صادرات ۶میلیارد دالری معادن ایران در سال گذشته

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه اینکـه کل صـادرات مـواد معدنـی و صنایـع معدنـی کشـور سـال گذشـته بـا رشـد 14 درصـدی بـه ۵.۶ میلیـارد دلار رسـید، ادامـه داد: تنـاژ صـادرات هـم 30 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اقتصــاد آنلایــن، جعفــر ســرقینی، معــاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در نشسـت خب ـری ب ـا بی ـان اینک ـه زمان ـی 67 میلی ـون ت ـن س ـیمان تولی ـد م ـی کردی ـم، گفــت: اکنــون میــزان تولیــد 57 میلیــون تــن اســت کــه دلیــل ایــن کاهــش رکــود بخــش مســکن اســت. نیمــی از معــادن مــا بــه لحــاظ تعــداد متعلــق بـه بخـش مصالـح سـاختمانی اسـت و اکنـون تولیـد شـن و ماسـه یـک سـوم ش ـده اس ـت.

وی افــزود: در بخــش کانیهــای صنعتــی میــزان رشــد نســبت بــه 1٩ حداق ـل ٠3 درص ـد ب ـوده اس ـت. م ـن و همکاران ـم از ابت ـدا ه ـم قس ـم ش ـدیم کــه جلــوی خــام فروشــی را بگیریــم حداقــل کاری کــه کردیــم ایــن بــود کــه مشــوق هــا را برداشــتیم.

سـرقینی بـا تأکیـد بـر اینکـه هـم اکنـون معافیـت مالیاتـی خـام فروشـی لغـو شـده اسـت، گفـت: وقتـی جلـوی صـادرات مـواد خـام را مـی گیریـم مـی گوینــد کمونیســت یــا سوسیالیســت اســت. ســعی داریــم پیشــنهاد وضــع عــوارض بــرای صــادرات ســنگ آهــن را بــه شــورای اقتصــاد ارایــه دهیــم. زمانــی کــه مــا روی کار آمدیــم عــوارض ســنگ آهــن صفــر، کنســتانتره ٠3 درصــد و گندلــه 35 درصــد بــود. کــه اکنــون عــوارض صــادرات کنســتانتره صفــر درصــد و گندلــه 15 درصــد اســت.

وی همچنیـن افـزود: مطمئنـم تـا قبـل از شـروع دولـت بعـد پیشـنهاد وضــع عــوارض صــادرات مــواد معدنــی مجــددا توســط وزارت صمــت بــه شـورای اقتصـاد ارایـه خواهـد شـد. نعمـتزاده در حاشـیه یکـی از نامههایـم بـر ایـن موضـوع تأکیـد کـرده تـا کمیتـه مـاده 37 سـریعا تشـکیل شـود.

سـرقینی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال گذشـته 18 میلیـون تـن صـادرات ســنگ آهــن داشــتیم کــه حــدود نیمــی از آن مربــوط بــه کنســانتره ســنگ آهـن بـوده اسـت، گفت:سـال گذشـته میـزان تولیـد مـواد معدنـی در کشـور بـا رشـد ۶ درصـدی بـه 390 میلیـون تـن رسـید.

بـه گفتـه او در سـال گذشـته در مجمـوع 23 میلیـون تـن مـواد معدنـی بـه صـورت خـام و فـراوری شـده از کشـور صـادر شـد.

وی بـا بیـان اینکـه واردات فـولاد از 3 میلیـون تـن در سـال 91 بـه نصـف ایـن رقـم در سـال 95 رسـید، خاطرنشـان کـرد: صـادرات فـولاد هـم در ایـن مـدت از 1.2 بـه ۵ میلیـون تـن رسـید.

سـرقینی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه آیـا در دولـت آینـده حضـور خواهیـد داشـت؟ اظهـار کـرد: ایـن سـمت بعـد از 12 سـال کار برایـم بـس اسـت و انشـاا... در دولـت بعـد از خدمـت معـاف خواهـم بـود. در 8 سـاله دولـت هـای نهـم و دهـم نیـز از خدمـت معـاف بـودم.

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت در ادامــه دربــاره دلایـل فاجعـه معـدن یـورت، گفت:حادثـه معـدن یـورت بسـیار تلـخ و بـزرگ بـود، مـا وظایـف حاکمیتـی داریـم و تابلـوی ورود ممنـوع هـم میزنیـم امـا نمیتوانی ـم دائم ـا داخ ـل هم ـه مع ـادن باش ـیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــان روز انفجــار از معــدن بازدیــد شــد البتــه قصـد توجیـه نـدارم، اضافـه کـرد: کمیتـه حقیقتیـاب هنـوز نظـر خـود را در ایــن زمینــه مطــرح نکــرده اســت امــا دو عامــل ممکــن اســت موجــب بــروز حادث ـه ش ـده باش ـد، اول ـی بات ـری مش ـکوکی اس ـت ک ـه ب ـرای روش ـن ک ـردن اگـزوز لکوموتیـو بـوده و دیگـری لکوموتیـوی کـه در حـال کار بـوده و خنککن نداشـته اسـت امـا فعـلًا منتظـر نظـر کمیتـه هسـتیم.

ســرقینی بــا بیــان اینکــه زحمــات گــروه امــداد نادیــده گرفتــه نشــود، تأکیـد کـرد: اگـر گـروه امـداد اگـر یـک سـاعت دیرتـر میرسـید، 50 نفـر بـه تعــداد کشــتهها اضافــه میشــد.

وی افـزود: معـدن یـورت تـا اطـلاع ثانـوی تعطیـل اسـت تـا زمانـی کـه وزارت صنعــت و وزارت کار مجــوز صــادر کننــد. آن دســته از کارگرانــی کــه فعـلا مشـغول کار هسـتند، شـرایط را بـرای کار کمیتـه حقیقـت یـاب فراهـم مـی کننـد.

ســرقینی همچنیــن گفــت: هنــوز دیــه حادثــه معــدن یــورت پرداخــت نشـده، معـدن دارای بیمـه مسـوولیت مدنـی بـوده وبیمـه آسـیا تعهـد کـرده کـه دیـه را پرداخـت کنـد، فعـلا مراحـل انحصـار وراثـت در حـال انجام اسـت.

معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامـه ایـن نشسـت خبـری بـا تأکیـد بـر اینکـه بـا تفکیـک وزارت صنعت، معــدن و تجــارت مخالــف هســتم، افــزود: وقتــی وزارت صنعــت، معــدن و تجـارت یکـی بـود کار راحتتـر بـود امـا ایـن مصوبـه اسـت و بـه آن احتـرام مـی گذاریـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.