برای برگزاری انتخابات الکترونیک آمادهایم

Elm va Sanat Rooz - - It -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات متعــدد بیــن وزارت ارتباطــات و وزارت کشــور بــرای برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی گفــت: از نظــر زیرســاختی بــرای برگــزاری انتخابــات ا لکتر و نیکیآ ما د ه ا یــم .

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، محمــود واعظــی اظهــار کــرد: آمادگــی لازم را در ایــن زمینــه داریــم ولــی اینکــه بیــن وزارت کشــور و شــورای نگهبــان در خصــوص انتخابــات الکترونیکــی چــه میشــود، بــه خودشـان بسـتگی دارد. وی درپاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا تمهیـدات لازم بـرای قطـع نشـدن اینترنـت در زمـان برگـزاری انتخابـات دیـده شـده اسـت تصری ـح ک ـرد: اینترن ـت قط ـع نم ـی ش ـود. مگ ـر ای ـن روزه ـا اینترن ـت قط ـع میشــود؟ پهنــای بانــد مــا از زمانــی کــه شــبکه ملــی اطلاعــات راه انــدازی شــده خــوب اســت. در ضمــن اینکــه مــا در برگــزاری انتخابــات از فضــای اینترنــت بیــن المللــی اســتفاده نمیکنیــم و انتخابــات را در داخــل شــبکه اطلاعـات برگـزار میکنیـم. واعظـی دربـاره احتمـال هـک شـدن نـرم افـزار انتخابـات الکترونیـک نیـز گفـت: هـم مـا و هـم وزارت کشـور پیشبینـی لازم را در ایــن زمینــه داشــتهایم.

گفتنـی اسـت؛ علـی پـور علـی مطلـق دبیـر سـتاد انتخابـات کشـور نیـز دربـاره توانایـی وزارت کشـور بـرای برگـزاری انتخابـات الکترونیـک گفـت: وزارت کشـور کامـلا آمـاده برگـزاری انتخابـات الکترونیـک اسـت و اقدامـات صـورت گرفتـه تاکنـون مویـد توانایـی ایـن وزارتخانـه در برگـزاری انتخابـات الکترونیـک اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.