جزییات تفکیک اینترنت خارجی و داخلی

Elm va Sanat Rooz - - It -

رییــس رگولاتــوری گفــت: بــزودی اپراتورهــا ســایتهای داخلــی پــر ترافیکــی را بــه کاربــران اعــلام میکننــد کــه نســبت بــه ســایتهای خارجــی 50 درصـد تخفیـف دارنـد و در مـدت 3 مـاه تـا اردیبهشـت 96 تمامـی محتوای داخلــی و خارجــی در لایــه دسترســی تفکیــک میشــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از فــارس، علــی اصغــر عمیدیــان بــا تشــریح جزییـات تفکیـک پهنـای بانـد داخلـی و خارجـی اینترنـت از فـردا 15 اسـفند اظهــار داشــت: بــا اختیــاری کــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــه وزی ـر ارتباط ـات داد، دس ـتورالعمل تفکی ـک پهن ـای بان ـد داخل ـی از خارج ـی امض ـاء و اب ـلاغ ش ـد ت ـا روش تفکی ـک مش ـخص ش ـود.

معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات بــا بیــان اینکــه در ایــن دســتورالعمل مفهــوم و تعریــف محتــوای بومــی مشــخص شــده، گفــت: در مرحلـه اول تمامـی اپراتورهـای ثابـت و سـیار ارائـه دهنـده اینترنـت موظـف ش ـدند س ـایتهای دارای ترافی ـک داخل ـی را ب ـه کارب ـران اع ـلام کنن ـد ت ـا ه ـر کاربـر کـه از ایـن سـایتها اسـتفاده کـرد 50 درصـد تخفیـف نسـبت بـه قیمـت اینترنــت بینالملــل دریافــت کنــد.

وی ادامــه داد: در مرحلــه بعــد کــه یــک مرحلــه تکاملــی 3 ماهــه اســت تکلیـف ترافیکـی کـه از IXP (مرکـز تبـادل ترافیـک) عبـور میکنـد و ترافیکـی کـه از IXP عبـور نمیکنـد روشـن میشـود کـه حتـی ممکـن اسـت ترافیکـی کـه از IXP گـذر نمیکنـد هـم داخلـی باشـد کـه در ایـن مرحلـه ظـرف 3 مـاه و تــا اردیبهشــت 96 دقیقــًا تفکییــک ترافیــک داخلــی از خارجــی مشــخص میشــود.

عمیدیــان تأکیــد کــرد: البتــه اکنــون نیــز ترافیــک داخلــی از خارجــی تفکیـک شـده امـا بـه دلیـل اینکـه اپراتورهـا آمادگـی فنـی در بـرای تفکیـک در سـطح دسترسـی نداشـتند ناچـار ایـن کار را مرحلـه بـه مرحلـه بـرای اجـرا آمــاده میکنیــم.

رییـس سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی خاطرنشـان کـرد: اپراتورهــا بــرای اجــرای ایــن تفکیــک مشــتاق هســتند زیــرا میخواهنــد از ش ـرکت ارتباط ـات زیرس ـاخت تخفی ـف بگیرن ـد و س ـپس ب ـه مش ـتریان خ ـود تخفیــف بدهنــد کــه ایــن دســتورالعمل بــه طــور روشــن فراینــد را مشــخص ک ـرده اس ـت.

عمیدیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه دقیقــا کاربــران چــه تغییــری را در اینترنــت خــود میبیننــد، گفــت: اپراتورهــا ســایتهایی را بــه عنــوان سـایتهای پـر ترافیـک و دارای محتـوای داخلـی اعـلام میکننـد. از سـمت وزارت ارتباطـات نیـز تمـام ترافیکـی کـه از IXP بـه سـمت اپراتورهـا مـیرود ترافیــک داخلــی محســوب میشــود. کاربــران بــا ابزارهــای تســت ســرعت و تس ـت پهن ـای بان ـد ک ـه روی س ـایت رگولات ـوری ق ـرار دارد میتوانن ـد س ـرعت و کیفیـت سـایتهای داخلـی را بسـنجند و اگـر در نهایـت 50 درصـد تخفیـف در اسـتفاده از سـایتهای داخلـی بـرای آنهـا اعمـال نشـده بـود موضـوع را بـه رگولاتـوری اعـلام کننـد و رگولاتـوری بـا اپراتورهـای خاطـی برخـورد میکنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.