مشروط شدن واردات 18 قلم لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرهــای بانکــی، چنــدی قبــل از ســوی مقامــات وزارت صنعــت و ســازمان توســعه تجــارت اعــلام شــد بــه اســتناد احــکام دائمــی قانــون برنامههــای توســعه کشــور (در ادامــه مــواد قانونــی برنامههـای سـوم، چهـارم و پنجـم) مبنـی بـر عـدم وضـع موانـع غیرفنـی و غیرتعرفـهای از تولیـدات داخلـی بـا تعییـن حقـوق ورودی مناسـب حمایـت لازم از تولیــدات داخلــی بهعمــل آمــده اســت.

از ســوی دیگــر در راســتای اجــرای مــاده 4 قانــون حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان، واردات بســیاری از کالاهــا تنهــا بــا اخــذ نمایندگــی از شــرکت خارجــی امکانپذیــر گردیــد، بــر همیــن اســاس فهرسـت 18 قلمـی کالاهـای متعلـق بـه گـروه لـوازم خانگـی کـه از ایـن پـس تنهــا بهشــرط فعالیــت نمایندگــی داخلــی امــکان ثبــت ســفارش خواهنــد داشــت، قابــل مشــاهده اســت.

در ایـن فهرسـت کالاهایـی همچـون یخچـال فریزر، ماشـین ظرفشـویی، ماشـین لباسشـویی، تلویزیـون، مانیتـور ...و بـه چشـم میخـورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.