عالمت «ساخت ایران» روی برندهای اروپایی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی از آغـاز سـاخت برندهـای معـروف لـوازم خانگـی خارجـی بـا برچسـب سـاخت ایـران خبـر داد.

محمـد طحانپـور بـا اشـاره بـه مشـارکت ایتالیـا، چیـن و آلمـان بـرای سـاخت لـوازم خانگـی در ایـران افـزود: برندهـای معـروف ایـن کشـورها در ایـران در حـال سـاخت بـوده و بـه بـازار عرضـه شـده اسـت.

وی بــا اشــاره بــه آینــده روشــن لــوازم خانگــی در ایــران ادامــه داد: هماکنـون آبگرمکـن و پکیـج بـا مشـارکت آلمـان، لباسشـویی و ظرفشـویی بــا همــکاری ایتالیــا در ایــران در حــال ســاخت اســت.

رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی بــا اشــاره بــه فعالیــت بزرگتریــن کارخانـه تولیـد لـوازم خانگـی در چیـن گفـت: ایـن کشـور برندهـای معـروف دنیــا را بــا برنــد آن کشــور تولیــد و بــه بــازار بینالمللــی عرضــه میکنــد کــه هماکنــون در ایــران نیــز ایــن فعالیــت را آغــاز کــرده اســت. طحانپــور مانــدن کارخانههــای تولیدکننــده لــوازم خانگــی ایرانــی را در بــازار عرضــه در صـورت تولیـد مناسـب امکانپذیـر دانسـت و اظهـار کـرد: برخـی لـوازم خانگ ـی ایران ـی نی ـز نس ـبت ب ـه س ـالهای گذش ـته ب ـا وارد ک ـردن فن ـاوری و دانــش جدیــد از کیفیــت بســیار بالایــی برخــوردار شــده اســت.

وی ایـران را قطـب منطقـه بـرای صـادرات لـوازم خانگـی اعـلام کـرد و گفــت: برندهــای معــروف کــره خــط تولیــد لــوازم خانگــی را راهانــدازی کردهانــد کــه بــا توجــه بــه نبــود کارخانــه دیگــری در کشــورهای منطقــه ایــران در دو ســال آینــده بــرای لــوازم خانگــی بــه قطــب منطقــه تبدیــل خواهــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.