دو استاندارد اجباری برای انواع کولر

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

کارشـناس اسـتاندارد لوازم خانگـی اداره کل اسـتاندارد اسـتان اصفهان: اسـتاندارد اجبـاری بـرای انـواع کولـر در سـه سـال گذشـته تصویـب شـد کـه بــر اســاس آن، کولرهــا بایــد بــه 2 کلیــد محافــظ جــان و قطــع دو قطــب مجهـز باشـند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، معصومــه پایــان افــزود: کلیدهــای محافــظ جــان و قطــع دو قطــب در هنــگام وقــوع جریــان نشــتی در سیســتمهای الکتریکــی خانگــی یــا صنعتــی باعــث قطــع جریــان بــرق میشــود و از بــروز خطرهــای احتمالــی جلوگیــری میکننــد.

انـواع کولـر از جملـه کولرهـای آبـی و گازی مشـمول اسـتاندارد اجبـاری هس ـتند و بای ـد ب ـه 2 کلی ـد محاف ـظ ج ـان و قط ـع 2 قط ـب مجه ـز باش ـند در غی ـر ای ـن ص ـورت ب ـا تولیدکنن ـدگان آنه ـا برخ ـورد میش ـود.

وی از مـردم خواسـت تـا هنـگام خریـد کولـر عـلاوه بـر نشـان اسـتاندارد بــه مجهــز بــودن بــه ایــن 2 کلیــد نیــز دقــت کننــد و آن را از فروشــنده یــا نصــاب بخواهنــد.

وی بــا بیــان اینکــه در مــواردی مشــاهده شــده کــه خــود مــردم یــا خریــداران بــرای هزینــه کمتــر، خواهــان عــدم نصــب ایــن کلیدهــا بــر روی کولــر شــدهاند یــا برخــی نصابــان کولــر از بــی اطلاعــی مــردم ســوء اســتفاده کــرده و ایــن کلیدهــا را نصــب نمیکننــد، تصریــح کــرد: ایــن 2 کلیــد بــرای حفاظــت و ایمنــی مصــرف کننــدگان تعبیــه شــده و فقــدان آنهــا، تبعاتــی ماننــد خطــر بــرق گرفتگــی یــا آتــش ســوزی بــه همــراه دارد.

ایـن کارشـناس اسـتاندارد از مـردم خواسـت تـا کولـر مـورد نیـاز خـود را از فروش ـگاههای معتب ـر تأمی ـن کنن ـد و گف ـت: م ـردم ب ـرای اطمین ـان از اعتب ـار نشـان اسـتاندارد درج شـده روی کولـر میتواننـد کـد 10 رقمـی کـه در آن درج شـده اسـت را بـه شـماره 10001517 پیامـک کننـد تـا تأییـد شـود.

پایـان بـا بیـان اینکـه حـدود 10 واحـد تولیـد کننـده کولـر آبـی در اسـتان اصفهـان فعـال اسـت، افـزود: ایـن واحدهـا زیـر پوشـش اداره کل اسـتاندارد هسـتند و مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد اما محصولاتـی غیر اسـتاندارد یـا قاچـاق از خـارج اسـتان وارد میشـوند کـه باعـث ایجـاد دغدغـه و مشـکل شــده است.

وی دربــاره کولرهــای گازی توضیــح داد: ایــن کولرهــا نیــز مشــمول اســتاندارد اجبــاری هســتند و خریــداران بایــد هنــگام خریــد بــه برچســب انــرژی آنهــا دقــت کننــد.

ایــن کارشــناس خاطرنشــان کــرد: بیشــتر کولرهــای گازی وارداتــی هسـتند لـذا خریـداران بایـد آنهـا را از فروشـگاههای معتبـر تأمیـن کننـد.

س ـازمان مل ـی اس ـتاندارد ای ـران نی ـز در آس ـتانه آغ ـاز فص ـل گرم ـا اع ـلام کـرد: کولـر آبـی مشـمول اسـتاندارد اجبـاری میشـود و عرضـه ایـن محصـول بـدون علامـت اسـتاندارد ممنـوع اسـت.

ایــن ســازمان بــه مصــرف کننــدگان توصیــه کــرد هنــگام تهیــه و نصــب کولرهـای آبـی بـه ضـرورت اسـتفاده از کلیـد عمـل کننـده بـا جریـان نشـت (کلی ـد محاف ـظ ج ـان) و کلی ـد قط ـع 2 قط ـب دس ـتگاه توج ـه کنن ـد.

همچنیـن بایـد بـرای هـر گونـه تعمیـر ضـروری کولرهای مـورد اسـتفاده، از خدمـات مرکزهـای مجـاز بهـره گرفت.

بــر اســاس ایــن گــزارش برخــی توصیههــای ســازمان اســتاندارد ایــران درب ـاره کول ـر آب ـی ب ـرای حف ـظ ایمن ـی ش ـهروندان عبارتن ـد از:

• نصـب و راه انـدازی کولـر بایـد توسـط سـرویس کار مجـاز صـورت گیـرد و دفترچـه راهنمـای کولـر مطالعـه شـود. • هنگام سرویس کولر باید دستگاه خاموش باشد. • مســیر انشــعاب بــرق و ســیم کشــی را کنتــرل کنیــد تــا از صحــت آن مطمیــن شــوید. • نصب فیوز مناسب سر راه سیم فاز برق لازم و ضروری است. • از ریختــن آب توســط شــیلنگ یــا پــارچ روی پوشــال هــا خــودداری کنیــد چــون خطــر بــرق گرفتگــی یــا ســوختن الکتروموتــور وجــود دارد.

• از نصــب کولــر در محلهایــی کــه امــکان دسترســی بــرای تعویــض یــا تعمیــر و نگهــداری قطعــات و متعلقــات وجــود نــدارد خــودداری کنیــد. دسـتگاه بایـد در محلـی باشـد کـه امـکان سـرویس سـالیانه یـا ماهانـه وجـود داشــته باشــد.

• کول ـر بای ـد در بی ـرون از من ـزل مانن ـد پش ـت ب ـام و بالک ـن نص ـب ش ـود؛ زیــرا کولرهــای آبــی صــد درصــد بــا هــوای بیــرون کار میکننــد و بــرای هوادهــی بیشــتر بایــد در ســه وجــه کولــر فضــای بــاز وجــود داشــته باشــد.

• هنـگام راه انـدازی اولیـه کولـر توصیـه میشـود در ابتـدا پمـپ کولـر بـه مـدت 10 دقیقـه روشـن بمانـد تـا سـطح پوشـالها خیـس شـوند.

• در صورتــی کــه آب دارای امــلاح زیــاد اســت، توصیــه میشــود هــر 2 هفت ـه ی ـک ب ـار تش ـتک کول ـر تمی ـز و از آب ت ـازه پ ـر ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.