رنگ خورشیدی منبع بیپایان تولید انرژی از بخار آب

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

محققــان در اســترالیا، نوعــی رنــگ خورشــیدی تولیــد کردهانــد کــه میتوانـد بخـار آب را جـذب و بـا تجزیـه هیـدروژن آن، انـرژی تولیـد کنـد.

محققــان در اســترالیا، نوعــی رنــگ خورشــیدی تولیــد کردهانــد کــه میتوانـد بخـار آب را جـذب و بـا تجزیـه هیـدروژن آن، انـرژی تولیـد کنـد.

بــه گــزارش عصربــه نقــل از وبســایت دانشــگاه 50,7 اســترالیا، ایــن ن ـوع رن ـگ خورش ـیدی ش ـامل ترکی ـب کام ـلا جدی ـدی اس ـت ک ـه مانن ـد ژل ســیلیکا -کــه در بالشــتکهای خشــککن بــرای جــذب رطوبــت و خشــک نگهداشـتن غـذا، دارو و قطعـات الکتریکـی بـه کار مـیرود- عمـل میکنـد.

امــا بــر خــلاف ژل ســیلیکا، ایــن مــاده جدیــد، ســولفید مولیبدنیــوم صنعتــی، همچنیــن بــه عنــوان یــک عامــل فعــال کننــده عمــل میکنــد و تجزیــه اتمهــای آب بــه هیــدروژن و اکســیژن را تســریع میکنــد.

دکتـر توربـن دائنکـه محقـق ارشـد در دانشـگاه 50,7 میگویـد: مـا دریافتیــم کــه افــزودن ایــن ترکیــب بــه ذرات اکســید تیتانیــوم منجــر بــه تولیـد رنـگ جـذب کننـده نـور خورشـید میشـود کـه از انـرژی خورشـیدی و رطوبــت هــوا ســوخت هیدروژنــی تولیــد میکنــد .

اکســید تیتانیــوم یــک رنگدانــه ســفید رنــگ اســت کــه پیــش از ایــن، بیشـتر بـرای تولیـد رنـگ دیـوار اسـتفاده میشـد؛ ایـن بـدان معنـی اسـت کـه افـزودن ایـن مـاده جدیـد میتوانـد یـک دیـوار آجـری را بـه یـک منبـع تولیـد انـرژی و سـوخت تبدیـل کنـد.

وی میگویــد: محصــول تولیــدی مــا چندیــن مزیــت دارد. در ایــن تکنولـوژی بـه آب تمیـز یـا تصفیـه شـده بـرای تغذیـه ایـن سیسـتم نیـازی نیسـت. در هـر جایـی کـه بخـار آب در هـوا وجـود داشـته باشـد، حتـی در نقــاط بســیار دور از آب، میتــوان ســوخت تولیــد کــرد .

همــکار او پروفســور کــوروش کلانتــر زاده میگویــد: هیــدروژن پاکتریـن منبـع انـرژی اسـت کـه میتوانـد در سـلولهای سـوختی و نیـز موتورهـای احتراقـی معمولـی بـه عنـوان جایگزیـن سـوختهای فسـیلی بــه کار رود. ایــن سیســتم را همچنیــن میتــوان در آب و هــوای بســیار خشـک و گـرم نزدیـک اقیانوسهـا هـم بـه کار بـرد. آب دریـا بـا حـرارت نــور خورشــید تبخیــر میشــود و ســپس میتــوان ایــن بخــار را بــرای تولیــد ســوخت جــذب کــرد . آقــای کلانتــرزاده ادامــه میدهــد: تولیــد ســوخت از بخــار آب در هــوا و نــور خورشــید، یــک پدیــده فوقالعــاده اســت. ایــن تحقیــق در مجلــه انجمــن شــیمی آمریــکا ‪$&6 1DQR‬ بــه چــاپ رســیده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.