واردات حرام شد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، اســتفاده از خدمــات و محصــولات خارجــی کــه تــوان تولیــد داخلــی آن وجــود دارد را حــرام دانســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تجارتنیــوز، محمدرضــا نعمــتزاده در مراســم تقدیــر از فعــالان صنعــت کشتیســازی گفــت: اســتفاده از خدمــات و محصـولات خارجـی کـه تـوان تولیـد داخـل آن وجـود دارد، حـرام اسـت.

وزی ـر صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت اف ـزود: در جای ـی ک ـه میت ـوان ام ـور را چــه در صنایــع ســنگین و چــه در صنایعــی ماننــد لــوازم خانگــی، بــه شــرکتهای داخلــی ســپرد، جایــز نیســت نیــاز را از خــارج تأمیــن کنیــم.

وی تصریــح کــرد: دولــت بایــد تســهیلاتی ایجــاد کنــد کــه شــرکتهای داخلــی بتواننــد در راســتای اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و منافــع کشــور گام بردارن ـد.

نعمــتزاده تأکیــد کــرد: بایــد در صنعــت کشتیســازی و تعمیــرات کشــتی بــه جایــی برســیم کــه دیگــر نیــازی بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس کــه هــر روز مــا را تهدیــد میکننــد، نداشــته باشــیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.