صنعت سیمان همچنان گرفتار تولید مازاد

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از گـروه تولیـد، سـال هاسـت صنعـت سـیمان کشــور گرفتــار پدیــده ای بــه نــام مــازاد تولیــد اســت، بســیاری از آگاهــان معتقدنـد فـرو رفتـن صنعـت سـاخت و سـاز مسـکن و در پـی آن افـت پـروژه هـای عمرانـی در کشـور از مهمتریـن عوامـل رسـیدن ایـن صنعـت بـه نقطـه بحــران بــوده اســت امــا برخــی از دســت انــدرکاران ایــن حــوزه معتقدنــد ارایـه مجوزهـای بـی حسـاب و کتـاب بـرای کارخانـه هـای تولیـد کننـده ایـن محص ـول س ـبب ب ـروز چنی ـن فاجع ـه ای ش ـده اس ـت.

در بســیاری کشــورها هنگامــی کــه یــک محصــول داخلــی بــا مــازاد تولیــد روبــرو میشــود مهمتریــن اقــدام توســط متولیــان امــر برنامــه ریــزی بــرای کشــف بازارهــای صادراتــی اســت، امــا «موضــوع ســیمان ایرانــی» پــس از رویارویــی ب ـا ای ـن اتف ـاق ب ـا دیگ ـر م ـوارد متف ـاوت ب ـود، چ ـرا ک ـه ن ـه تنه ـا بازاره ـای جدی ـد صادرات ـی ب ـرای ای ـن محصــول مهــم کشــف نشــد بلکــه از دســت دادن بخـش عمـده ای از بازارعـراق بـه عنـوان مهمتریـن بــازار صادراتــی ســیمان ایــران، بحــران را در ایــن بخــش تشــدید کــرد.

پـس از ایـن اتفاقـات بـود کـه مسـوولان تصمیـم گرفتنـد بـرای اسـتفاده از ایــن محصــول راهکارهــای جدیــدی ارایــه کننــد؛ احــداث جــاده هــای بتنـی کـه سـال هاسـت در برخـی کشـورها بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اس ـت توس ـط متولی ـان ایران ـی نی ـز ب ـا اس ـتقبال روب ـرو ش ـد.

سـال 1394 بـه طـور رسـمی اعـلام شـد بـه منظـور ایجـاد بـازار مصـرف بـرای تولیـدات مـازاد سـیمان کشـور، میتـوان سـیمان را در قالـب محصـول جدیــدی موســوم بــه )5&&( جایگزیــن آســفالت مصرفــی در صنعــت راهس ـازی ک ـرد.

ایـن مطلـب را مرتضـی هاشـم پـور، مدیـر عامـل شـرکت احـداث صنعت در آن زمـان مطـرح کـرد و گفتـه بـود: در شـرایط کنونـی کـه بخـش سـاخت و س ـاز و زیرس ـاخت ه ـا ب ـا رک ـود مواج ـه ش ـده ان ـد، س ـیمان ب ـه عن ـوان ی ـک محص ـول م ـادر، دچ ـار کاه ـش مص ـرف ش ـده اس ـت و از ح ـدود 80 میلی ـون ت ـن س ـیمان س ـالانه ± ک ـه توس ـط ح ـدود 101 خ ـط تولی ـد س ـیمان حاص ـل میشــود- تنهــا حــدود 58 میلیــون تــن مصــرف یــا صــادر میشــود و درنتیجــه، بیــش از 20 میلیــون مــازاد تولیــد داریــم. بــه همیــن دلیــل، ضـرورت دارد زمینـه مصـارف جدیـدی را بـرای ایـن محصـول فراهـم کنیـم.

وی بهتریــن راهــکار بــرای خــروج شــرکتهای تولیدکننــده ســیمان از رکـود، جایگزینـی سـیمان بـا آسـفالت در برنامـه راهسـازی دانسـته و تأکیـد کـرده بـود: موفقیـت آمیـز بـودن اجـرای طـرح پایلـوت اسـتفاده از سـیمان بــه جــای آســفالت در مناطــق مختلــف از جملــه اسـتان هـای گیـلان و کردسـتان توسـط وزارت راه و شهرسـازی تاییـد شـده اسـت.

او معتقـد اسـت: اسـتفاده از سـیمان بـه جـای آسـفالت در جـاده هـا، از مزایایـی همچـون «ارزان تــر بــودن ســیمان»، «مانــدگاری و دوام بیشــتر» و نیـز «کاهـش آلودگـی زیسـت محیطـی» برخـوردار اسـت.

«محمـد شـکرچی زاده» بـا بیـان اینکـه توجـه بــه رویههــای بتنــی در دولــت یازدهــم جدیتــر شـد، افـزود: نزدیـک بـه 10 میلیـون تـن ظرفیـت مــازاد تولیــد ســیمان در کشــور وجــود دارد کــه بخشــی از آن میتوانــد در س ـاخت راهه ـا اس ـتفاده ش ـود.

وی افــزود: وزیــر راه و شهرســازی نیــز دســتور داد تــا دســتورالعملی بــرای اســتفاده بیشــتر از بتــن در رویــه راههــا تهیــه شــود.

وی افـزود: هماکنـون نزدیـک بـه 10 میلیـون تـن مـازاد تولیـد سـیمان در کشــور وجــود دارد کــه بخشــی از آن میتوانــد در ســاخت راه اســتفاده شـود و بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت قیـر میتـوان بـا جایگزیـن کـردن ایـن دو محص ـول آمادگ ـی ص ـادرات قی ـر را فراه ـم ک ـرد.

ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه مزایــای اســتفاده از رویههــای بتنــی گفـت: نزدیـک بـه هشـت دهـه اسـت کـه در ایـران از سـیمان و بتـن بـه ویـژه در حــوزه ســاختمان، بنــادر، سدســازی و پلســازی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.