وضعیت رسیدگی به 95 درصد پروندهها استاندارد

Elm va Sanat Rooz - - ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ اخبار -

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از خبرگ ـزاری می ـزان، فاضلی ـان ب ـا انتق ـاد از بزرگنماییهــای انجــام شــده در مــورد اطالــه دادرســی گفــت: وضعیــت رسـیدگی بـه 95 درصـد پروندههـا اسـتاندارد اسـت و تنهـا ۵ درصـد شـامل اطالــه دادرســی میشــود کــه معمــولا ناشــی از قصــور در بخــش اداری و قضایــی، ضعــف در بخــش انتظامــی و موانــع قانونــی اســت.

احمـد فاضلیـان رییـس کل دادگسـتری اسـتان البـرز در نشسـت خبـری خ ـود ب ـا اصح ـاب رس ـانه اظه ـار ک ـرد: بی ـان گ ـزارش عملک ـردی ک ـه ش ـامل 200 صفحـه گـزارش میشـود از حوصلـه ایـن جمـع خـارج اسـت، امـا آنچـه از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ایــن اســت کــه همــه ایــن برنامهه ـا در حالـی عملیاتـی شـده کـه بـا کمبـود منابـع مالـی و انسـانی روبـه رو بودیـم.

وی گفــت: پســت مصــوب قضایــی اســتان 567 قاضــی اســت، ولــی مــا اکنـون 299 همـکار قاضـی داریـم کـه بیانگـر کمبـود 47 درصـدی اسـت، در حــوزه همــکاران اداری نیــز بــا اینکــه تعــداد مصــوب، 2020 پســت اســت، ولــی اکنــون دادگســتری اســتان 720 کارمنــد دارد کــه نشــانگر کمبــود ۵۶ درصــدی اســت و منجــر بــه فشــار چندیــن برابــری بــه همــکاران مــا بــرای خدماترســانی بــه مــردم در دادگســتری اســتان میشــود.

عالیتریـن مقـام قضایـی اسـتان البـرز بـا یـادآوری شـرایطی کـه اسـتان البــرز در ســال 94 در حــوزه زیرســاختی داشــت بیــان کــرد: بــا مذاکــرات انجــام شــده و انعــکاس مشــکلات بــه رییــس قــوه قضاییــه و پیگیــری در ســطح اســتان البــرز، توانســتیم پروژههــای مهمــی را کلنگزنــی کــرده یــا بــه ســرانجام برســانیم کــه در ایــن راســتا تــا پایــان امســال نزدیــک بــه 25 هــزار متــر زیربنــا بــه بهرهبــرداری میرســد.

رییـس کل دادگسـتری اسـتان البـرز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بــه آمــار پروندههــا و وضعیــت رســیدگی بــه آنهــا اشــاره کــرد و گفــت: در سـال 95 در 311 شـعبه فعـال اسـتان، بـه تعـداد 503 هـزار پرونـده رسـیدگی شــده اســت کــه شــامل دادســراها، دادگاههــا و شــوراهای حــل اختــلاف اســت؛ در ایــن مــدت 420 هــزار پرونــده نیــز ورودی بــه دســتگاه قضایــی اس ـتان ب ـوده اس ـت.

فاضلیــان یکــی از اولویتهــای مهــم دادگســتری اســتان البــرز را مشـخص کـردن وضعیـت پروندههـای مسـن عنـوان کـرد و توضیـح داد: بـه پروندههایــی کــه تــا قبــل از ســال 93 تشــکیل شــده و هنــوز رســیدگی نشـدهاند مسـن میگوینـد کـه بـرای کاهـش آن در اسـتان اقدامـات مهمـی انجــام شــد تــا جایــی کــه امــروز تعــداد پروندههــای مســن در دادگاههــای تجدیدنظـر 84 فقـره، کیفـری یـک 33 فقـره، حقوقـی 1558 فقـره، خانـواده 82 فقـره و اجـرای احـکام نیـز 1669 فقـره اسـت کـه همگـی نشـان میدهـد تعــداد پروندههــای مســن نگــران کننــده نیســت.

وی ب ـا انتق ـاد از بزرگنماییه ـای انج ـام ش ـده در م ـورد اطال ـه دادرس ـی بی ـان ک ـرد: وضعی ـت رس ـیدگی ب ـه 95 درص ـد پروندهه ـا اس ـتاندارد اس ـت و تنهـا 5 درصـد شـامل اطالـه دادرسـی میشـود کـه معمـولا ناشـی از قصـور در بخـش اداری و قضایـی، ضعـف در بخـش انتظامـی و موانـع قانونـی اسـت.

رییــس کل دادگســتری اســتان البــرز بــا بیــان اینکــه از نظــر تعــداد پروندههـای ورودی اسـتان البـرز رتبـه 11 کشـوری را دارد گفـت: اتهامـات ســرقت، ضــرب و جــرح عمــدی و رانندگــی بــدون پروانــه ســه اتهــام اول اسـتان هسـتند در اتهـام سـرقت بـا نسـبت جمعیـت 100 هـزار نفـری، رتبـه دوم کشـوری را داریـم، ولـی آنچـه امیـدوار کننـده اسـت ایـن اسـت کـه در کیفرخواســت ســرقت، رتبــه 31 کشــوری را داریــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.