ترخیص لوازم خانگی با تخفیف غیر قانونی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

درحالـی کـه مصوبـه هیـأت دولـت تخفیـف 20 درصـدی بـرای ترخیـص کالا از گمـرکات مناطـق محـروم جنـوب کشـور را در نظـر گرفتـه امـا بـه رغـم مســتثنی شــدن 69 قلــم از ایــن مصوبــه، بــه نظــر میرســد بــرای همــه کالاه ـای اظه ـار ش ـده، اعم ـال تخفی ـف ص ـورت گرفت ـه اس ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم، یکــی از مســائل و مباحثــی کــه در گمــرکات مــرزی همــواره مــورد توجــه بــوده اســتفاده از تخفیفـات مناطـق محـروم مـرزی بـوده اسـت. بـه موجـب مصوبـه دولـت در سـال 98، مناطـق مرزی(ازجملـه گمـرکات بوشـهر، دیـر، بلخیـر، گنـاوه) بـه هنـگام ورود کالاهـا بـه جـز 21 دسـته کالایـی از 10 تـا 25 درصـد از تخفیـف ســود بازرگانــی برخــوردار هســتند.

در واقـع هیـأت دولـت بـا هـدف حمایـت از تولیـد داخـل تصمیـم میگیرد 69 قلـم کالا از جملـه لـوازم خانگـی را از شـمول تخفیـف مصوبـه خـود خـارج کنـد. در ایـن بیـن کالاهایـی از جملـه انـواع برنـج، انـواع پارچـه و پوشـاک، انـواع خـوردو، انـواع لـوازم خانگی،انـواع کفـش، انـواع مـواد شـوینده، انـواع ابـزار آلات، انـواع مبلمـان و همچنیـن شـکر، پنبـه، گنـدم، سـیب، پرتقـال و لبنیـات جـز اقـلام مسـتثنی شـده مصوبـه هیـأت دولـت هسـتند.

حـالا مشـخص شـده علیرغـم صراحـت قانـون جهـت حمایـت از تولیـد و صنایـع داخلـی کـه 69 قلـم لـوازم خانگـی را از شـمول تخفیـف و معافیـت مناطـق محـروم مسـتثنی میدانـد، امـا در یکـی از مبـادی ورودی جنـوب کشـور، ایـن دسـت کالاهـای مسـتثنی نیـز بـا تخفیـف 20 درصـدی ترخیـص شــدهاند.

شـواهد نشـان میدهـد در اسـتان بوشـهر عهـدهای از تجـار توانسـتهاند بـا سـو اسـتفاده از ایـن مصوبـه بـه صـورت عـام انـواع کالاها(حتـی کالاهایـی کـه شـامل تخفیـف نمیشـوند) را از گمـرکات اسـتان بـا تخفیـف 20 درصـدی ترخیـص کننـد.

بـر ایـن اسـاس در اواسـط سـال 59، دیـوان محاسـبات اسـتان در ایـن خصـوص وارد عمـل شـده و طـی نامـهای بـه ناظـر گمـرکات اسـتان بـه شـرح جزییــات تخلــف میپــردازد. در ادامــه نامــه ایــن دســتگاه نظارتــی آمــده اســت، در بررســی اطلاعــات مأخــوذه از ســامانه جامــع گمرکــی ملاحظــه گردیـد طـی سـالهای 94 و 95 کالاهـای مسـتثنی شـده نیـز مشـمول تخفیـف مناطـق محـروم گردیـده و در نتیجـه بخشـی از حقـوق دولتـی از جملـه مبلـغ 124 میلیــارد تومــان مربــوط بــه تعــداد 6500 فقــره اظهارنامــه گمــرکات بوش ـهر وص ـول نش ـده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.