فروش خودروهای الکترونیکی در هند

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

در حالـی کـه امریـکا در حـال فاصلـه گرفتـن از توافـق تاریخـی پاریـس اسـت، هندوسـتان جسـورانه مـی خواهنـد فـروش خودروهـای برقـی را تـا سـال 2030 شـروع کنـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری آرمــان اقتصــادی، ســیانانمانی نوشــت: دولــت هنــد بــا طــرح ملــی الکترونیکــی قصــد دارد رکـورد فـروش سـالانه خودروهـای برقـی و هیبریـدی بـه ارزش 6 تـا 7 میلیون دلار تـا سـال 2020 را ثبـت کنـد. بـر ایـن اسـاس هنـد متعهـد شـده اسـت کـه تنهـا خودروهـای الکترونیکـی تـا سـال 2030 بـه فـروش برسـاند. ایـن ماجـرا در ح ـال حاض ـر بزرگتری ـن ب ـازار ب ـرای ان ـرژی خورش ـیدی خواه ـد ب ـود.

در حالـی کـه امریـکا در حـال فاصلـه گرفتـن از توافـق تاریخـی پاریـس اسـت، هندوسـتان جسـورانه مـی خواهنـد فـروش خودروهـای برقـی را تـا سـال 2030 شـروع کنـد.

هنـد یکـی از آلودهتریـن کشـورهای دنیاسـت. بـه گفتـه فعـالان انـرژی ایــن هــدف بلندپروازانــه اســت، چــرا کــه در تــلاش بــرای پــاک کــردن هــوا بای ـد از ف ـروش وس ـایل نقلی ـه گازس ـوز جلوگی ـری ش ـود.

پیــوش گویــال، وزیــر انــرژی هنــد اخیــرا اعــلام کــرده اســت کــه ایــن کشـور بـرای تسـهیل تولیـد ماشـین الکترونیکـی بـا ارایـه یارانـه بـرای چنـد س ـال ب ـه تولی ـد کنن ـدگان کم ـک خواه ـد ک ـرد.

گفتنــی اســت طــرح هــای گســترش تعــداد اتومبیــل هــای برقــی تنهــا یکـی از راه هـای هنـد بـرای سـبزتر شـدن اسـت. در عیـن حـال دولـت هـم تشـویقهای عمـده ای بـرای گسـترش ظرفیـت انـرژی خورشـیدی در نظـر گرفتـه اسـت.

در حـال حاضـر، 1.3 میلیـارد نفـر، سـاکن ایـن کشـور از فـوران آلودگـی در هــوای هنــد رنــج مــی برنــد. هــوای هنــد بــه مــرگ 1.2 میلیــون نفــر در ســال کمــک میکنــد. پزشــکان گفتــه انــد، تنفــس در دهلــی، پایتخــت هنــد، ماننــد کشــیدن ده عــدد ســیگار در روز اســت.

تس ـلا در واق ـع هن ـوز وارد ب ـازار هن ـد نش ـده اس ـت، ام ـا ای ـلان ماس ـک، مدیرعامــل نیــروگاه ماشــین الکترونیکــی تســلا بارهــا دربــاره برنامــه هــای خـود بـرای بازکـردن فروشـگاه در آنجـا صحبـت کـرده اسـت. او گفتـه اسـت کـه یکسـری از برنامـه هایـش بـه تعویـق افتـاده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.