جزییاتپرونده تخلف گمرکی 3 شرکت لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

یـک مقـام آگاه گمرکـی، جزییاتـی از پرونـده تخلـف گمرکـی سـه شـرکت لـوازم خانگـی را تشـریح کـرد.

یــک مقــام آگاه در گمــرک ایــران، در مــورد آخریــن وضعیــت پرونــده گمرکـی دو شـرکت کـرهای الجـی و سامسـونگ اظهـار داشـت: رسـیدگی بـه پرونــده ایــن دو شــرکت در جریــان اســت و بــرای رســیدگی بــه تخلفــات الجــی در کمیســیون تخلفــات بایــد تضامیــن لازم اخــذ شــود کــه اکنــون اختلافاتــی در ایــن زمینــه وجــود دارد.

وی ادامــه داد: شــرکت الجــی حاضــر نیســت، بــرای کالاهایــی کــه بــا کارتهـای بازرگانـی اصطلاحـا یکبـار مصـرف وارد شـده، وثیقـه یـا ضمانـت بانکـی ارایـه دهـد.

ایـن مقـام گمرکـی بـا بیـان اینکـه بـرای پرونـده حـدود 3 هـزار میلیـارد تومانـی الجـی بالـغ بـر 15 میلیـارد تومـان وثیقـه یـا ضمانـت بانکـی نیـاز اســت، تصریــح کــرد: رایزنیهــا و هماهنگــی بــرای ایــن موضــوع در حــال انجـام اسـت، امـا هنـوز بـه نتیجـه قطعـی نرسـیده اسـت، شـرکت الجـی بـه دنبــال ارایــه ضمانتنامــه کمتــر اســت.

وی در مــورد وضعیــت پرونــده سامســونگ نیــز گفــت: پرونــده ایــن شـرکت هـم کـه مربـوط بـه قاعـده 2 الـف اسـت، حـدود 336 میلیـارد تومـان فقــط بــرای یــک قلــم کالا (یخچــال) بــود کــه اکنــون اســناد و مدارکــی دال بــر تولیــد در ســالهای 92 و 93 ارایــه کــرده کــه بایــد بررســی و صحــت آن اح ـراز ش ـود.

ایـن مقـام گمرکـی در مـورد 30 هـزار اسـپیلت مکشـوفه توسـط وزارت اطلاعــات کــه ســتاد قاچــاق کالا از آن خبــر داد، بیــان داشــت: اگــر اســناد گمرکـی داشـته باشـد کـه قاچـاق نیسـت و اینکـه گفتـه شـد تخلـف قاعـده 2 الـف مرتکـب شـده، هنـوز اسـناد گمرکـی ارایـه نکـرده اسـت کـه در ایـن ص ـورت قاچ ـاق خواه ـد ب ـود.

وی ادامــه داد: اگــر مدعــی هســتند کــه کالاهــا از گمــرک آمــده بایــد اظهارنامــه و پروانــه ارایــه کننــد کــه نشــان دهــد کالا ترخیــص شــده و در صــورت تأییــد ایــن موضــوع، قاعــده 2 الــف مطــرح میشــود کــه البتــه در حــال حاضــر هنــوز ســندی بــه دســت مــا نرســیده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.