کشف لوازم خانگی قاچاق در شبستر

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شبسـتر از توقیـف محمولـه قاچـاق لـوازم خانگـی بـه ارزش 10 میلیـارد ریـال خبـر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس، ســرهنگ پاســدار فریـدون حیـدری گفـت: در راسـتای مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز، مأمـوران انتظامــی یــک دســتگاه خــودرو تریلــی حامــل کالای قاچــاق را در یکــی از محورهــای مواصلاتــی شناســایی و بــرای بررســی بیشــتر متوقــف کردنــد.

وی ادامــه داد: مأمــوران در بازرســی از ایــن خــودرو، تعــداد 4 هــزار و 759 قلـم انـواع لـوازم خانگـی قاچـاق کشـف و 2 نفـر متهـم را در ایـن رابطـه دس ـتگیر کردن ـد.

ســرهنگ حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش کالای کشــف شــده 01میلیـارد ریـال بـرآورد شـده اسـت،افزود: متهمـان ایـن کالاهـا را از یکـی از شـهرهای مـرزی بارگیـری کـرده و قصـد انتقـال بـه مرکـز کشـور را داشـت کــه توســط مأمــوران مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز دســتگیر شــدند.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شبسـتر در پایـان تأکیـد کـرد : متهمـان بـا تشـکیل پرونـده بـرای سـیر مراحـل قانونـی به مراجـع قضایـی معرفی شـدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.