انتقاد دوباره از اپراتور فیبر نوری

Elm va Sanat Rooz - - It -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات بــار دیگــر بــه انتقــاد تلویحــی از عملکــرد اپراتــور فیبــر نــوری پرداخــت.

محمـود واعظـی در پاسـخ بـه سـؤالی دربـاره آخریـن وضعیـت اپراتـور چهــارم ارتباطــی، اظهــار کــرد: متأســفانه طبــق آنچــه در پروانــه اپراتــور چهـارم مـورد اشـاره قـرار گرفتـه، شـرکت ایرانیـان نـت تاکنـون موفـق نبـوده اس ـت.

وی در ادام ـه ب ـه بررس ـی دلای ـل ناکام ـی اپرات ـور فیب ـر ن ـوری در تحق ـق وظایفـش، گفـت: افـرادی کـه ایـن پروانـه را گرفتنـد، فکـر نمیکردنـد بـرای ایجــاد شــبکه فیبــر نــوری در کشــور چنیــن ســرمایهگذاری عظیمــی لازم باش ـد. س ـرمایه اج ـرای ای ـن ط ـرح در داخ ـل کش ـور ب ـرای ش ـرکت مربوط ـه وجـود نداشـت و در دوره تحریـم هـم ایـن امـکان نبـود کـه اپراتـور چهـارم بتوانــد از حضــور ســرمایهگذاران خارجــی بهــره بگیــرد.

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات بـا بیـان اینکـه ایرانیـان نـت پـس از پایــان تحریمهــا مذاکراتــی را در خصــوص جــذب ســرمایهگذار خارجــی انجــام داده، عنــوان کــرد: اکنــون حــدود 90 تــا 95 درصــد مذاکــرات ایــن شـرکت بـا یـک شـریک خارجـی انجـام شـده و ممکـن اسـت ظـرف یـک مـاه آینـده قـراردادی بیـن آنهـا امضـاء شـود.

واعظــی ادامــه داد: براســاس امضــای ایــن قــرارداد هشــت کلانشــهر کشــور تحــت پوشــش شــبکه فیبــر نــوری قــرار خواهنــد گرفــت.

وی در پایــان تاکیــد کــرد: پیشــنهاد مــا نیــز بــرای اپراتــور فیبــر نــوری ایــن بــوده اســت کــه بــرای ایجــاد شــبکه در ســایر شــهرها بــا شــرکتهای مختلــف حــوزه از جملــه شــرکتهای FCP کار را دنبــال کنیــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.