بهبود شرایط تولید لوازم خانگی، واقعیت یا خیال!

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی: شـرایط تولیـد کالای ایرانی در صنــف تولیــد لــوازم خانگــی بهبــود پیــدا کــرده اســت و کارخانههــای قدرتمنــدی جایگزیــن کارگاههــای متفرقــه شــدهاند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از اقتصـاد آنلایـن، محمـد طحـان پـور بـا بیـان اینکــه شــرایط صنــف لــوازم خانگــی مطلــوب اســت، گفــت: ســالهای گذشــته تولیــد کننــدگان خــرد در ایــن صنــف فعالیــت میکردنــد کــه تــوان رقابتــی نداشــتند و صرفــا وامهایــی از بانکهــا گرفتنــد و بــا هــدر دادن ســرمایه از چرخــه تولیــد خــارج شــدند.

وی افـزود: در حـال حاضـر کارخانههـای ایرانـی ضمـن فعالیت مشـترک بــا شــرکتهای خارجــی، تــوان تولیــدی خوبــی کســب کــرده انــد و محصولاتــی را تولیــد میکننــد کــه متعلــق بــه ایــران اســت.

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی بـا بیـان اینکـه عمـق تولیـدی محصـولات در داخــل بــالا رفتــه اســت، اعــلام کــرد: کارگاههــای متفرقــه در ســالهای قبــل بــه تکنولــوژی روز بــی تفاوتــی میکردنــد. امــا در مقایســه بــا آن شـرایط امـروز کارخانههـای بـزرگ بـه ایـن موضـوع توجـه دارنـد. هـر چنـد کارخانههــای در معــرض ورشکســتگی هــم هنــوز هســتند.

طحــان پــور بــا اشــاره بــه اینکــه نمیتــوان بحــران در کارخانههــای در معـرض ورشکسـتگی را بـه عنـوان رکـود در بخـش لـوازم خانگـی تلقـی کـرد، تأکیــد کــرد: مجمــوع واحدهــای فعــال در صنــف لــوازم خانگــی اعــم از تولی ـدی و فروش ـگاهی وضعی ـت خوب ـی دارن ـد و تنه ـا واحدهای ـی ک ـه ت ـوان تطبی ـق ب ـا ش ـرایط ب ـازار را دارن ـد، ق ـادر ب ـه ادام ـه حی ـات هس ـتند.

وی افــزود: هــر چنــد شــرایط تولیــد لــوازم خانگــی بهبــود پیــدا کــرده اس ـت، ام ـا هن ـوز در بخ ـش ص ـادرات کاس ـتیهایی وج ـود دارد ک ـه نی ـاز ب ـه برنامهریــزی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.