کشف لوازمخانگی قاچاق به ارزش ۵.1 میلیارد در خرمآباد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

فرمانـده انتظامـی خـرم آبـاد از کشـف لـوازم خانگـی قاچـاق بـه ارزش ۵.1 میلی ـارد ری ـال در ای ـن شهرس ـتان خب ـر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری بســیج از لرســتان، ســرهنگ صفیالــه بیرانونــد در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر جــا بــه جایــی مقادیــری لــوازم خانگــی قاچــاق توســط فـردی بـا یـک دسـتگاه کامیـون از اسـتانهای جنوبـی کشـور بـه پایتخـت، موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مأمــوران انتظامــی قــرار گرفــت.

وی افــزود: مأمــوران ایــن فرماندهــی در محــور آزاد راه اندیمشــک - خــرم آبــاد مســتقر شــده و بــا مشــاهده کامیــون آن را توقیــف کردنــد.

فرمانــده انتظامــی خــرم آبــاد تصریــح کــرد: در بازرســی از کامیــون مذکــور مقادیــر زیــادی لــوازم خانگــی شــامل کولــر گازی، مایکروفــر و لباسشــویی فاقــد مجــوز گمرکــی کشــف شــد.

سـرهنگ بیرانونـد گفـت : بـا دسـتگیری یـک متهـم در ایـن خصـوص، کارشناســان ارزش کالاهــای کشــف شــده را یــک میلیــارد و 500 میلیــون ری ـال اع ـلام کردن ـد.

وی گفـت: در سـال اقتصـاد مقاومتـی و تولیـد و اشـتغال، طـرح تشـدید مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز در اولویـت کاری پلیـس اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.