ادامه روند کاهش صادرات سیمان پاکستان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

بــر اســاس اعــلام انجمــن تولیــد کننــدگان سـیمان پاکسـتان رونـد کاهـش صـادرات سـیمان ایــن کشــور نســبت بــه ســال گذشــته، طــی ماههــای اخیــر همچنــان ادامــه داشــته اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده از سـوی انجمـن تولیـد کننـدگان سـیمان پاکسـتان میـزان افت صـادرات سـیمان ایـن کشـور، در دومیـن مـاه سـال 2017 میـلادی 7.۵۴ درصـد، مـاه مـارس 60.۴ درصـد، 50.8 درصـد در مـاه آوریـل و ۶.۴۴ درصـد در مـاه مـی نسـبت بـه سـال گذشـته بـا افـت همـراه بـوده است.

از سـوی دیگـر امـا فـروش داخلـی سـیمان در پاکســتان در مــاه مــی 2017 میــلادی بــا ۴.2 درصـد رشـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 2016 بـه رقـم 3.7 میلیـون تـن رسـیده اسـت. بررسـی گـزارش هـای صادراتـی سـیمان پاکسـتان نشـان مــی دهــد کــه در ســال 2017 افــت صــادرات ســیمان ایــن کشــور بــه دو مقصــد هنــد و افغانســتان کاهــش چشــمگیری داشــته اســت بــه گونــه ای کــه میــزان صــادرات ســیمان بــه افغانسـتان از 206 هـزار تـن در مـاه مـی 2016 بـه 97 هـزار تـن و میـزان صـادرات سـیمان پاکسـتان بـه هندوسـتان از 135 هـزار تـن بـه 114 هـزار تـن در مــاه مــی 2017 تقلیــل داشــته اســت.

کارشناس ـان صنع ـت پاکس ـتان معتقدن ـد ک ـه دولـت بایـد گام هـای اساسـی تـری را در خصوص تقویــت بخــش مســکن کــه بــه عنــوان یکــی از محورهــای زیربنایــی توســعه محســوب میشــود بــردارد. مشــکلی کــه صنعــت ســیمان کشــور مــا نیــز در چنــد ســال گذشــته بــا آن دســت بــه گریبـان بـوده اسـت و رکـود پـروژه هـای عمرانـی در کشــور موجــب شــده اســت کــه کارخانجــات ســیمان ایــران بــه منظــور کنتــرل تولیــد و بــازار ســیمان بــا ظرفیتــی بــه مراتــب کمتــر از تــوان موجــود کار کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.