کارخانجات جدید، بالی جان صنعت سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

یـک کارشـناس صنعـت سـیمان در واکنـش بـه صحبـت وزیـر صنعـت در مــورد تأســیس 20 کارخانــه جدیــد ســیمان، بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام باعــث نابــودی صنعــت ســیمان خواهــد شــد، گفــت: بــرای احــداث 30 کارخانـه سـیمان مجـوز صـادر شـده ولـی بـه دلیـل نبـود صرفـه اقتصـادی تاکنــون ایجــاد نشــدهاند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، علیمحمــد بــد در مــورد صحبتهــای اخیــر وزیــر صنعــت مبنــی بــر تأســیس 20 کارخانــه جدیــد ســیمان در کشــور، اظهــار داشــت: ایــن اتفــاق کار اشــتباهی اســت و بــا اقتصــاد کشــور همخوانــی نــدارد.

وی توضیـح داد: در حـال حاضـر حـدود 93 میلیـون تـن ظرفیـت نصـب شـده بـرای تولیـد سـیمان در کشـور داریـم کـه بایـد ببینیـم تأمیـن بـرق آنهـا بـا چـه فرآینـدی قـرار اسـت انجـام شـود و فعـال شـدن تمـام ایـن ظرفیـت چقـدر بـا رشـد مسـکن و همچنیـن درآمـد سـرانه کشـور همخوانـی دارد.

بــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر صــادرات ســیمان بــه کشــورهای دیگــر نیــز بــا مشــکل روبــهرو اســت و بــه دلیــل وزن بــالای ایــن محصــول، صــادرات آن بــه هــر کشــوری نیــز امکانپذیــر نیســت، گفــت: در حــال حاضـر عـراق بـه عنـوان بـازار اصلـی صـادرات سـیمان ایـران، اجـازه آسـیاب سـیمان بـه تولیدکننـدگان ایرانـی نمیدهـد، خـودش بـرای تولیـد سـیمان اقــدام کــرده و کارخانههایــی را احــداث کــرده اســت.

بـد بـا اشـاره بـه ایجـاد جنـگ قیمـت در صنعـت سـیمان ایـران، گفـت: در حــال حاضــر برخــی کارخانههــای ســیمان بــه مــرز ورشکســتگی رس ـیدهاند و ب ـا مش ـکل ع ـدم پرداخ ـت بدهیه ـای بانک ـی و همچنی ـن ع ـدم بازســازی روبــهرو هســتند.

وی تصریـح کـرد: کارخانههـای سـیمان کشـور در حالـی از گاز اسـتفاده میکننــد کــه کارخانههــای دنیــا بــه ســمت مصــرف ســوخت جایگزیــن حرکــت کــرده و از ســوزاندن پلاســتیک و لاســتیک، انــرژی حرارتــی و در نهایــت بــرق تولیــد میکننــد.

وی، تولیـد بـالای سـیمان و پاییـن بـودن تقاضـا بـرای مصـرف آن را از جملــه دلایــل پاییــن آمــدن قیمــت ایــن محصــول در کشــور عنــوان کــرد و گفــت: در چنیــن شــرایطی وزیــر صنعــت از تأســیس 20 کارخانــه جدیــد س ـیمان س ـخن میگوی ـد کــه ای ـن صحب ـت وزی ـر، ناب ـودی صنع ـت س ـیمان را رقــم خواهــد زد.

ایــن کارشــناس صنعــت ســیمان بــا بیــان اینکــه احــداث کارخانههــای جدی ـد س ـیمان، خدم ـت ب ـه صنع ـت محس ـوب نمیش ـود، گف ـت: در ح ـال حاضــر کارخانههــا شــرایط نامناســبی دارنــد بــه طــوری کــه چشــمانداز مثبتــی بــرای ســهام شــرکتهای ســیمانی وجــود نــدارد و ســهم ایــن کارخانههــا بــا ارزش بســیار پایینــی در بــورس معاملــه میشــود.

بــه گفتــه وی، اکثــر کارخانههــای ســیمانی زیــانده و بــا مــازاد تولیــد روبــهرو شــدهاند و طبــق برآوردهــا تــا 7 ســال آینــده نیــازی بــه احــداث کارخانــه جدیــد نداریــم.

وی در مـورد موانـع صادراتـی سـیمان نیـز اظهـار داشـت: عراقیهـا کـه بـازار عمـده صـادرات سـیمان ایـران را تشـکیل میدادنـد، بـه دنبـال تولیـد سـیمان رفتنـد و بـرای واردات سـیمان نیـز عـوارض گذاشـتهاند کـه همیـن مسـئله، صـادرات سـیمان ایـران را کاهـش داده اسـت.

بـد بـا اشـاره بـه فعـال بـودن 60 درصـد ظرفیـت کارخانههـای صنعـت سـیمان کشـور، گفـت: اگـر ایـن کارخانههـا بـه بهتریـن نحـو نیـز اداره شـوند و ســالی 10 درصــد افزایــش مصــرف ســیمان داشــته باشــیم، طــی ۵ ســال آین ـده تم ـام کارخانهه ـا جوابگ ـوی نی ـاز کش ـور خواهن ـد ب ـود.

وی ادامـه داد: تـا کنـون بـرای تولیـد 120 میلیـون تـن سـیمان مجـوز صــادر شــده کــه 93 میلیــون تــن آن منجــر بــه نصــب تجهیــزات و ایجــاد کارخانـه شـده و ایـن در حالـی اسـت کـه مصـرف سـیمان در کشـور کمتـر از 50 میلیــون تــن اســت.

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 30 کارخانـه سـیمان مجـوز احـداث گرفتهانــد ولــی بــه دلیــل عــدم بازدهــی ایــن صنعــت، بانکهــا حاضــر بــه پرداخ ـت تس ـهیلات ب ـه ای ـن کارخانهه ـا نیس ـتند و ای ـن واحده ـا نی ـز ایج ـاد نشــدهاند.

ایـن کارشـناس صنعـت سـیمان بـر لـزوم اسـتفاده از نظـر کارشناسـان صنعــت ســیمان و مدیــران شــرکتهای ســیمانی جهــت تصمیمگیــری در مــورد ایــن صنعــت و برنامهریــزی بــرای احــداث کارخانههــای جدیــد تأکی ـد ک ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.