اینبار به نام خارجی ها به کام ایرانیها

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

اگرچــه برخــی تولیــدات داخلــی در بخــش لــوازم خانگــی و ســایر بخشهـا دسـت کمـی از نـوع خارجـی خـود ندارنـد امـا هنـوز مـردم ترجیـح میدهنــد بــه جــای خریــد کالای ایرانــی، اجنــاس خارجــی را در لیســت خریــد خــود جــای دهنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، در حالــی پیشــرفت ایــران در برخــی صنایــع قابــل توجــه بــوده و یکــی از ایــن صنایــع، صنعــت لــوازم خانگـی بـه شـمار مـیرود کـه برخـی مشـکلات باعـث شـده تـا در حـق ایـن صنعــت و تولیدکننــدگان آن اجحــاف شــود. اکنــون محصــولات باکیفیــت ایرانــی در بــازار بــه وفــور یافــت میشــود امــا ایــن محصــولات در انتخــاب مـردم جایـی نـدارد زیـرا مـردم بنـا بـه پیشـینه ذهنـی کـه دارنـد مبنـی بـر ب ـا کیفی ـت ت ـر ب ـودن تولی ـدات خارج ـی از ای ـن کالاه ـا اس ـتقبال م ـی کنن ـد.

امـا عـدم حمایـت از تولیـد داخلـی تـا آنجـا پیـش رفتـه کـه حتـی مـردم گاهـی کالاهـای ایرانـی را بـدون اینکـه بداننـد کالای ایرانـی اسـت خریـداری میکننــد. زیــرا برنــد ایــن کالاهــا اروپایــی بــوده و بــه همیــن خاطــر ایــن موض ـوع باع ـث کش ـش م ـردم ب ـه س ـمت ای ـن کالا ش ـده اس ـت.

در ای ـن می ـان ب ـه عقی ـده تولی ـد کنن ـدگان و فروش ـندگان ل ـوازم خانگ ـی کالاهــای باکیفیــت در بــازار وجــود دارد امــا هنــوز فرهنــگ خریــد کالای ایرانـی وجـود نـدارد بـه ایـن معنـا کـه آن اعتمـادی کـه بایـد بـرای مشـتری ایجــاد شــود تــا محصــولات یــک برنــد داخلــی را بــا خیالــت راحــت خریــد کنــد، مشــاهده نمیشــود.

البتــه در میــان کالاهــای داخلــی محصــولات بــی کیفیــت نیــز وجــود دارنـد امـا ایـن امـر در خصـوص همـه کالاهـای لـوازم خانگـی صـدق نمیکنـد چراکـه بعضـی شـرکتها و برندهـای معتبـر خارجـی اقـدام بـه مشـارکت بـا شــرکتهای ایرانــی و تولیــد کالا در داخــل کشــور کردهانــد و ایــن موضــوع موجـب بـالا رفتـن کیفیـت برخـی برندهـای داخلـی شـده اسـت.

بنابرایـن تـوان و ظرفیـت تولیـد در داخـل کشـور وجـود دارد و برخـی از محصــولات میتواننــد بــا نــوع خارجــی خــود بــه رقابــت بپردازنــد کــه ایــن اتفـاق در شـرایطی امـکان پذیـر اسـت کـه از تولیدکننـدگان داخلـی حمایـت شـود و مـردم نیـز بـه کالای بـا کیفیـت ایرانـی اعتمـاد کننـد. ایـن موضـوع میتوانــد در آینــده رونــق اقتصــادی، افزایــش تولیــد و بــالا رفتــن ســطح اشـتغال را درکشـور رقـم بزنـد.

گفتنــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن دلایــل عــدم اســتقبال از لــوازم خانگــی ایرانــی، نداشــتن خدمــات پــس از فــروش مناســب، تنــوع و بعضــا کیفیـت کمتـر در مقایسـه بـا نمونههـای خارجـی اسـت کـه موجـب شـده تـا اعتمـاد مـردم بـه کالای داخلـی کـم شـود. امـا بـا رقابتـی شـدن بـازار ایـن محصـولات نیـز در آینـده ارتقـای کیفیـت خواهنـد داشـت و اسـتقبال مـردم ب ـرای خری ـد کالای ایران ـی افزای ـش خواه ـد یاف ـت.

بـا ایـن وجـود، چنـدی پیـش محمـد طحـان پـور رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی در خصـوص رکـود بـازار لـوازم خانگـی و اسـتقبال از کالاهـای وارداتی گفــت: اکثــر تولیدکننــدگان باکیفیــت، تولیــد خــود را افزایــش دادهانــد در حالــی کــه صــادرات هــم نداشــتهاند و ایــن کالاهــا بــه فــروش رســیده پــس در نتیجـه رکـودی در بـازار لـوازم خانگـی نیسـت. طحـان پـور معتقـد اسـت کـه بسـیاری از تولیـدات داخلـی طـی چنـد سـال اخیـر کیفیـت بالایـی پیـدا کـرده انـد و اکنـون ماشـین لباسشـویی بـا برنـد ایتالیـا در داخـل کشـور تولیـد میشـود، امـا همچنـان مـردم بـه نـام برندهـا اعتمـاد مـی کننـد.

از سـوی دیگـر برخـی مسـوولان معتقدنـد کـه بایـد فضـای رقابتـی را بـا حـذف تولیـدات بـی کیفیـت در بـازار بـه وجـود آورد، حسـین فتاحـی مدیـر عامــل یــک شــرکت تولیدکننــده لــوازم خانگــی در ایــن زمینــه میگویــد: تولیدکننــدگان داخلــی اکنــون بــا کیفیــت بهتــری نســبت بــه ســال هــای پیــش اقــدام بــه تولیــد میکننــد و لــوازم خانگیهــای داخلــی طبــق اســتانداردهای بیــن المللــی تولیــد میشــود بنابرایــن از لحــاظ کیفیــت بــا نمونههــای خارجــی قابــل رقابــت اســت. در حــال حاضــر فضــا رقابتــی نیسـت و همـه آزادانـه اقـدام بـه تولیـد میکننـد کـه در ایـن شـرایط کالاهـا بــا کیفیتهــای مختلــف تولیــد میشــوند و اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه کالاهــای ایرانــی تمامــا از کیفیــت مطلوبــی برخــوردار نیســتند.

متأســفانه هنــوز بــرای رقابــت ب ـا تولیــدات کش ـورهای اروپایــی فاصلــه داریــم. در ایــن بیــن، زیرســاختهای صنعــت بایــد احیــا شــود و بــا وارد کــردن دانــش فنــی و تکنولــوژی از شــرکتهای خارجــی میتــوان شــاهد رشـد بیـش از پیـش صنعـت لـوازم خانگـی و حضـور در بازارهـای بینالمللـی در ســالهای آتــی بــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.