سلطه چین بر صنعت جهان

Elm va Sanat Rooz - - ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ اخبار -

هنگامــی کــه چیــن بــه ســلطه صنعتــی برســد، همهچیــز میتوانــد بــه شــدت تغییــر کنــد. بــا ایــن حــال، بــا رعایــت رونــد فعلــی، توانایــی صنایــع چینــی بــرای بــه اوج رســیدن تــا ســال 2030 بیتردیــد اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، بــرای تقریبــا طــی ســه دهــه، اقتصـاد چیـن کـه توسـط صنایـع آن بـه قـدرت رسـیده اسـت، همینطـور بـه رشــد نجومــی خــود ادامــه میدهــد. بــا ایــن حــال، در میــان ایــن رشــد چشــمگیر، کاهشهــای اخیــر باعــث شــده اســت کــه متخصصــان پیشبینیهایــی در مــورد شــانس صنعــت چیــن بــرای ادامــه رقابــت در جهــان انجــام دهنــد.

در حالــی کــه هیچکــس نمیتوانــد اقتصــاد اســتوار چیــن را انــکار کنــد، امـا مصـرف در طـول ایـن دوره رشـد قابـل پیشبینـی را تجربـه نکـرده اسـت. حقیق ـت ای ـن اس ـت ک ـه ای ـن ناکام ـی تأثی ـر کم ـی ب ـر توانای ـی صنای ـع چی ـن بـرای حرکـت بـه سـمت خـط مقـدم دارد. در اینجـا ۴ دلیـل بـرای اینکـه چـرا چیـن در سـال 2030 بـه یـک قـدرت تبدیـل خواهـد شـد، آورده شـده اسـت:

در طـول 30 سـال گذشـته، جمیعـت چیـن 500 میلیـون نفر بیشـتر شـده اســت. بــا افزایــش جمعیــت، تعــداد افــرادی کــه در مراکــز شــهرها زندگــی میکننــد هــم افزایــش یافتــه اســت. تــا ســال ،2030 حداقــل یــک میلیــارد چینـی شـهرهای ایـن کشـور را اشـغال خواهنـد کـرد. ایـن حـدود 70 درصـد از کل جمعیـت چیـن اسـت.

افزایـش جمعیـت، نیـاز بـه مسـکن و زیرسـاختها را بیشـتر میکنـد. بنابرایــن جــای تعجــب نیســت کــه در شــهرهای پرجمعیــت بــه تخریــب سـازههای قدیمـی و ناکافـی نیـاز مبرمـی وجـود دارد. بعضـی کارشناسـان معتقدنـد کـه بـه 40 میلیـارد مترمربـع فضـای جدیـدی مسـکونی و تجـاری نیــاز اســت کــه بــه معنــی تخریــب نیمــی از تمــام ســاختارهای فعلــی خواهـد بـود.

بـه غیـر رونـق ساختوسـاز کـه سـاختمانهای جدیـد را بـه همـراه دارد، چیــن بایــد بــه دنبــال بازســازی سیســتمهای حملونقــل عمومــی خــود باشــد. ایــن امــر بــه ایجــاد بهتــر سیســتمهای حملونقــل موثرتــر بــا دههــا فـرودگاه بـزرگ نیـاز دارد. تمـام ایـن مـوارد بـه فنـاوری جدیـد و محصـولات ســاختمانی برتــر، نوآوریهــای بالاتــر بــرای حــل مســئله احتیــاج دارد. بــه نوبـه خـود ایـن فناوریهـا و راهحلهـای جدیـد بـه رونـق صنایـع جیـن بـرای ســالهای آینــده کمــک خواهــد کــرد.

یک ـی از قاب ـل توج ـه تری ـن تغیی ـرات جمعیت ـی در چی ـن ط ـی س ـه ده ـه گذشـته، افزایـش طبقـه متوسـط و قـدرت مصرفـی آن بـوده اسـت. آرامـش قوانیــن کســبوکار توســط دولــت چیــن، میلیونهــا نفــر از مــردم را از فقــر بی ـرون کش ـیده و ب ـه س ـمت ایج ـاد ی ـک طبق ـه متوس ـط نوظه ـور س ـوق داده اسـت. در ایـن دوره جدیـد، اقتصـاد از طریـق افزایـش مصـرف، مصرفـی کـه بــا نــرخ ثابــت رشــد میکنــد، حرکــت داده شــده اســت.

بــه دلیــل اینکــه ایــن بــازار بــرای نادیــده گرفتــن بســیار مهــم اســت، صنعـت چیـن راههـای جدیـد بـرای دسترسـی بـه قـدرت خریـد پیـدا خواهـد کـرد. تعـداد زیـادی از طبقـه متوسـط نوظهـور بیـرون از مراکـز شـهرها زندگی میکننـد. بنابرایـن نیـاز بـه مسـکن و کالاهـای مصرفـی ادامـه خواهـد یافـت.

ایــن یــک راز نیســت کــه چیــن، یکــی از بزرگتریــن آلودهکنندههــا در جهــان اســت. ســم و زبالههــای ســمی تولیدشــده توســط صنایــع مختلــف چیــن بــه مــرز هشــدار رســیده اســت. در حقیقــت طبــق گــزارش بانــک مرکـزی، 17 شـهر از 20 شـهر آلـوده دنیـا، در چیـن قـرار دارنـد. بـا ایـن حـال شـاید تعجـب کنیـد کـه چیـن در خـط مقـدم انقـلاب سـبز انـرژی قـرار گرفتـه اس ـت.

ای ـن بدرفت ـاری باع ـث ش ـده ک ـه چی ـن ب ـه چمنزاره ـای س ـبزتر حرک ـت کن ـد ک ـه باع ـث ایج ـاد اث ـرات م ـوجدار قاب ـل توجه ـی ب ـه دیگ ـر نق ـاط جه ـان خواهـد شـد. راههـای زیـادی بـرای ایـن مسـئله وجـود دارد. چیـن در حـال حاضــر بزرگتریــن تولیدکننــده انــرژی بــادی اســت و انــرژی بالایــی نســبت بــه کل ایالاتمتحــده تولیــد میکنــد. بــه همیــن ترتیــب، ظرفیــت انــرژی خورشــیدی چیــن بــه تازگــی بــه 18 گیــگاوات افزایــش یافتــه کــه در حــال حاضــر همتــراز بــا تولیــد در امریکاســت.

بــرای ســالهای زیــادی، چیــن مزیتهــای زیــادی بــرای مهــارت صـادرات بـه کشـورهای دیگـر کـه بـه فنـاوری پیشـرفته یـا زیرسـاختها نیـاز دارنــد، در نظــر گرفتــه اســت.

در حالـی کـه کشـورهای شـرقی و غربـی بـا یکدیگـر همـکاری میکننـد، امـا چیـن تمرکـز خـود را بـر اقتصادهـای نوظهـور ماننـد کشـورهای آفریقایـی گذاشــته اســت. بــا ایــن تفکــر، جــای تعجــب نیســت کــه چیــن هماکنــون مهمتریــن شــریک تجــاری آفریقــا اســت.

بـه دلیـل ایـن تمرکـز، شـرکتهای چندملیتـی در حمایـت از تلاشهـای چیــن ایســتادهاند، آنهــا بــه تأمیــن نیازهــای اقتصادهــای نوظهــور تمایــل دارنـد. بـا ایـن حـال، ایـن همـکاری بـه آفریقـا ختـم نمیشـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.