وام خرید کاال، رشته ای که سر دراز دارد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از عصــر اعتبــار، مدیــرکل صنایــع فلــزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: طـی روزهـای آینـده، زوجهـای جـوان واجـد شـرایط مـی تواننـد از طریـق وام 10 میلیـون تومانـی خریـد کالا، کالاهـای بـا دوام تولیـد داخلـی را خریـداری کننـد.

عبــاس هاشــمی اظهــار داشــت: بــرای ایجــاد رونــق تولیــد داخلــی و گـردش اقتصـاد کشـور حمایـت از تولیـد کالاهـای بـا دوام نظیـر فـرش ماشـینی، لـوازم خانگـی ، چینـی آلات و غی ـره م ـد نظ ـر ب ـوده اس ـت.

هاشـمی ادامـه داد: بعـد از ابـلاغ قانـون بودجـه جلســاتی را در رابطــه بــا تبصــره 26 آن کــه بــه موضـوع فـوق مربـوط بـود بـا بانـک مرکـزی و وزارت اقتصـاد برگـزار کردیـم و از تشـکلهای صنعتـی هـم دعــوت شــد و از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری نیــز تدویـن آییـن نامـه اجرایـی تبصـره فـوق آغـاز شـود.

وی افــزود: بعــد از گذرانــدن پروســه منطقــی، آییـن نامـه تدویـن شـد و بـه تصویـب هیـأت دولـت رس ـید.

بـه گفتـه وی، همزمـان نیـز طرحـی بـرای فـروش محصـولات بـا دوام بـه طــور مــوازی در حــال اجــرا اســت کــه ســقف آن 8 میلیــون تومــان تعییــن شـده اسـت، امـا تفـاوت آن بـا تبصـره 26 قانـون بودجـه در ایـن اسـت کـه در موضـوع اول بانکهـا ابتـدا اعتبـار سـنجی میکردنـد و بـر اسـاس آن تأییـد میشــد و پــول و فاکتــور در حســاب تولیــد کننــده ریختــه میشــد، امــا در موض ـوع دوم ف ـروش از دم قس ـط انج ـام میش ـود.

هاشـمی تصریـح کـرد: در موضـوع وام 10 میلیـون تومانـی لازم اسـت تـا تولیدکننــدگان و واحدهــای تولیــدی مجــاب شــوند کــه البتــه بــا توجــه بــه نیـاز واحدهـا بـه نقدینگـی و طولانـی بـودن زمـان بــاز پرداخــت تــلاش بیشــتری را میطلبــد و ایــن امـر در حـال انجـام اسـت.

هاشــمی اضافــه کــرد: طــی جلســاتی کــه بــا رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی برگــزار کردیــم در صـدد هسـتیم بسـتهای را آمـاده کنیـم و فهرسـت تولیـد کننـدگان مشـارکت کننـده بـه همـراه کالاهـا و بانکهــای عامــل مشــخص شــوند.

بــه گفتــه مدیــر کل صنایــع فلــزی و لــوازم خانگـی وزارت صنعـت، متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننــد بــا ثبــت نــام و اعتبــار ســنجی در بانکهــای عامــل از یــک طــرف و مراجعــه بــا وب ســایت وزارت صنعــت، معـدن و تجـارت بـه آدرس ZZZ.PLPW.JRY.LU کـه بـا وب سـایت تولیـد کننـدگان داخلـی هایپـر لینـک شـده اسـت، مراحـل خریـد خـود را تـا سـقف 10 میلیــون تومــان انجــام دهنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.