تولید شارژرهای خورشیدی برای تأمین انرژی خودروهای برقی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژیهای نو ǁǁǁ͘ăɛƌŵžŷ͘đžŵ -

الـون ماسـک مدیـر شـرکت تسـلا بزرگتریـن تولیدکننـده خودروهـای برقـی در جهـان مـی گویـد بـه زودی انبوهـی از شـارژرهای خورشـیدی بـه منظــور شــارژر خودروهــای تولیــدی ایــن شــرکت بــه کار گرفتــه خواهنــد شـد.

در حـال حاضـر ایـن شـارژرها بـه شـبکه هـای تأمیـن بـرق متصـل مـی شــوند، امــا قــرار اســت در آینــده کل آنهــا انــرژی خــود را از نــور خورشــید تأمی ـن کنن ـد. تس ـلا ب ـه منظ ـور ترغی ـب م ـردم ب ـه اس ـتفاده از خودروه ـای برقـی در تـلاش اسـت شـبکه ای از ایسـتگاه هـای شـارژ خودروهـای برقـی در کشــورهای مختلــف بــه وجــود آورد و اســتفاده از انــرژی خورشــیدی هزین ـه راه ان ـدازی ایس ـتگاه ه ـای مذک ـور را کاه ـش م ـی ده ـد.

بـه گفتـه الـون ماسـک فعالیتهـای اجرایـی در ایـن زمینـه آغـاز شـده و بـه تدریـج تمامـی ایسـتگاه هـای شـارژ خودروهـای برقـی تسـلا از شـبکه هــای توزیــع بــرق جــدا مــی شــوند. بخــش عمــده ای از بــرق آمریــکا از طریـق منابـع تجدیدناپذیـر ماننـد گاز طبیعـی تأمیـن میشـود و اقداماتـی از ایـن دسـت بـه صرفـه جویـی و کاهـش مصـرف ایـن نـوع انـرژی هـا نیـز منجــر میشــود. از ســوی دیگــر تســلا قصــد دارد تعــداد ایســتگاه هــای ش ـارژ خودروه ـای برق ـی خ ـود را در سراس ـر آمری ـکا دو براب ـر کن ـد.

اگـر چـه خودروهـای برقـی در سـال هـای اولیـه تولیـد قابلیـت رقابـت بـا خودروهـای بنزیـن سـوز را نداشـتهاند، امـا در سـال هـای اخیـر فنـاوری مــورد اســتفاده در آنهــا بــه شــدت ارتقــا یافتــه و امــروزه ایــن خودروهــا از کارآیــی برابــر بــا یــک خــودروی بنزیــن ســوز کــه بــا ســرعت حداکثــر 117 کیلومتـر در سـاعت حرکـت کنـد، برخوردارنـد. چالـش اساسـی بـر سـر راه اسـتفاده از ایـن خودروهـا افزایـش میـزان شـارژ آنهاسـت. هـم اکنـون ایـن خودروهـا بـا هـر بـار شـارژ مـی تواننـد حداکثـر 300 کیلومتـر را طـی کننـد کـه کمتـر از نصـف مسـافت طـی شـده توسـط خودروهـای بنزیـن سـوز بعـد از یـک بـار سـوخت گیـری اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.