وارد لوازم خانگی با شناسه معتبر به بازار

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از تعریــف و طراحــی کدهــای شناســایی و رهگیــری بــرای کالاهایــی در ســه گــروه مختلــف خبــر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، یــدا... صادقــی در صحبتهــای خــود گــروه اول ایــن کالاهــا را دارو (انســانی ± حیوانــی)، مکملهــای دارویــی، تجهیــزات پزشــکی، لــوازم آرایشــی، تلفــن همــراه و تجهیــزات ارتباطــی قابــل نصــب ســیم کارت و دخانیــات دانســت و گفــت: ایــن کالاهــا از تاریــخ 31 اردیبهشــتماه ملــزم بــه واردات براســاس شناســه مربوطــه هســتند و ایــن شناســه در مبــدأ ســفارش داده میشــوند و برخــلاف طــرح شـبنم قـرار نیسـت داخـل کشـور کـدی سـفارش داده شـده یـا نصـب شـوند.

گــروه دوم یــا گــروه ب را لــوازم برقــی، لــوازم خانگــی برقــی، قطعــات مصرفـی و یدکـی وسـائل نقلیـه، فرآوردههـا و مشـتقات نفـت و پتروشـیمی، طـلا و شـمش و مصنوعـات زینتی، منسـوجات و پوشـاک، اسـباب بـازی، دام زنـده (گوشـت سـفید و قرمـز) دانسـت و گفـت: از تاریـخ 31 خردادمـاه بـرای واردات تمـام ایـن کالاهـا اسـتفاده از شناسـه واردات الزامـی خواهـد بـود.

مع ـاون ام ـور اقتص ـادی و بازرگان ـی وزارت صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت در ادام ـهی صحبته ـای خ ـود ب ـه گ ـروه س ـوم کالاه ـای واردات ـی ک ـه از آنه ـا ب ـا عنـوان گـروه «ج» یـاد میشـود، اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن گـروه کالاهایـی چــون محصــولات کشــاورزی (شــامل برنــج، گنــدم، دانههــای روغنــی، کنجالــه، ســموم و بذرهــا و )... قــرار میگیرنــد و طبــق آییننامههــای موجــود لازم اســت واردات ایــن محصــولات نیــز از تاریــخ 31 خردادمــاه بــا شناســههای تعریــف شــده انجــام شــود.

وی در توضیــح بیشــتر ایــن طــرح گفــت: آییننامــه اجرایــی قانــون مبــارزه بــا کالای قاچــاق بــر ایجــاد شناســه و کــد رهگیــری بــرای کالاهــای گــروه مصــرف تأکیــد دارد، چــرا کــه ایــن موضــوع بــه شفافســازی اســناد تجــاری کشــور و کنتــرل قاچــاق کالا کمــک خواهــد کــرد.

صادقـی ادامـه داد: برایـن اسـاس پـس از ابـلاغ آییننامـه اجرایـی مـاده 13 قانــون نظــام صنفــی، کار گروهــی ملــی در ایــن حــوزه تشــکیل شــد کــه نمایندگانــی از دســتگاههای مختلــف در آن حضــور داشــتند. در ادامــه بــا تشــکیل 10 کارگــروه تخصصــی و کار فشــرده 11 دســتورالعمل تنظیــم شــد تـا تمـام بخشهـای مؤثـر در فرآینـد تولیـد، واردات، ترخیـص و حملونقـل کالا و ... دس ـتورالعمل خ ـاص خ ـود را داش ـته باش ـند.

مع ـاون ام ـور اقتص ـادی و بازرگان ـی وزارت صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت ب ـا بیـان اینکـه بـرای تدویـن ایـن آییننامـه حداقـل شـش تـا هفـت مـاه زمـان صــرف شــده و موضوعــات مختلــف بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه، اظهـار کـرد: پـس از ارایـهی کـد شناسـایی بـرای کالاهـای وارداتـی و تولیـدی در مرحلــهی بعــد شناســه رهگیــری نیــز ارایــه خواهــد شــد کــه امــکان مناســبتری بــرای رصــد و ممیــزی کالا در ســطح بــازار ایجــاد میکنــد.

وی در عی ـن ح ـال تأکی ـد ک ـرد: البت ـه بای ـد توج ـه داش ـت ک ـه ص ـرف ب ـه کارگی ـری شناس ـه تم ـام مباح ـث مرب ـوط ب ـه قاچ ـاق برط ـرف نخواه ـد ش ـد. طبیعــی اســت کــه هیــچ طرحــی از ابتــدای کار نمیتوانــد تمــام معضــلات را حـل کنـد امـا امیـد داریـم بـا تکامـل ایـن طـرح مشـکلات ایـن حـوزه بـه مرات ـب کمت ـر ش ـود.

صادقـی همچنیـن یـادآور شـد: در حـال حاضـر حـدود 1497 قلـم کالا در بندهـای «ب» و «ج» و بیـش از 400 هـزار قلـم کالا در گـروه «الـف» کـه مـواردی چــون مــواد دارویــی را در بــر میگیــرد، نیــاز بــه اســتفاده از شناســههای مربوطـه دارنـد.

مع ـاون ام ـور اقتص ـادی و بازرگان ـی وزارت صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در مراکــز فــروش کالا چگونــه براســاس کدهـای مربوطـه بـر اصالـت کالاهـا نظـارت خواهـد شـد، توضیـح داد: امـور مربـوط بـه کالاهـای موجـود در سـطح بـازار بـه زودی تعییـن تکلیـف خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.