کشف لوازم خانگی قاچاق در جوانرود

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه از کشــف محمولــه لــوازم خانگــی قاچـاق بـه ارزش یـک میلیـارد و 500 میلیـون ریـال در شهرسـتان جوانـرود خبــر داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل ازخبرگـزاری مهـر، سـردار منوچهـر اماناللهـی در تش ـریح ای ـن خب ـر گف ـت: عوام ـل پلی ـس آگاه ـی شهرس ـتان جوان ـرود ب ـا اقدامــات اطلاعاتــی محــل انتقــال یــک محمولــه لــوازم خانگــی قاچــاق را شناس ـایی کردن ـد.

وی افـزود: بـر همیـن اسـاس طـی هماهنگـی بـا مقـام قضایـی و پـس از شناســایی خــودروی حامــل کالای قاچــاق، در یــک عملیــات منســجم و هوشـمندانه، یـک دسـتگاه کامیـون در بازارچـه مـرزی جوانـرود توقیـف و بـه مق ـر انتظام ـی انتق ـال داده ش ـد.

ایـن مقـام ارشـد انتظامـی تصریـح کـرد: در بازرسـی از کامیون تعـداد 34 دسـتگاه ماشـین لباسشـویی و ظرفشـویی و دو دسـتگاه کولـر گازی فاقـد هـر گونـه مـدارک معتبـر گمرکـی و مجـوز قانونـی، کشـف شـد.

سـردار اماناللهـی در پایـان بـا بیـان اینکـه ارزش محمولـه کشـف شـده، توس ـط کارشناس ـان ی ـک میلی ـارد و 500 میلی ـون ری ـال ب ـرآورد ش ـده اس ـت، گفـت: راننـده کامیـون کـه پیـش از ایـن سـابقه کیفـری نداشـته اسـت، پـس از تشـکیل پرونـده جهـت سـیر مراحـل قانونـی بـه مراجـع قضایـی معرفـی شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.