شهرهای هوشمند و سبز در راهند

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

نسـل نـو شـهرهای جدیـد کشـور قـرار اسـت شـهرهایی هوشـمند باشـند کـه محیـط زیسـت سـالم و سـبز، بهینـه سـازی انـرژی، افزایـش تـاب آوری و تکنولــوژی ســاختمان هــا، ایجــاد خطــوط ارتباطــی جدیــد، نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی، ســاخت و نگهــداری راه و سیســتم حمــل و نقــل هوش ـمند در آنه ـا لح ـاظ ش ـود.

در حـال حاضـر 17 شـهر جدیـد در حـال سـاخت و هشـت شـهر در حـال مطالعــه قــرار دارد. همچنیــن بــه منظــور ایجــاد تکنولــوژی هــای نویــن مطالعــات بــر روی شــهرهای اندیشــه، کوشــک و خوارزمــی بــا همــکاری آلمانــی هــا آغــاز شــده کــه اواخــر ســال 1394 تفاهمنامــه بــرای همــکاری در حــوزه صرفهجویــی در مصــرف انــرژی در شهرســازی و ســاختمان در شــهرهای جدیــد بــا اجــرای طراحــی شــهری و انتقــال تکنولــوژی بیــن مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد بـا معـاون وزیـر محیـط زیسـت، ســاختمان و ایمنــی هســته یــی آلمــان بــه امضــا رســید.

در روزهـای اخیـر نیـز عضـو هیـات مدیـره شـهرهای جدیـد اظهـار کـرد: دو شـهر جدیـد کوشـک و خوارزمـی بـه عنـوان شـهرهای مدنظـر در نسـل نـو شـهرهای جدیـد هسـتند کـه قـرار اسـت اقدامـات مطالعاتـی و اجرایـی آن بـه همـراه کارشناسـان آلمانـی انجـام شـود.

سـید محمـود میریـان همچنیـن ادامـه داد: بـا کشـور کـره جنوبـی نیـز همکاریهایــی درخصــوص مدیریــت ســاختمانها و امــکان ســنجی مطالعـات شـهر هوشـمند داشـتیم کـه درحـال حاضـر اقداماتـی را در زمینـه ســرمایهگذاری بــرای پروژههــای شــهر خوارزمــی انجــام دادهایــم.

بــه گفتــه وی توســعه مشــترک تحقیقــات بــر روی تکنولــوژی ســاختمانها نیــز یکــی دیگــر از موضوعــات امضــا شــده در تفاهمنامــه بــا کشــور کــره جنوبــی بــه شــمار مــیرود.

میریــان در ادامــه افــزود: ســرمایهگذاری بــرای توســعه زیرســاختها در ســه شــهر جدیــد گلبهــار، پرنــد و پردیــس، احــداث ســه بیمارســتان، مجموعــه ورزشــی در پردیــس، برنامــه احــداث چهــار قطــار شــهری در شــهرهای فولادشــهر، بهارســتان، مجلســی و پردیــس بــا کشــور ایتالیــا از دیگــر تفاهامــات شــرکت عمــران بــا بخــش خصوصــی محســوب میشــود.

عضــو هیــأت مدیــره شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد تصریــح کــرد: توســعه نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی بــا همــکاری کشــور لوکزامبــورگ و تبـادل دانـش فنـی- مهندسـی در سـاخت و نگهـداری راه و سیسـتم حمـل و نقــل هوشــمند بــا کشــور تایلنــد نیــز نمونــه دیگــری از همکاریهــا بــه شــمار مــیرود.

بــه گفتــه وی شــرکت عمــران قصــد دارد تــا پایــان ســال 1396 سـرمایهگذاری در پروژههـای خدماتـی، تجـاری و مسـکن بـا کمـک بخـش خصوصــی را تــا یــک هــزار میلیــارد قــرار داد توســعه دهــد.

میریــان خاطرنشــان کــرد: میــزان ســرمایهگذاری و مشــارکت بخــش خصوصـی در شـهرهای جدیـد در سـال 1392 برابـر بـا 20 میلیـارد تومـان، در ســال 1393 برابــر بــا 47 میلیــارد تومــان، در ســال ‪777 ،1394‬ میلیــارد تومـان و در سـال 1395 برابـر بـا 850 میلیـارد تومـان اعـلام شـده اسـت کـه نسـبت بـه عملکـرد دولـت دهـم رقمـی بسـیار چشـمگیر اسـت.

میریــان در ادامــه بــا تأکیــد براینکــه طــی چهــار ســال عملکــرد دولــت دهــم تنهــا قــرارداد 50 میلیــارد تومــان پــروژه ســرمایهگذاری بــا مشــارکت بخـش خصوصـی بـه امضـا رسـید گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه در دولـت یازدهـم ایـن رقـم بـه یکهـزار و 200 میلیـارد تومـان ارتقـا پیـدا کـرد.

عض ـو هیــأت مدی ـره شــرکت عم ـران ش ـهرهای جدی ـد همچنی ـن بی ـان ک ـرد: در ای ـن م ـدت تفاهمنامههای ـی را ب ـا ش ـهرداریها ب ـه امض ـا رس ـاندیم تـا بـه ازای دریافـت عـوارض پروانـه سـاختمان از اراضـی شـرکت عمـران بـه آنهـا پرداخـت شـود کـه تـا کنـون نزدیـک بـه 150 میلیـارد تومـان در ایـن حـوزه مبادلـه شـده اسـت.

بــه گفتــه وی شــهرداریهای شــهرهای جدیــد همچنیــن بــه ازای دریاف ـت زمی ـن در ای ـن مناط ـق ب ـه عملی ـات آمادهس ـازی ش ـهرهای جدی ـد در ســطح کشــور نیــز بــه شــرکت عمــران کمــک میکننــد.

ایــن مقــام مســوول در ادامــه اجرایــی شــدن تفاهمنامههــای امضــا شــده طــی چهــار ســال گذشــته در شــهرهای جدیــد بــا مشــارکت ســرمایهگذاران را از اولویتهــای کاری ســال جدیــد اعــلام کــرد و گفــت: خوشــبختانه طــی ایــن مــدت تفاهمنامههــای زیــادی در زمینــه ســاخت و سـاز سـاختمانهای پایـدار بـه منظـور کارآمـد کـردن انـرژی و اسـتفاه بهتـر از انـرژی مصرفـی در سـاختمانها، پاییـن آوردن کربـن در شـهرهای سـازگار بــا محیــط زیســت و بهــرهوری از انــرژی در ســاخت و ســاز، برنامهریــزی و طراحــی شــهر ســازگار بــا محیــط زیســت، توســعه راه حلهــای توســعه پایــداری و اســتفاده از نــوآوری بــرای ترویــج بهرهبــرداری از انــرژی و همچنیــن توســعه و پیشــبرد نقشــه راه بــرای همــکاری در برنامهریــزی و توســعه نســل دوم شــهرهای ایــران بــا کشــور آلمــان بــه امضــا رســاندیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.