امیدهایی برای رشد سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان گفـت: افزایـش تقاضا، نشـان مـی دهـد ایـن صنعت بـا رشـد ملایمـی همـراه شـده اسـت و امیدواریم رونـد پیـش رو تـا پایـان سـال ادامه داشـته باشـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما؛ عبدالرضــا شــیخان، بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد ســیمان کشــور در دو مــاه ابتدایــی سـال جـاری نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال گذشـته تغییـری نداشـته اسـت، گفـت: در سـال جـاری، بـازار محصـولات سـیمان بـه رغـم عـدم تغییرعرضـه نســبت بــه ســال گذشــته بــا تقاضــای بیشــتری مواجــه شــده و 1.7 درصــد رش ـد نش ـان م ـی ده ـد.

وی ادامـه داد: میـزان افزایـش تقاضـا، نشـان مـی دهـد ایـن صنعـت بـا رشــد ملایمــی همــراه شــده و بــا توجــه بــه دورنمــای صنعــت ســیمان امیدواریــم رونــد پیــش رو تــا پایــان ســال ادامــه داشــته باشــد.

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان بـا تأکیـد بـر اینکـه اگـر تولیـد کننـدگان سـیمان بـا تمـام ظرفیـت کار کننـد جوابگـوی نیـاز داخلـی کشـور تـا سـال 1415 هسـتند، ادامـه داد: بـا توجـه بـه ظرفیـت 83 میلیـون تنـی تولیـد سـیمان بـه نظـر مـی رسـد ایـن صنعـت امـروز نیـازی بـه افزایـش ظرفیـت نـدارد و اضافـه شـدن واحـد تولیـدی بـه نفـع آن نخواهـد بـود.

بــه گفتــه وی وضعیــت ســیمان در اردیبهشــت مــاه بــه حالــت تعــادل بازگش ـته و ب ـازار ه ـای صادرات ـی نی ـز تقاض ـای خ ـود را حف ـظ کردن ـد ام ـا در مــاه رمضــان ســاخت و ســاز کاهــش دارد و بــه همیــن میــزان نیــز از تقاضــا کاســته خواهــد شــد.

شــیخان ادامــه داد: از آنجــا کــه بازارهــای صادراتــی مــا کشــورهای اسـلامی ماننـد عـراق و افغانسـتان هسـتند در ایـن مـاه تقاضـای سـیمان در ایــن کشــور هــا نیــز کاســته میشــود.

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه بــرآورد هــای ص ـورت گرفت ـه از دورنم ـای ب ـازار س ـیمان، نش ـان م ـی ده ـد ت ـا پای ـان س ـال 1397 ایـن صنعـت بـا تغییـرات شـارپی مواجـه نمـی شـود، گفـت: در صورتی کــه میــزان صــادرات محصــولات ســیمانی بــا افزایــش همــراه شــود شــاهد رشـد ایـن صنعـت خواهیـم بـود.

وی عوامـل محـرک افزایـش صـادرات سـیمان کشـور را برشـمرد و ادامـه داد: از یکسـو افزایـش امنیـت مـرزی ایـران بـا کشـورهای همسـایه از جملـه عــراق و افغانســتان و از ســوی دیگــر تخصیــص یارانــه حمــل محصــولات ســیمانی بــه نقــاط دور شــامل کشــورهای آفریقایــی میتوانــد در افزایــش حج ـم ص ـادرات مؤث ـر باش ـد.

شـیخان ادامـه داد هـم اکنـون صنعـت سـیمان بـرای تخصیـص یارانـه حمــل بــه نقــاط دور دســت در حــال مذاکــره بــا ســازمان توســعه تجــارت ایـران اسـت و ابـراز امیـدواری کـرد: بـه زودی در ایـن خصـوص توافـق لازم صـورت گیـرد.

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان مشــکل صنعــت ســیمان در کشــور را غیـر سـاختاری دانسـت و گفـت: ظرفیـت تولیـد بـالای سـیمان باعـث رقابـت منفــی در ایــن صنعــت میشــود و در نتیجــه درآمــد حاصــل از آن کاهــش و دلالـی افزایـش خواهـد داشـت.

وی ادامـه داد: همچنیـن بدیهـی اسـت کـه تولیـد بـه نقدینگـی نیـاز دارد و تولیدکننـدگان سـیمان نیـز بـرای افزایـش نقدینگـی بـه سـمت عرضـه غیـر منطقـی حرکـت مـی کننـد.

شـیخان بـا بیـان اینکـه ایـن عوامـل ، مشـکل اساسـی صنعـت سـیمان اسـت و درآمـد و سـود دهـی تولیـدات سـیمانی را بـا کاهـش روبـرو میکنـد، گفـت : ایـن چرخـه نیـاز بـه اصـلاح داشـت و در نتیجـه مـا بـا توافقـات انجـام شــده،عرضه ســیمان را محــدود کردیــم تــا بــا تقاضــا بــه نقطــه متعــادل برسـیم.

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان، نحـوه قیمـت گـذاری تولی ـدات ای ـن صنع ـت را تش ـریح ک ـرد و گف ـت: قیم ـت محص ـولات س ـیمانی براسـاس میـزان عرضـه و تقاضـا و بـا یـک سـقف مشـخص تعییـن میشـود و نسـبت بـه سـال 95 تغییـری نداشـته اسـت.

وی ابـراز امیـدواری کـرد سـود دهـی سـال 96 شـرکتهای سـیمانی بـا رشـد همـراه شـود و بیـان داشـت: خوشـبختانه تولیدکننـدگان بزرگ سـیمان کشـور در بـورس فعـال هسـتند و صـورت هـای مالی نشـان مـی دهـد عملکرد آنهـا در سـال 95 بهتـر از سـال 94 بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.