تولید سیمان مرکب تازه ترین دستاورد شرکت سیمان صوفیان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

شـرکت سـیمان صوفیـان بـا تولیـد سـیمان مرکـب، بـرگ زریـن دیگـری بـر افتخـارات خـود افـزود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر از روابــط عمومــی ســیمان صوفیـان، مهنـدس فریـدون رحمانـی مدیرعامـل ایـن شـرکت از دسـتیابی بـه تولیـد ” سـیمان مرکـب ” خبـر داده و گفـت: شـرکت سـیمان صوفیـان در راسـتای تنـوع بخشـی و تکمیـل سـبد محصـولات تولیـدی خـود و بـا تـلاش هم ـکاران بخ ـش کنت ـرل کیف ـی و س ـایر کارکن ـان بخشه ـای تولی ـدی فن ـی موفـق بـه تولیـد سـیمان مرکـب گردیـد. وی بـا خاطـر نشـان سـاختن اینکـه تولیــد ســیمان مرکــب یکــی از اهــداف شــرکت در راســتای محیــط زیســت مـی باشـد افـزود: سـیمان مرکـب بـه لحـاظ مشـخصات کیفـی نزدیـک بـه ســیمان پرتلنــد تیــپ 1-325 مــی بــوده و مــوارد مصــرف مشــابهی بــا ایــن نـوع سـیمان دارد.

مدیرعامــل شــرکت ســیمان صوفیــان در ایــن بــاره اظهــار داشــت: ســیمان پرتلنــد مرکــب نرمــی بالایــی دارد کــه موجــب جــذب بیشــتر آب شــده و باعــث افزایــش مقاومــت مــلات ســیمان مــی گــردد. بــه دلیــل بــالا بــودن نرمــی ســیمان و پــر شــدن خلــل و فــرج بیــن شــن و ماســه موجــب کاهـش تـرک عمقـی و میکـرو تـرک در سـطوح سـیمان شـده و از نفـوذ آب جلوگیـری مـی نمایـد. همچنیـن ایـن نـوع سـیمان زمـان گیـرش مناسـبی نیــز دارد.

وی ادامــه داد: افزایــش میــزان مقاومــت ســایش ســطوح ســیمان بــه دلیــل وجــود ســیلیس بالاتــر در ایــن ســیمان، تأثیــر مســتقیم در کاهــش فرسـایش فیزیکـی و افزایـش عمـر قطعـات سـیمانی داشـته و همچنیـن بـه دلیـل پاییـن بـودن حـرارت حاصـل از واکنـش آب بـا ایـن سـیمان گرمـای حاصلـه بـه تدریـج و همزمـان بـا سـفت شـدن مـلات سـیمان خـارج شـده و از ت ـرک خ ـوردن س ـطوح قطع ـات س ـیمانی جلوگی ـری م ـی نمای ـد.

در همیــن ارتبــاط مهنــدس ذاکــری مدیــر کنتــرل کیفــی ســیمان صوفیــان گفــت: کاربــرد ایــن نــوع ســیمان موجــب رفــع پدیــده نامطلــوب شــوره زدگــی در قطعــه ســیمانی و جلوگیــری از کربناتــه شــدن بتــن و همچنیــن کاهــش پدیــده آب انداختگــی و جمــع شــوندگی بتــن میشــود.

مدیرکنتــرل کیفــی ســیمان صوفیــان بــا اشــاره بــه نــوع ترکیــب مــواد اولیـه سـیمان مرکـب افـزود: سـیمان مرکـب مـاده چسـباننده هیدرولیکـی از خانــواده پرتلنــد اســت کــه از آســیاب و مخلــوط کــردن کلینکــر ســیمان پرتلنـد بـا حداقـل دو نـوع از انـواع افزودنـی (سـنگ آهـک ویـژه، پـوزولان طبیعـی و مرغـوب، سـرباره و خاکسـتر بـادی، پـوزولان کلسـینه شـده، رس یـا شـیل پختـه شـده و میکـرو سـیلیس) همـراه بـا درصـد مناسـبی از سـنگ گــچ حاصــل میشــود.

ایـن نـوع سـیمان براسـاس اسـتاندارد اجبـاری ایـران بـه شـماره ,6,5, 1-11571 بــه نــام ســیمان ” پ . م ± الــف 32/۵ ” و در اســتاندارد اروپایــی (1 و یـا اسـتاندارد اختیـاری ‪1-,6,5, 17518‬ بـا نـام $-0 ,,/ &(0 بـا رده هــای مقاومتــی مختلــف شــناخته میشــود.

سـیمان مرکـب تولیـدی شـرکت سـیمان صوفیـان از ترکیـب حداقـل 80 درصـد کلینکـر و 15 الـی 20 درصـد مخلـوط سـنگ آهـک ویـژه و پـوزولان طبیعــی مرغــوب تولیــد میشــود کــه براســاس اســتاندارد اجبــاری بــا نــام پ.م ± ال ـف 32/5 و براس ـاس اس ـتاندارد (1 و اس ـتاندارد اختی ـاری ب ـا ن ـام ‪$-0 )3-/( 32.55‬ / ,, &(0 شــناخته میشــود.

شــایان ذکــر اســت درحــال حاضــر شــرکت ســیمان صوفیــان بــا ارایــه انــواع ســیمانهای تولیــدی تیــپ دو ، تیــپ ،1-325 تیــپ ،1-425 پرتلنــد پوزولانــی، پرتلنــد پوزولانــی ویــژه، بلیــن بــالا، ســیمان پرتلنــد مرکــب و ســیمان تیــپ پنــج از لحــاظ تنــوع محصــول، در منطقــه شــمالغرب کشــور پیشــتاز اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.