خاک را هم قاچاق می کنند

Elm va Sanat Rooz - - سیمان ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

دبیــرکل کنفدراســیون صنعــت ایــران افزایــش قاچــاق خــاک را عامــل کاهــش صــادرات ســیمان کشــور معرفــی کــرد و گفــت: دولــت بایــد بــرای قاچــاق خــاک یــک فکــر جــدی کنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، داریــوش مهاجــر کــه بــه همـراه صالحـی نیـا و تعـدادی از مسـوولان تشــکل هــای صنعتــی در یــک نشســت خبــری در جمــع خبرنــگاران گفــت: ض ـرورت دارد هم ـه ارکان کش ـور ب ـا بح ـث فســاد مقابلــه کننــد و دولــت بــه تنهایــی تــوان مقابلــه بــا فســاد را نــدارد.

وی ادامــه داد: قانــون بهبــود فضــای کســب و کار و قانــون رفــع مواتــع تولیــد همـه ناقـص اجـرا شـده انـد. بـرای نتیجـه بخــش بــودن ایــن قوانیــن حتمــا دولــت بایــد بخــش خصوصــی را در کنــار خــود داشــته باشــد کــه از مشــورت آن اســتفاده کنــد.

وی افــزود: تأثیــر رشــد اقتصــادی بخــش کشــاورزی ایــن روزهــا و بــا توجــه بــه مســائل پیــش آمــده در منطقــه بســیار اهمیــت دارد. وزارت کشــاورزی بایــد بــا وزارت صنعــت نزدیکتــر شــود کــه بتــوان از بازارهــای اطــراف کشــور اســتفاده کــرد و تجربــه از دســت دادن بــازار روســیه تکــرار نشــود. وی در خصـوص کاهـش صـادرات سـیمان گفـت: یکـی از دلایـل اصلـی ایــن کاهــش، قاچــاق خــاک از طــرق مختلــف اســت کــه دولــت بایــد بــرای قاچــاق خــاک یــک فکــر جــدی کنــد.

مهاجـر بـه موضـوع حمایـت از تولیـد داخـل اشـاره کـرد و گفـت: طـی دهههـا و نس ـل ه ـا برت ـری کالای فرنگ ـی نس ـبت بـه کالای ایرانـی در اذهـان مـردم نهادینه شــده اســت. بــا طــرح ایــن موضــوع کــه کالای ایرانـی بخریـم نمیتوانیـم مـردم را بــه ســمت تولیــد داخــل ســوق بدهیــم. بــه فرهنــگ ســازی در همــه ابعــاد نیــاز داریـم و تمـام قـوا و ارکان کشـور و رسـانه هـا بایـد در ایـن راسـتا گام بردارنـد. تنهــا در ایــن صــورت و بــا طــی زمــان و صــرف انــرژی میتــوان بــه تولیــد داخـل کمـک کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.