علل گرایش برخی به لوازم خانگی خارجی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

در طــول ســالیان اخیــر، صنعــت تولیــد لــوازم خانگــی بــا جهشهــا و توفیقــات نســبتا مطلوبــی همــراه بــوده، لــذا همچنــان بــا نقطــه مطلــوب فاصلــهای بســیار احســاس میشــود، نقطــهای کــه در میــان مــرز انتخــاب کالای ایرانــی و کالای خارجــی تولیــد داخلــی را در اولویــت قــرار دهــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از باشــگاه خبرنــگاران جــوان، همــواره از س ـوی کارشناس ـان و صاح ـب نظ ـران اقتص ـادی از تولی ـد مل ـی ی ـا داخل ـی، بـه عنـوان رکـن اساسـی توسـعه اقتصـادی، اشـتغالزایی، کاهـش بیـکاری و رونــق و شــکوفایی هــر چــه بیشــتر یــاد میشــود.

یکــی از مصادیــق و جلوههــای برجســته توجــه بــه تولیــد داخلــی را میتــوان در صنعــت لــوازم خانگــی جســتجو نمــود.

گـردش مالـی بـالا، ضریـب توسـعه فرصتهـای شـغلی و تقاضـای نسـبتا مطلـوب از مؤلفههایـی بـه شـمار مـیرود کـه در صـورت حصـول پیشـرفت در ایـن عرصـه، عامـل و مسـبب موفقیتهـای بسـیار خواهـد بـود.

بـا همـه ایـن اوصـاف، کـم نیسـتند خانوارهایـی کـه در مقـام انتخـاب بیــن تولیــدات داخلــی و تولیــدات خارجــی، محصــولات و کالاهــای آن ســوی مرزهــا را ترجیــح مــی دهنــد.

در طـول سـالیان اخیـر بـه کـرات بـر ضـرورت خریـد و تهیـه کالاهـای داخلـی تأکیـد شـده، امـا همچنـان شـاهدیم افـراد و گروههـای اجتماعـی بسـیاری بـه ایـن توصیههـا توجـه نمیکننـد و بـه تعبیـری اولویـت نخسـت خـود را بـه تهیـه لـوازم خانگـی خارجـی متمرکـز میکننـد.

کاظ ـم اس ـماعیل پ ـور، یک ـی از فع ـالان اس ـبق تولی ـد ل ـوازم خانگ ـی ب ـا اشــاره بــه ضــرورت توجــه بــه ارتقــای کیفــی محصــولات داخلــی معتقــد اسـت: بـدون تردیـد در بخـش فرهنگـی، اطـلاع رسـانی و نهادینـه سـاختن فرهنـگ خریـد و تهیـه کالای ایرانـی، کاسـتی هایـی وجـود داشـته و در حال حاضــر نیــز در بســیاری از بخشهــا و عرصههــای تولیــدی، ایــن نارســایی احســاس و مشــاهده میشــود.

وی عنـوان کـرد: بـه تبـع جامعـه متقاضـی و مصـرف کننـده نسـبت بـه کیفیــت محصولــی کــه خریــداری میکنــد، حســاس خواهــد بــود و ایــن ملاحظـه، رویکـرد و رویـهای غیـر منطقـی نیـز نیسـت و طبیعتـا ایـن حـق مشــتری و جامعــه اســت کــه محصــول یــا کالایــی را بــرای خریــد مــد نظــر قـرار دهـد کـه از ِحیـِث ِکیفـی از ضریـب قابـل قبـول و مطلوبـی برخـوردار باشــد.

ایـن فعـال سـابق تولیـد لـوازم خانگـی گفـت: متأسـفانه کیفیـت برخـی از تولیـدات داخلـی قابـل مقایسـه بـا نمونههـای مشـابه خارجـی نیسـت و بــه اعتقــاد بنــده همیــن نارســایی بــه یکــی از اصلیتریــن دلایــل بــد نــام شـدن کالاهـای داخلـی مبـدل شـده اسـت.

وی افـزود: اگرچـه در طـول سـالیان اخیـر گامهـای بسـیار ارزنـدهای در ارتبـاط بـا ارتقـای کیفـی محصـولات داخلـی برداشـته شـده و انصـاف حکـم میکن ـد ب ـه ای ـن واقعی ـت اذع ـان ش ـود ک ـه تولی ـدات متکث ـر و متع ـددی در کشـور عرضـه و ارایـه میشـود کـه تـا حـدود بسـیاری بـا محصـولات خارجـی تولیـد شـده در کشـورهایی صاحـب نـام، همچـون ایتالیـا و فرانسـه برابـری میکنــد، امــا پاییــن بــودن کیفــی برخــی محصــولات داخلــی در ســنوات گذشـته موجـب شـکل گیـری ذهنیـت و تلقـی غلـط و ناصحیحـی شـده کـه همچنــان در اذهــان و افــکار بخشــی از خانوارهــا و گــروه هــای اجتماعــی رگــه هایــی از آن مشــاهده میشــود.

اسـماعیل پـور عنـوان کـرد: بـرای بـرون رفـت از ایـن وضعیـت بایـد بـه عنص ـر تعیی ـن کنن ـده تن ـوع ، خلاقی ـت و ن ـوآوری توج ـه ه ـر چ ـه بیش ـتری شـود در غیـر اینصـورت بـرای جلـب نظـر افـکار عمومـی در خریـد و تهیـه لـوازم خانگـی تولیـد داخلـی، بـه کسـب موفقیـت چندانـی نائـل نخواهیـم شـد.

وی اف ـزود: ب ـا بررس ـی س ـیر تح ـول و پیش ـرفت صنع ـت ل ـوزام خانگ ـی شــرکتهای خارجــی، بــه ایــن واقعیــت پــی مــی بریــم کــه رشــد عرضــه و تولیــد محصــولات خانگــی در قالــب مدلهــا و رنگهــای متعــدد و متنــوع بــه میزانــی شــتابان و چشــمگیر اســت کــه قطعــا در صــورت الگوبــرداری و البتــه نــوآوری بومــی هــر چــه بیشــتر در طراحــی لــوازم خانگــی ایرانــی، شــاهد گرایــش هــر چــه بیشــتر جامعــه مصرفکننــده بــه خریــد و تهیــه چنیــن محصولاتــی خواهیــم بــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.