز 10 پــرو اضافــه شــده اســت.

اینکــه وینــدوز 10 کلــود از قابلیــت مــورد بحــث بهــره نمیبــرد تــا حــدودی منطقــی بهنظــر میرســد چــرا کــه هــدف اصلــی از ایجــاد نســخه کلــود وینــدوز 01، ایــن اســت کــه کاربــران بتواننــد بــا خریــد یــک دســتگاه ارزان قیمــت از سیســتم عامــل یــاد ش ـده اس ـتفاده کنن ـد. مایکروســافت و شــرکتهای همــکارش احتمــالا قصــد دارنــد تــا بــا فــروش دســتگاههای اقتصــادی مجهــز بــه وینــدوز 01، بــه نوعــی بــا کــروم بوکهــای مجهــز بــه سیســتم عامــل کــروم اواس گــوگل رقابــت کننــد. احتمــالا پیشنیــاز سـختافزاری وینـدوز 10 کلـود امـکان بهـره بـردن از قابلیتهـای واقعیـت ترکیب ـی وین ـدوز را ندارن ـد و ش ـاید ب ـه همی ـن دلی ـل مایکروس ـافت تصمی ـم گرفتــه تــا ایــن ویژگــی را بــه وینــدوز 10 کلــود اضافــه نکنــد.

در نظــر داشــته باشــید کــه تــا بــه ایــن لحظــه وینــدوز 10 کلــود هنــوز رسـما معرفـی نشـده اسـت. بـه همیـن دلیـل احتمـال دارد شـرایط کنونـی ایـن سیسـتم عامـل پـس از انتشـار نسـخهی اولیـهی آن کمـی تغییـر کنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.