بهرهبرداری سیمان خاکستری و فوالد نیریز

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان فــارس از بــه بهرهبــرداری رســیدن ۳ طــرح بــزرگ اقتصــاد مقاومتــی اســتان فــارس در سـال ۶۹ خبـر داد و گفـت: سـیمان خاکسـتری و فـولاد نیریـز نیمـه نخسـت امســال بــه بهرهبــرداری میرســد.

علــی همتــی در نشســت خبــری بــا بیــان اینکــه 212 طــرح صنعتــی و تولیــدی بــالای 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در اســتان فــارس وجــود دارد و در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی 3 طــرح بــزرگ در اســتان در حــال اجراســت کــه امســال بــه بهرهبــرداری میرســد، اظهــار داشــت: مجموعــه ســیمان خاکســتری نیریــز بــا ظرفیــت 1.5 تــن و ســرمایهگذاری 436 میلیــارد توم ـان و پیش ـرفت فیزیکــی 96 درص ـدی یک ـی از ای ـن س ـه ط ـرح اس ـت ک ـه نیمــه نخســت امســال بــه بهرهبــرداری میرســد.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان فـارس پـروژه فـولاد نیریــز بــا 800 هــزار تــن ظرفیــت، ســرمایهگذاری 625 میلیــارد تومانــی و پیشــرفت فیزکــی 90 درصــدی را یکــی دیگــر از ســه طــرح مهــم اقتصــاد مقاومتــی عنــوان و بیــان کــرد: ایــن پــروژه شــهریورماه امســال بــه بهرهبــرداری میرســد.

وی پــروژه کربنــات ســدیم کاوه فیروزآبــاد بــا 600 هــزار تــن ظرفیــت، ســرمایهگذاری 610 میلیــارد تومانــی و پیشــرفت فیزیکــی 70 درصــدی را سـومین طـرح مهـم اقتصـاد مقاومتـی دانسـت و گفـت: ایـن پـروژه در دهـه فجــر امســال بــه بهرهبــرداری میرســد.

همتـی بـا بیـان اینکـه سـهم مصـوب اسـتان فـارس در تسـهیلات رونـق تولیــد 517 میلیــارد تومــان بــوده امــا اســتان فــارس تاکنــون 628 میلیــارد توم ـان تس ـهیلات ج ـذب ک ـرده اس ـت، اظه ـار داش ـت: ج ـذب تس ـهیلات در ایــن اســتان 122 درصــد بــوده در حالــی کــه متوســط جــذب تســهیلات در کشــور 61 درصــد اســت.

وی بـا بیـان اینکـه امسـال معادنـی کـه نیـاز بـه تسـهیلات دارنـد نیـز در حـوزه طرحهـای اقتصـاد مقاومتـی در کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد مطـرح میشـوند، عنـوان کـرد: عـلاوه بـر معـادن مجموعههـای صنفـی کـه در کار تولیـدی انجـام میدهنـد نیـز در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی و ارتقـا تـوان تولی ـد تس ـهیلات دریاف ـت میکنن ـد.

همتــی بــا بیــان اینکــه ثبتنــام واحدهــای مختلــف بــرای دریافــت تس ـهیلات رون ـق تولی ـد از دو روز گذش ـته در س ـایت بهینی ـاب ش ـروع ش ـده اس ـت، خاطرنشــان ک ـرد: مبل ـغ بدهیه ـای ج ـاری واحدهایــی کــه در ای ـن ســایت ثبتنــام میکننــد نبایــد بیــش از 25 درصــد تســهیلات درخواســتی باش ـد.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه ارزش صـادرات کالا و خدمـات اسـتان فـارس در سـال گذشـته 1043 میلیـون دلار بــوده کــه از نظــر وزنــی 40 درصــد و از نظــر ارزش دلاری 44 درصــد نسـبت بـه سـال 94 رشـد داشـته اسـت، گفـت: برنامـه سـازمان ایـن اسـت ک ـه امس ـال ای ـن می ـزان ص ـادرات را ب ـه 1347 میلی ـون دلار برس ـاند.

وی افـزود: در سـال گذشـته صـادرات اسـتان فـارس در تولیـدات صنعتی 19 درصــد، معدنــی 16 درصــد، کشــاورزی 46 درصــد، پتروشــیمی 118 درصـد، صنایـع الکترونیـک 140 درصـد، فـرش و صنایـع دسـتی 64 درصـد و خدمـات گردشـگری 54 درصـد نسـبت بـه سـال 94 رشـد داشـته اسـت.

همتـی اظهـار داشـت: 40 درصـد مشـکلات واحدهایـی کـه در کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد مطـرح شـد مربـوط بـه سـرمایه در گـردش، 30 درصـد در زمینـه اسـتمهال، 10 درصـد مشـکلات مالیاتـی، 5 درصـد سـرمایه ثابـت، 3 درصـد تأمیـن اجتماعـی و 12 درصـد هـم سـایر مـوارد بـوده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته بـرای 19 هـزار و 924 نفـر در اسـتان فــارس اشــتغال ایجــاد شــده اســت، افــزود: ســال گذشــته 269 پروانــه بهرهبـرداری صنعـت بـا سـرمایهگذاری 811 میلیـارد تومـان در ایـن اسـتان ص ـادر ش ـده اس ـت.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه 70 شـرکت صنعتـی در اسـتان وجـود دارد کـه 61 شـرکت از آنهـا مشـغول بـه کار هس ـتند، خاطرنش ـان ک ـرد: در مجم ـوع 7 ه ـزار و 226 هکت ـار اراض ـی در اختیــار شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســت کــه 3 هــزار و 462 هکتــار از آن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و هنــوز در ایــن زمینــه ظرفیــت بســیار زی ـادی در اس ـتان ف ـارس وج ـود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.