بازار های صادراتی لوازم خانگی ایرانی کدامند؟

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

طبــق آمارهــای ارایــه شــده صــادرات لــوازم خانگــی در ایــران طــی ســالهای گذشــته رونــدی پــر افــت و خیــز داشــته و در نهایــت طــی ایــن ســالها میــزان رشــد صــادرات در ایــن بخــش چشــمگیر نبــوده اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، براسـاس آمارهـای موجـود در ایـن بخـش کـه البتـه تنهـا تـا پایـان سـال 1394 را در بـر میگیـرد در سـال 1394 صـادرات انـواع تلویزیـون ایرانـی حـدود یـک صـدم میلیـون دلار بـوده اسـت و صـادرات ماشـین لباسشـویی بـه چهـار میلیـون دلار محـدود شـده اسـت. همچنیـن در حـوزه کولـر آبـی ایـران تـا پایـان 11 ماهـه اول سـال ‪99 ،1394‬ میلیـون دلار صـادرات داشـته اسـت.

در حـوزه یخچـال و فریـزر نیـز بـا رشـدی قابـل توجـه در قیـاس بـا سـال 1393 در 11 ماهــه ســال ‪11.2 ،1394‬ میلیــون دلار صــادرات کالای ایرانــی وجـود داشـته اسـت.

امــا صــادرات ایــن اقــلام در شــرایطی رخ میدهــد کــه اعــداد و ارقــام واردات ایــران در ایــن حوزههــا بــه مراتــب بالاتــر اســت. بــه عنــوان مثــال طبــق آمارهــای ارایــه شــده تــا پایــان 11 ماهــه اول ســال 1394 بالــغ بــر 500 هـزار دلار ارز کشـور بـرای واردات انـواع تلویزیـون خـارج شـده اسـت. البتــه در کنــار تلویزیــون رقمــی بــه مراتــب بالاتــر بــرای واردات انــواع نمایشـگرهای تخـت از کشـور خـارج و هفـت میلیـون دلار ارز صـرف واردات ایـن بخـش شـده اسـت کـه البتـه ایـن رقـم در قیـاس بـا 11 میلیـون دلاری کــه در ســال 1393 بــرای واردات ایــن کالاهــا هزینــه شــده، کاهــش قابــل توجهــی را نشــان میدهــد.

در خصــوص ماشــینهای لباسشــویی نیــز در ســال ‪21 ،1394‬ میلیــون دلار کالا وارد کشـور شـده و در همیـن مـدت دو صـدم میلیـون دلار نیـز بـرای واردات کولرهـای آبـی هزینـه شـده کـه اگرچـه ایـن رقـم عـدد چنـدان بالایی بــه نظــر نمیرســد. واردات یخچــال و فریــزر نیــز در ســالهای گذشــته از رق ـم 290 میلی ـون دلار در س ـال 1389 ی ـا 348 میلی ـون دلار در س ـال 1390 بـه 32 میلیـون دلار در 11 ماهـه سـال 1394 رسـیده اسـت.

امــا در ایــن میــان صــادرات برخــی کالاهــای ایرانــی ماننــد تلویزیــون بیشـتر بـه کشـورهایی ماننـد عـراق بـوده اسـت. البتـه در سـالهای قبـل از 1394 کشــورهای دیگــری ماننــد افغانســتان، کــره جنوبــی، مولــداوی نیــز وارداتـی از ایـران داشـتهاند امـا در سـال 1394 ایـن صـادرات تنهـا بـه کشـور عـراق محـدود شـده اسـت در حالیکـه واردات انـواع تلویزیـون از کشـورهایی ماننـد کـره جنوبـی، آلمـان، امـارات، چیـن، دانمـارک، هنککنـگ، ترکیـه صـورت گرفتـه اسـت.

در حــوزه نمایشــگرهای تخــت نیــز کشــورهای امــارات، کــره جنوبــی، چیــن، ترکیــه، ســنگاپور، ژاپــن، آلمــان، هنگکنــگ، مالــزی، هلنــد بیشــترین ســهمها را بــه ترتیــب داشــتهاند.

بیشــترین بــازار صادراتــی ایــران در زمینــه کولرهــای آبــی مربــوط بــه کشــور عــراق بــوده و پــس از آن افغانســتان، ســودان، ترکیــه، اردن، پاکســتان، امــارات، کویــت، ترکمنســتان دیگــر بازارهــای ایــن بخــش را تشـکیل دادهانـد. واردات کولرهـای آبـی نیـز در سـال 1394 بـه طـور کامـل در اختیــار چیــن قــرار داشــته اســت.

در ارتبـاط بـا ماشـین لباسشـویی کشـورهای عـراق، افغانسـتان، عمـان و س ـودان عم ـده بازاره ـای صادرات ـی ای ـران ب ـه ش ـمار میرون ـد و در بخ ـش واردات ای ـن کالا ب ـه ترتی ـب ام ـارات، چی ـن، ترکی ـه، ک ـره جنوب ـی، مال ـزی، ایتالی ـا، تایلن ـد، گرجس ـتان، ع ـراق و آلم ـان بیش ـترین س ـهم را داش ـتهاند.

در حــوزه یخچــال و فریــزر نیــز کشــورهای عــراق، افغانســتان، ترکمنســتان، آذربایجــان، امــارات، پاکســتان، ازبکســتان، کــره جنوبــی، تاجیکسـتان و اسـترالیا جـزو بازارهـای هـدف محصـولات ایرانـی بودهانـد. از سـوی دیگـر کشـورهای کـره جنوبـی، ترکیـه، چیـن، امـارات، لهسـتان، عــراق، آلمــان، ایتالیــا، تایلنــد و فرانســه جــزو صادرکننــدگان ایــن کالا بــه ایــران بــه شــمار میرونــد کــه در مجمــوع تنهــا در ســال 1394 بالــغ بــر 32 هــزار میلیــون دلار ارز کشــور بــرای واردات ایــن کالا مصــرف شــده اســت.

همچنیـن بـر اسـاس آمارهـای جهانـی رتبـه صـادرات و واردات ایـران در سـال 2014 در حـوزه صـادرات و واردات برخـی کالاهـا اعـلام شـده اسـت کـه براسـاس آن در زمینـه ماشـینهای لباسشـویی در سـال 2014 میـلادی رتبـه صادراتـی ایـران 82 و رتبـه وارداتـی ایـران 17 بـوده اسـت.

در خصـوص یخچـال و فریـزر هـم در ایـن سـال در حالـی ایـران 87 میـن کشـور صادرکننـده بـوده کـه رتبـه آن در واردات 23 اعـلام شـده اسـت.

رتبــه صــادرات تلویزیــون ایــران در ایــن مــدت 68 بــوده و در میــان کشــورهای واردکننــده ایــن رتبــه 28 بــوده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.