بزرگترین تولید کننده لیفتراک بازار اروپا در ایران

Elm va Sanat Rooz - - ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ اخبار -

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از پ ـدال نی ـوز، از ابت ـدای س ـال ج ـاری ای ـن ش ـرکت آلمان ـی پ ـس از اجرایــی شــدن برجــام و لغــو تحریمهــا، بــا اعطــای مجــوز رســمی و انحصــاری خــود بــه شــرکت آکســون ماشــین آرینــا دوبــاره در بــازار ایــران فعالیــت خــود را بعــد از یــک وقفــه چنــد ســاله از ســر گرفــت.

در همیــن راســتا، ایــن شــرکت آلمانــی کــه پیــش از ایــن در صنایعــی همچــون پتروشــیمی در ایــران فعالیــت ســرمایه گــذاری و اقتصــادی خــود را از ســر گرفتــه، بــا اعطــای مجــوز نمایندگــی خــود در حــوزه صنعــت لجســتیک و ماشـین آلات انبـارداری ایـران نیـز اعـلام حضـور کــرده اســت.

در همیــن راســتا، شــرکت آکســون ماشــین آرینـا، بـا حضـور جمعـی از مدیران ارشـد شـرکت لینـده طـی مراسـمی بـه مناسـبت افتتاحیـه برند لینــده در ایــران بــا مدیرانــی از صنایــع مختلــف از جملــه پتروشــیمی، فــولاد و صنایــع وابســته، خودروســازی، داروســازی و شــرکتهای پخــش دی ـدار و گفتگ ـو خواهن ـد ک ـرد.

در ایــن مراســم مدیــران شــرکت آلمانــی لینــده پیرامــون ﻟﺰوم ارتبــاط کشــورهایی از جملــه فرانســه و آلمــان بعــد از برداشــته شــدن تحریمهــا ســخنرانی خواهنــد کــرد و تاریخچـهای از لینـده و حضـور ایـن برنـد آلمانـی در اﯾﺮان ارایــه خواهنــد کــرد.

همچنیــن بیــان اســتراتژی هــای بهبــود شــرایط مشــتریان حــال حاضــر لینــده از دیگــر محوره ـای س ـخنرانی ه ـای مدی ـران ارش ـد ای ـن شــرکت خارجــی خواهــد بــود و در پایــان نیــز محصـولات لینـده و سیسـتم انبـارداری نویـن بـه حاضریــن در ایــن مراســم معرفــی خواهــد شــد.

آقــای مومنیــن مدیــر عامــل گــروه شــرکتهای مومنیــن و آقــای ترکــی پــور مدیــر عامــل شــرکت آکســون ماشــین آرینــا از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم خواهنــد بــود. عــلاوه ب ـر ای ـن، مطالب ـی در خص ـوص روشه ـای نوی ـن انبـارداری توسـط مدیر فـروش بخـش خاورمیانه لینــده ارایــه خواهــد شــد.

در ادامـه ایـن مراسـم، بازدیـدی از لیفتـراک ه ـا و دس ـتگاه ه ـای موج ـود در س ـالن ب ـه عم ـل خواهـد آمـد و در پایـان، مدیـران شـرکت لینـده بــه همــراه مدیرانــی از نماینــده ایرانــی ایــن شـرکت آلمانـی، طـی یـک کنفرانـس مطبوعاتـی پاسـخگوی پرسـش هـای خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه خواهنـد بـود.

گفتنــی اســت، شــرکت لینــده(HGQL/) در ســال 1904 میــلادی توســط آقــای کارل ون لینـده تأسـیس گردیـد. در سـال 1955 سیسـتم هیدرواســتاتیک توســط ایــن شــرکت اختــراع و در ســال 1960 اولیــن لیفتــراک بــا اســتفاده از سیســتم هیدرواســتاتیک تولیــد شــد. اولیــن لیفتـراک برقـی ایـن شـرکت نیـز در سـال 1971 بــه بــازار معرفــی شــد.

شـرکت لینـده آلمـان یکـی از تولیدکننـدگان پیشــرو در زمینــه لیفتــراک و تجهیــزات انبــاری در جهـان بـه شـمار مـی رود کـه بیشـترین سـهم بـازار اروپـا را در اختیـار دارد. لینـده هـم اکنـون بــا حــدود 700 مرکــز فــروش و خدمــات پــس از فــروش در بیــش از 100 کشــور دنیــا حضــور دارد. خطــوط تولیــد و مونتــاژ ایــن کارخانــه در کشــورهایی نظیــر آلمــان، فرانســه، جمهــوری چــک، آمریــکا و چیــن مســتقر هســتند. لینــده بـا داشـتن طیـف وسـیعی از محصـولات مرتبـط بــا انتقــال مــواد از قبیــل لیفتراکهــای دیــزل، برقــی، گاز ســوز(*3/ و )&1* و تجهیــزات انبـاری ماننـد پالـت تـراک، پالـت اسـتاکر، ریـچ تـراک، دسـتگاههای راهروباریـک )91$( و ... توانسـته شـعار خـود را کـه همانـا ارایـه بهتریـن راه حــل بــه مشــتری اســت، بــه بهتریــن شــکل ممکــن محقــق ســازد.

لازم بــه ذکــر اســت، آکســون ماشــین آرینــا متعلـق بـه گـروه سـرمایه گـذاری مومنیـن نیـز در ســال 1392 فعالیــت خــود را در زمینــه ماشــین آلات و تجهیــزات انتقــال مــواد آغــاز کــرده اســت. در ابتــدا ایــن گــروه در قالــب شــرکت آرمــان موتــور کویــر بــا اخــذ نمایندگــی شــرکت 7DLOLIW تایــوان، محصــولات 7DLOLIW را بــه بــازار ای ـران عرض ـه نم ـود. ای ـن ش ـرکت در ط ـول س ـه سـال فعالیـت خـود توانسـت رضایـت مشـتریان را از شــرایط فــروش و کیفیــت خدمــات پــس از فــروش جلــب نمایــد.

گــروه ســرمایه گــذاری مومنیــن در ادامــه فعالی ـت خ ـود در ح ـوزه ماش ـین آلات موف ـق ب ـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت لینـده آلمـان گردیـد. بــه ایــن ترتیــب شــرکت آکســون ماشــین آرینــا فعالیــت خــود را بــه عنــوان نماینــده رســمی و انحصـاری شـرکت لینـده از ابتـدای سـال 1396 آغــاز کــرده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.