کارها باید به جای خارج به صنعتگران داخلی ارجاع داده شوند

Elm va Sanat Rooz - - ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ اخبار -

وزیـر صنعـت گقـت: در صورتـی کـه در داخـل کشـور توانایـی انجـام کار صنعتــی در همــه شــاخههای آن اعــم از مصــارف خانگــی و صنعتــی وجــود دارد نبایـد سـقارش ایـن کارهـا بـه خـارج از کشـور ارجـاع داده شـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تســنیم؛ محمدرضــا نعمــت زاده افــزود: نبایــد روحیــه انقلابــی، صنعتــی و ملــی مــا اجــازه دهــد بــرای تعمیــر کشــتیها بــه کشــورهای منطقــه کــه هــر روز مــا را تهدیــد میکننــد مراجعــه کنیــم.

وی بـا تأکیـد بـر سـفارش کار بـه صنایـع کشـتی سـازی داخلـی گفـت:: باتوجــه بــه توانمندیهــای کشــور در صنعــت کشــتی ســازی و فــارغ التحصیــلان خوبــی کــه در ایــن بخــش داریــم بایــد بــا اعتمــاد بــه صنایــع داخلــی ســفارشها را بــه صنعتگــران داخلــی ارجــاع دهیــم.

وزیـر صنعـت گفـت: ارجـاع سـفارش کار صنعتـی را در همـه شـاخههای آن اعـم از مصـارف خانگـی و صنعتـی بـه خـارج در صورتـی کـه امـکان انجـام آن در داخـل وجـود داشـته باشـد، حـرام میدانـم.

نعمــت زاده افــزود: اطمینــان بــه صنایــع دریایــی درحــال بازگشــت اسـت و از صنعتگـران انتظـار داریـم بـا تـلاش بیشـتر خدمـات بهتـری ارایـه کننــد و مدیــران و مســوولان دولتــی بــا رعایــت مســائل فنــی و جســارت اســتفاده از امکانــات داخلــی را در دســتور کار قــرار دهنــد.

وی بـا بیـان اینکـه صنایـع دریایـی و حمـل ونقـل دریایـی مـا بـا داشـتن آبراهههـای متعـدد در جنـوب و شـمال کشـور جـای کار زیـادی دارد، گفـت: از ۴ ســال قبــل پیگیــر اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی، رفــع اشــکالات و اصــلاح قوانیــن صنایــع دریایــی و ارایــه آن بــه دولــت بــا هــدف تحـرک بخشـی بـه ایـن بخـش هسـتیم.

نعمـت زاده افـزود: بـا توجـه بـه فعـال شـدن شـرکت ایزوایکـو همچنیـن فعــال شــدن شــرکت صــدرا بــا حــدود ۴ هــزار نیــرو، دولــت بــرای رونــق و توس ـعه ای ـن بخ ـش بای ـد تس ـهیلات لازم را در اختی ـار فع ـالان و صنعتگ ـران ح ـوزه صنای ـع دریای ـی ق ـرار ده ـد.

وی گفـت: وظیفـه خـود میدانیـم از کسـانی کـه بـا احسـاس تکلیـف و تعهــد بــه کشــور و نظــام کار و تــلاش میکننــد، حمایــت کنیــم و بــه عنــوان خدمتگـذاری آنهـا حتمـا بایـد از ایـن افـراد تقدیـر شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.