رونمایی از بزرگترین تلویزیونجهان

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بزرگتریــن تلویزیــون دنیــا بــا کیفیــت تصویــر 4. و 262 اینــچ صفحــه نمایــش توســط شــرکت 6HHG & رونمایــی شــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، 6HHG & یـک برنـد لـوازم خانگـی معـروف در دنیـای الکترونیـک نیسـت، امـا محصولـی تولیـد کـرده اسـت کـه بســیاری از برندهــای معتبــر تلویزیــون خانگــی از پــس تولیــد آن بــر نمی آ ینــد .

ایــن تلویزیــون 262 اینــچ قطــر دارد؛ یعنــی بیــش از 6.5 متــر قطــر نمایشــگر بزرگتریــن صفحــه نمایــش عریــض دنیــا بــا کیفیــت 4. اســت و البت ـه ب ـه تناس ـب ان ـدازهاش از قیم ـت بس ـیار بالای ـی نی ـز برخ ـوردار اس ـت.

برنــد اتریشــی 6HHG & بــا ســاخت تلویزیونهــای بــزرگ و گــران قیم ـت بیگان ـه نیس ـت. ای ـن ش ـرکت ک ـه در وی ـن اتری ـش واق ـع ش ـده اس ـت جایــزه بهتریــن بهترینهــا ی طراحــی را بــا همــکاری گــروه طراحــی

پورشــه )3RUVFKH( در ســال 2012 بــا طراحــی یــک مانیتــور /(' 201 اینچــی شــهری بــه دســت آورد.

مـدل جدیـد ایـن شـرکت خانگـی میباشـد و بـرای اسـتفاده در فضـای آزاد و شـهری طراحـی نشـده اسـت.

ش ـرکت 6HHG & ای ـن ب ـار از ش ـرکت /-$FRXVWLFV ک ـه متخص ـص سیســتمهای صوتــی همــراه تلویزیونهــا اســت، کمــک گرفتــه اســت.

تلویزیـون جدیـد ایـن شـرکت از 6 تـا 10 اسـپیکر سـینمای خانگـی بهـره میبــرد و بــه تناســب اینکــه کاربــر در حــال تماشــای چــه نــوع برنامــه یــا موســیقی اســت، صــدای ایــن ســینمای خانگــی تنظیــم میشــود.

ایــن تلویزیــون عظیــم الجثــه بــا 6.65 متــر قطــر، 6.14 متــر طــول و عــرض 2.57 متــری و قــدرت نمایــش بــا وضــوح 4. تفــاوت بزرگــی را در صنعــت طراحــی و تولیــد تلویزیــون رقــم زده اســت.

ایـن تلویزیـون 262 اینچـی از فنـاوری /(' EODFN کنتراســت 5000 بــه 1 بهــره میبــرد.

شــرکت 6HHG & تقریبــا بــه طــور کامــل لبههــای تلویزیــون را از ســه طــرف از بیــن بــرده اســت و شــما بــا یــک صفحــه نمایــش کامــل بــدون اضاف ـات روب ـرو هس ـتید. ای ـن تلویزی ـون تنه ـا از ی ـک لب ـه 15 س ـانتیمتری در پاییــن صفحــه نمایــش بهــره میبــرد کــه شــاید بــه عنــوان تنهــا نقــص طراحــی آن شــمرده شــود.

ایـن تلویزیـون همـراه بـا یـک پوشـش پارچـهای عرضـه میشـود کـه بـا فشـار یـک دکمـه روی ریمـوت دسـتگاه روی صفحـه نمایـش قـرار میگیـرد. ایــن پارچــه مزیــن بــه یــک نقاشــی بــا کیفیتــی همســان بــا کیفیــت 4. تصویـر تلویزیـون اسـت.

بــرای نصــب ایــن تلویزیــون روی دیــوار بــه نگهدارندههــای (براکــت) قــوی نیــاز اســت چــرا کــه 800 کیلوگــرم وزن دارد.

جالــب اســت بدانیــد کــه فقــط هزینــه نصــب ایــن تلویزیــون 35 هــزار یــورو اســت.

قیمــت تلویزیــون حداکثــر 490 هــزار یــورو اســت و ایــن بــدان معنــی اس ـت ک ـه خری ـد ای ـن تلویزی ـون و متعلق ـات و هزین ـه نصب ـش بی ـش از نی ـم میلیــون یــورو(دو میلیــارد و 125 میلیــون تومــان) هزینــه در بــر دارد. بـا ارایـه نسـبت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.