ابطال مجوز پروژههای لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

عضــو انجمــن لــوازم خانگــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نیمــی از ظرفی ـت صنع ـت ل ـوازم خانگ ـی غیرفع ـال اس ـت، گف ـت: طب ـق برنامهری ـزی وزارت صنعــت، مجــوز پروژههــای غیرفعــال لــوازم خانگــی کــه 3 ســال از صــدور مجوزشــان میگــذرد، باطــل خواهــد شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از عیارآنلایــن، محمدرضــا فریــوری، اظهــار داش ـت: در جلس ـهای ک ـه ب ـا مس ـوولان وزارت صنع ـت داش ـتیم، مق ـرر ش ـد مجـوز پروژههایـی کـه طـی 3 سـال گذشـته اقدامـی بـرای فعـال شـدن آنهـا نش ـده، باط ـل ش ـود.

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــا مــازاد عرضــه لــوازم خانگــی در کشــور روبــهرو هســتیم، ادامــه داد: عــدم سیاســتگذاری درســت از ســوی وزارت صنعـت در مـورد صنعـت لـوازم خانگـی باعـث شـد کـه سـرمایهها بـه صـورت نامناسـب بـه سـمت بخشهـای مختلـف ایـن صنعـت هدایـت شـود و در نتیجــه هــم اکنــون بــا مشــکل ظرفیــت غیرفعــال کارخانههــا روبــهرو هس ـتیم.

وی تصریـح کـرد: بـرای حـدود 700 پـروژه لـوازم خانگـی مجـوز صـادر شـده کـه بخشـی از آنهـا هنـوز تکمیـل نشـدهاند و عملیـات اجرایـی بخشـی دیگــر نیــز هنــوز آغــاز نشــده اســت. در چنیــن شــرایطی، در بخــش لــوازم خانگـی 7 میلیـارد دلار سـرمایهگذاری انجـام شـده کـه بـا توجـه بـه غیرفعـال ب ـودن برخ ـی بخشه ـا، قس ـمتی از ای ـن س ـرمایهها معط ـل مان ـده اس ـت.

فریــوری اظهــار داشــت: بــازار داخــل جاذبــه زیــادی بــرای برندهــای خارجـی دارد کـه محصولاتشـان را بـه راحتـی بـه صـورت رسـمی یـا قاچـاق در بازارهـای ایـران عرضـه میکننـد و بـه همیـن دلیـل تمایلـی بـه مشـارکت بـا تولیدکننـدگان ایرانـی ندارنـد.

وی ادامــه داد: بــا وجــود تأکیــد مســوولان دولتــی بــر لــزوم همــکاری شـرکتهای داخلـی بـا برندهـای خارجـی بـرای تولیـد لـوازم خانگـی، فقـط یــک یــا دو تولیدکننــده داخلــی موفــق بــه تولیــد مشــترک بــا برندهــای خارجـی شـدهاند و حضـور شـرکتهای خارجـی در صنعـت ایـران گسـترده نب ـوده اس ـت.

وی همچنیـن در مـورد اقداماتـی کـه دولـت دوازدهـم بایـد بـرای بهبـود وضعیــت صنعــت کشــور انجــام دهــد، گفــت: کاهــش ســود ســپردههای بانکــی معــادل بــا نــرخ تــورم و همچنیــن کاهــش ســود تســهیلات بــرای تأمیــن ســرمایه در گــردش صنایــع از جملــه الزامــات ایــن بخــش اســت.

عضــو انجمــن لــوازم خانگــی تأکیــد کــرد: فشــار مالیاتــی بایــد از شـرکتهای تولیـدی و صنعتـی و حتـی واحدهـای توزیعـی برداشـته شـود تــا چــرخ اقتصــاد در ایــن بخــش بــه حرکــت درآیــد.

وی جلوگیــری از واردات بیرویــه لــوازم خانگــی، اعمــال تعرفههــای وارداتــی متناســب بــا ظرفیتهــای تولیــد کشــور و جلوگیــری از قاچــاق لـوازم خانگـی را از دیگـر راهکارهـای بهبـود وضعیـت صنعـت لـوازم خانگـی دانســت و گفــت: سیســتم گمرکــی بایــد شــفاف و کنترلشــده باشــد تــا جلــوی قاچــاق و یــا کماظهــاری گرفتــه شــود.

وی تأکیــد کــرد: همچنیــن بــه شــرطی بایــد بــه شــرکتهای خارجــی اجــازه حضــور در بــازار ایــران داده شــود کــه بــا تولیدکننــدگان داخلــی مشـارکت داشـته باشـند و باعـث انتقـال دانـش فنـی بـه صنعتگـران ایرانـی شــوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.